Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Määräraha maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamista varten

HEL 2017-013400 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ruslan Haarala, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 24134

ruslan.haarala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus myöntää maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen vuoden 2018 talousarvion määrärahoista yhteensä 1 464 800 euroa talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projekti 1040201003 seuraavasti:

Kaupunginkanslia

 

 

Osasto/yksikkö

Toimenpide

Rahoitus eur

Elinkeino-osasto, maahanmuutto- ja työllisyysasiat -yksikkö

Työkokeilua, palkkatukityötä ja kielikoulutusta yhdistävä TKP-malli

150 000

 

Monikielinen valmennus

50 000

 

Nopean työllistymisen väylän ja yritysyhteistyön vahvistaminen Stadin osaamiskeskuksessa

120 000

 

Maahanmuuttajien työllisyyden vahvistaminen Stadin osaamiskeskuksessa

54 000

 

International House Helsinki -toimintamallin jatkuminen

153 700

 

Kansainvälisten osaajien puoliso-ohjelman kehittäminen

50 000

Elinkeino-osasto, yrityspalvelut-yksikkö

Verkostoitumisen ja yrittäjyysosaamisen TalentNet -kehittämisprojekti

390 000

Henkilöstöosasto

Selvitys suomen kielen koulutukseen osallistuvan määräaikaisen henkilöstön osaamisesta

10 000

Kaupunginkanslia yhteensä

 

977 700

 

 

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Palvelukokonaisuus

Toimenpide

Rahoitus

Lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö -palvelukokonaisuus

Suomen kielen koulutus määräaikaiselle henkilöstölle

40 000

 

Uravalmennus ja suomen kielen koulutus työkokeilun ja palkkatukityön aikana

70 000

 

Kotivanhempien suomi toisena kielenä -opetus

214 500

Ruotsinkieliset palvelut -palvelukokonaisuus

Kotivanhempien ruotsi toisena kielenä -opetus

20 000

Varhaiskasvatus ja esiopetus -palvelukokonaisuus

Kotivanhempien lastenhoitopalvelu kielikoulutuksen aikana

142 600

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteensä

 

487 100

Määräraha yhteensä

 

1 464 800

 

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian mukaan maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen työmarkkinoilla ja laajemmin yhteiskunnassa on onnistuneen kotoutumisen edellytys.

Määräraha maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamista varten kohdentuu niille helsinkiläisille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan edistää nopeilla, räätälöidyillä toimilla ja näin nopeuttaa työllistymistä.

Toimenpiteet kaupunginkansliassa

Työkokeilua, palkkatukityötä ja kielikoulutusta yhdistävä TKP-malli

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto toteuttaa työkokeilua, palkkatuettua työtä ja kielikoulutusta yhdistävää TKP-toimintamallia yhteistyössä toimialojen kanssa. TKP-mallilla edistetään samanaikaisesti työelämässä ja opinnoissa vaadittavan suomen kielen taidon oppimista, työelämätaitoja ja -kokemusta. Tavoitteena on saavuttaa suomen kielen taso, jolla asiakas voi hakeutua opiskelemaan suomenkieliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen tai työllistyä avoimille työmarkkinoille. Elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoitetaan 150 000 euroa palkkatukityöjaksojen toteuttamiseen TKP-toimintamallin avulla.

Monikielinen valmennus

Työllisyyspalveluiden asiakkaista noin kolmasosa on maahanmuuttajataustaisia, joista osa tarvitsee erityistä tukea työllistymiseen. Neuvontapisteessä asiakkaina on niin pitkään Suomessa olleita maahanmuuttajia kuin turvapaikanhakijoita, luku- ja kirjoitustaidottomista akateemisen jatkotutkinnon suorittaneisiin. Tukea tarvitaan erityisesti koulutuspolun ja toiminnallisen kielenoppimisen vaihtoehtojen selvittämisessä. Monikulttuurista osaamista tarvitaan erityisesti neuvonnassa, jossa tarjotaan omankielistä palvelua. Elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoitetaan 50 000 euroa yhden monikielisen valmentajan rekrytoimiseksi.

Nopean työllistymisen väylän sekä yritysyhteistyön vahvistaminen Stadin osaamiskeskuksessa

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on tehnyt yhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin osaamiskeskus -hankkeen kanssa maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Elinkeino-osasto on Stadin osaamiskeskus -pilotissa vastannut nopeammin työmarkkinoille siirtyvien rekrytoitumisesta avoimille työmarkkinoille. Vuosittain yli sata maahanmuuttajataustaista henkilöä on saanut työpaikan osaamiskeskuksessa toimivan nopean työllistymisen väylän kautta. Mallin turvaamiseksi elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoitetaan 120 000 euroa yrityskoordinaattorin ja kahden omankielisen työelämävalmentajan palkkauskustannuksiin.

