Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

V 31.1.2018, Pohjois-Haagan Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12431)

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) korttelin 29139, tontin 2 asemakaavan muutoksen 15.11.2016 päivätyn ja 11.9.2017 muutetun piirustuksen numero 12431 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 kartta, päivätty 15.11.2016, muutettu 11.9.2017

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 selostus, päivätty 15.11.2016, muutettu 11.9.2017

3

Vuorovaikutusraportti 15.11.2016, täydennetty 11.9.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Gasum Oy

 

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Nykyisten kerrostalojen yhteinen kerrosalamäärä on noin 10 900 k-m². Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 000 k-m² ja rakennuksista kaavaillaan noin kahdeksankerroksisia. Asukasmäärän lisäys on noin 100 asukasta. Kaavassa muutetaan opiskelija-asuntojen korttelialue AY asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolelle on valmistunut 4.6.2013 päivätty Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava. Voimassa olevassa asemakaavassa (1970) alue on merkitty opiskelija-asuntojen ja niihin liittyvien opiskelu- ja palvelutilojen korttelialueeksi. Tonttitehokkuusluku on e=1,0. Rakennusten suurimmat sallitut kerrosluvut vaihtelevat liikerakennuksen rakennusalan yhdestä opiskelija-asuntorakennusten 7–9 kerrokseen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaava on tehty Sato Rakennuttajat Oy:n hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.12.2016–9.1.2017. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Gasum Oy:n, Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Gasumin, Helsingin kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lausuntojen huomautukset kohdistuivat maakaasuputkien siirtojen huomioimiseen, ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoituslaitteiden dokumentointiin sekä esteettömiin pelastusteihin ja paloposteihin.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa katsottiin, että asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyys on toteutettava siten, että sisätiloissa saavutetaan valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset sisätilojen melun enimmäisarvot. Julkisivuun kohdistuvan melutason ylittäessä 60 dB(A), tulee huoneiston avautua myös talon sellaiselle julkisivulle, jossa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot täyttyvät. Mikäli olemassa oleviin asuinrakennuksiin jää pelkästään Hämeenlinnanväylän suuntaan avautuvia asuntoja, niiden tuuletus tulisi hoitaa erityisratkaisuina toteutettujen tuuletusikkunoiden avulla. Parvekkeiden lasitusten määräystä tulisi täydentää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ulkoalueiden melun enimmäisohjearvoilla. Julkisivun päiväajan keskiäänitasojen ollessa jo olevissa rakennuksissa 65 dB(A) tai yli ja uudisrakennuksissa 60 dB(A) tai yli, on julkisivuille soveliainta rakentaa viherhuoneet, joissa päiväaikana keskiäänitaso saa olla enimmillään 45 dB(A). ELY katsoi myös, että kaavakarttaan ja määräyksiin olisi syytä lisätä meluseinät korkeuksineen ja talousrakennuksen vähimmäiskorkeus sekä rakentamistapa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Lisäksi rakennusvalvontavirasto ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta, ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostusta on leikki- ja oleskelualueiden melusuojauksen osalta täydennetty meluselvityksessä esitetyn ratkaisuesimerkin meluseinien ja talousrakennuksen vähimmäiskorkeuksilla ja talousrakennuksen rakentamistavalla. Kaavakarttaa ja -määräyksiä ei ole tältä osin muutettu, koska tarkempaa suunnitteluratkaisua ei ole tarkoituksenmukaista esittää asemakaavassa. Myös vanhojen huoneistojen ja niiden tuuletuksen sekä parvekkeiden korjaus- ja muutostöiden tarkemmat ratkaisut määritellään jatkosuunnitteluvaiheessa. Asemakaavassa on vaatimukset rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydestä ja meluselvitys on selostuksen liitteenä.

Muut tehdyt muutokset ilmenevät kaavaselostuksen toiseksi viimeisestä kappaleesta (liite 2).

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 kartta, päivätty 15.11.2016, muutettu 11.9.2017

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 selostus, päivätty 15.11.2016, muutettu 11.9.2017

3

Vuorovaikutusraportti 15.11.2016, täydennetty 11.9.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva, päivätty 15.11.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Gasum Oy

 

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunginmuseo

Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Asemakaavoitus 11.9.2017

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Hankenumero 5314_1, karttaruutu 679494

 

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 15.11.2016 päivättyä 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) korttelin 29139, tontin 2 asemakaavan muutosehdotusta nro 12431.   Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Nykyisten kerrostalojen yhteinen kerrosalamäärä on noin 10 900 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 000 k-m2 ja rakennuksista kaavaillaan noin kahdeksankerroksisia.  Asukasmäärän lisäys on noin 100 asukasta. Kaavassa muutetaan opiskelija-asuntojen korttelialue AY asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK.