Osaamiskeskuksen toimintamallia hyödyntäen pyritään vahvistamaan myös maahanmuuttajien työllisyyttä yritysyhteistyön kautta jalkautumalla alueille ja kiinnittämällä työhön yksi yrityskoordinaattoriresurssi, jonka palkkakustannuksiin osoitetaan elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille 54 000 euroa.

International House Helsinki -toimintamallin jatkaminen

Vuoden 2016 maaliskuussa käynnistynyt Töissä Suomessa -hanke on tuonut yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita tavoitteenaan kansainvälisten osaajien kysyntälähtöinen työllistäminen avoimille työmarkkinoille. Joulukuussa 2017 Uudenmaan maistraatin tiloissa avattu International House Helsinki (IHH) -palvelu tarjoaa valtaosan maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumisen kannalta keskeisistä neuvonta- ja viranomaispalveluista saman katon alta. International House Helsinki palvelee lisäksi yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. International House Helsinki -palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi hankekauden jälkeen elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoitetaan153 700 euroa projektipäällikön, -asiantuntijan ja -sihteerin palkkakustannuksiin (syys-joulukuun 2018 ajaksi) sekä IHH:n tilasuunnitteluun ja sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Kansainvälisten osaajien puoliso-ohjelman kehittäminen yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa

Helsinkiin asettautuvien kansainvälisten osaajien puolisoilla on haasteellista rekrytoitua suomalaisille työmarkkinoille, mikä vähentää alueen vetovoimaa kansainvälisten osaajien silmissä. Helsingin houkuttelevuuden parantamiseksi ja puolisoiden työllistymisen edistämiseksi valmistellaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa ns. puoliso-ohjelma. Kustannukset jaetaan tasan kaupungin ja TEM:in välillä. Ohjelma suunnitellaan osaksi asettautumispalveluita. Elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyyspalveluille osoitetaan 50 000 euroa puoliso-ohjelman valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Maahanmuuttajien verkostoitumisen ja yrittäjyysosaamisen TalentNet-kehittämishanke

Elinkeino-osaston yrityspalvelut on järjestänyt yrityskoulutusta ja -neuvontaa maahanmuuttajataustaisille helsinkiläisille jo 20 vuoden ajan. Yrityspalvelujen asiakkaista noin kolmannes on maahanmuuttajia. Vuonna 2018 yrityspalvelut toteuttaa maahanmuuttajien verkostoitumisen ja yrittäjyysosaamisen TalentNet -kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on laajentaa yrittäjyyttä harkitseville maahanmuuttajille tarkoitettuja palveluja. Lisäksi tavoitteena on auttaa potentiaalisia maahanmuuttajayrittäjiä löytämään yrittäjyyspolulla olennaisia verkostoja sekä kantasuomalaisia yrittäjiä löytämään maahanmuuttajien kieli- ja kulttuuriosaamisesta tukea kansainvälistymiseensä.

Osana hanketta toteutetaan muun muassa verkostoitumistapahtumia, joiden yhtenä tavoitteena on yrittäjäkumppanin löytyminen. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan mentorointisovellusta, yrittäjien keskinäistä kohtaamista ja verkostoitumista edistävää matchmaking- ja ekosysteemialustaa ja yrityspalvelujen alumnitoimintaa. Koulutusohjelmiin kuuluvat turvapaikanhakijoiden yrittäjyysperäinen kotoutuminen sekä tehostartti yrittäjyyteen. Elinkeino-osaston yrityspalveluille osoitetaan TalentNet -kehittämishankkeen toteuttamiseksi yhteensä 390 000 euroa. Arvio kustannusten jakautumisesta on verkostoitumistapahtumiin ja työkaluihin 70 000 euroa, yrittäjyysperäisen kotoutumisen mallin toteutukseen 60 000 euroa, muihin koulutuksiin 50 000 euroa, markkinointiin 30 000 euroa ja palkkakustannuksiin 180 000 euroa.

Selvitys suomen kielen koulutukseen osallistuvan määräaikaisen maahanmuuttajahenkilöstön osaamisesta

Kaupungin tavoitteena on edistää työelämän monimuotoisuutta sekä maahanmuuttajataustaisen henkilöstön rekrytointia ja urakehitystä. Kaupunginkanslian henkilöstöosaston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteisen hankkeen tavoitteena on tukea työuran alkuvaiheessa olevien, määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien maahanmuuttajatyöntekijöiden suomen kielen taidon kehittymistä ja varmistaa edellytykset työuran kehittymiselle. Kielikoulutuksen ohella selvitetään työntekijöiden osaaminen, aikaisemmat tutkinnot ja työkokemus tulevien urapolkujen pohjaksi. Selvityksen tekemistä varten kaupunginkanslian henkilöstöosaston käytettäväksi osoitetaan 10 000 euroa.

Toimenpiteet kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Määräaikaisen henkilöstön työuran tukeminen suomen kielen koulutuksella

Kielikoulutuksen merkitys maahanmuuttajataustaisten työllistymiselle ja urakehitykselle on suuri. Työssä jatkamisen esteiksi muodostuvat helposti kielitaitoon ja vuorovaikutukseen liittyvät haasteet. Tukemalla kielitaidon kehittymistä jo palvelukseen tulon alkuvaiheissa varmistetaan edellytykset työuran kehittymiselle. Käynnistyvällä hankkeella tuetaan työuran alkuvaiheessa olevien määräaikaisten henkilöiden suomen kielen taidon kehittymistä. Koulutukseen toteuttamiseen osoitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö palvelukokonaisuudelle 40 000 euroa.

Uravalmennus ja suomen kielen koulutus työkokeilun ja palkkatukityön aikana

Helsingin kaupungilla työkokeilussa ja palkkatukityössä olevat maahanmuuttaja-asiakkaat saavat mahdollisuuden kaupungin uravalmennuspalveluihin sekä suomen kielen opiskeluun työaikana kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämillä kursseilla. Tämä mahdollisuus puuttuu muualla kuin Helsingin kaupungilla työkokeilussa tai palkkatukityössä olevilta maahanmuuttaja-asiakkailta, mikä vaikuttaa heidän työttömyytensä pitkittymiseen. Kohderyhmän työllistymisedellytyksiä voidaan parantaa järjestämällä uravalmennusta ja sen aikaista suomen kielen koulutusta. Kielikoulutuksen sisällössä painottuvat alakohtainen sanasto, asiakaspalvelu ja työelämätietous. Kielikoulutus ja uravalmennus toteutetaan yhdessä, joten asiakkaiksi valikoituvat ne, jotka ovat aktiivisessa vaiheessa urasuunnittelussaan, usein esimerkiksi työkokeilun tai palkkatukijakson loppuvaiheessa. Palvelusta vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö palvelukokonaisuus, jolle osoitetaan palvelun toteuttamiseksi yhteensä 70 000 euroa.

Kotivanhempien suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä lastenhoitopalvelun järjestäminen

Vuonna 2011 alkanut kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajien suomen- ja ruotsinkielen opetus samanaikaisella lapsille suunnatulla toiminnalla (KOTIVA) jatkuu toimialojen ja järjestöjen yhteistoimintana myös vuonna 2018, jonka jälkeen vakiintunutta toimintaa on tarkoitus rahoittaa toimialojen omasta budjetista. KOTIVA -koulutuskokonaisuuden avulla Helsinki tarjoaa vanhempainvapaalla oleville maahan muuttaneille vanhemmille mahdollisuuden oppia suomen tai ruotsin kieltä perhevapaiden aikana ja siirtyä nopeammin kohti koulutusta ja työelämää. Koulutukseen pääsee 180 vieraskielistä helsinkiläistä kotivanhempaa vuodessa. Tarjolla on 14 lastenhoidolla tuettua eritasoista kurssia. Lastenhoitoa järjestetään Helsingin leikkipuistojen ja alihankkijajärjestöjen avulla.

KOTIVA-toiminnan toteuttamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitetaan yhteensä 377 100 euroa. Määrärahoista lukio, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö palvelukokonaisuudelle osoitetaan yhteensä 214 500 euroa, josta suomen kielen opetuksen järjestämiseen 162 000 euroa, ostopalveluihin järjestöiltä 45 000 euroa ja materiaalikuluihin 7 500 euroa. Lisäksi ruotsinkieliset palvelut palvelukokonaisuudelle osoitetaan 20 000 euroa kotivanhempien ruotsi toisena kielenä opetuksen järjestämiseen. Edelleen varhaiskasvatus ja esiopetus palvelukokonaisuudelle osoitetaan yhteensä 142 600 euroa lastenhoitopalveluun suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ruslan Haarala, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 24134

ruslan.haarala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianomaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566