Ida Aalbergin tie 1:n eteläosassa sijaitsevat naapuritontin (8) pysäköintipaikat on tarkoitus säilyttää.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pohjois-Haagaan saadaan lisää asuntoja hyvien liikenneyhteyksien äärelle.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaava on tehty Sato Rakennuttajat Oy:n hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt huomautukset kohdistuivat meluntorjuntatavoitteiden saavuttamiseen, maakaasuputkien siirtojen huomioimiseen, linnoituslaitteiden dokumentointiin sekä pelastamiseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Pohjois-Haagassa. Tontin 29139/2 kahden kerrostalon ja yhden liikerakennuksen ryhmän rakennukset valmistuivat vuosina 1970–71. Korkeissa taloissa on opiskelija-asuntoja ja matalassa ravintola- ja huoltorakennus.

Kuva:KSV: Kuvan etualalla yksikerroksinen purettava rakennus, taustalla opiskelija-asunnot.

 

Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolelle on valmistunut 4.6.2013 päivätty Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava. Nykyisessä vuodelta 1955 olevassa asemakaavassa Hämeenlinnanväylän ja tontin välinen alue on puistoaluetta, joka on nykyisin metsäpuistoa.

Naapuritontilla lännessä on korkeita 12-kerroksisia asuinkerrostaloja. Eteläpuolen asuinkerrostalotontin rakennukset ovat viisikerroksisia.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1970) alue on merkitty opiskelija-asuntojen ja niihin liittyvien opiskelu- ja palvelutilojen korttelialueeksi  AY. Tonttitehokkuusluku on e=1,0. Rakennusten suurimmat sallitut kerrosluvut vaihtelevat liikerakennuksen rakennusalan yhdestä opiskelija-asuntorakennusten 7–9 kerrokseen.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.12.2016–9.1.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kaupunginmuseo

        kiinteistölautakunta

        pelastuslautakunta

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristökeskus

        Gasum Oy

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa katsottiin, että asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyys on toteutettava siten, että sisätiloissa saavutetaan VN:n päätöksen 993/1992 mukaiset sisätilojen melun enimmäisarvot. Mikäli julkisivuun kohdistuva melutaso ylittää 60 dB (A) tulee huoneiston avautua myös talon sellaiselle julkisivulle, jossa VN:n päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot täyttyvät. Mikäli olemassa oleviin asuinrakennuksiin jää pelkästään Hämeenlinnanväylän suuntaan avautuvia asuntoja, niiden tuuletus tulisi hoitaa erityisratkaisuina toteutettujen tuuletusikkunoiden avulla siten, että tuulettaminen ikkunasta ei olisi välttämätöntä ainakaan pitkäaikaisesti. Parvekkeiden lasitusten määräystä tulisi täydentää VN:n päätöksen 993/1992 ulkoalueiden melun enimmäisohjearvoilla. Julkisivun päiväajan keskiäänitasojen ollessa jo olevissa rakennuksissa 65 dB (A) tai yli ja uudisrakennuksissa 60 dB(A) tai yli, on julkisivuille soveliainta rakentaa viherhuoneet, joissa päiväaikana keskiäänitaso saa olla enimmillään 45 dB(A). Kaavaehdotuksessa on määrätty, että tonttien leikki- ja oleskelualueet tulee suojata liikenteen melulta siten, että melutaso ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Kaavakarttaan ja määräyksiin olisi syytä lisätä meluseinät korkeuksineen ja talousrakennuksen vähimmäiskorkeus sekä rakentamistapa.

Gasumin, Helsingin kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lausuntojen huomautukset kohdistuivat maakaasuputkien siirtojen huomioimiseen, linnoituslaitteiden dokumentointiin sekä pelastamiseen.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

        Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: rakennusvalvontavirasto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaselostusta on leikki- ja oleskelualueiden melusuojauksen osalta täydennetty meluselvityksessä esitetyn ratkaisuesimerkin meluseinien ja talousrakennuksen vähimmäiskorkeuksilla ja talousrakennuksen rakentamistavalla. Kaavakarttaa ja -määräyksiä ei ole tältä osin muutettu, koska tarkempaa suunnitteluratkaisua ei ole tarkoituksenmukaista esittää asemakaavassa, se tarkentuu jatkosuunnittelussa. Myös vanhojen huoneistojen ja niiden tuuletuksen sekä parvekkeiden korjaus- ja muutostöiden tarkemmat ratkaisut määritellään jatkosuunnitteluvaiheessa. Asemakaavassa on vaatimukset rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydestä ja meluselvitys on selostuksen liitteenä.

Vastineet muihin lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Kaavaehdotukseen on tehty tarkennuksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.   Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä ympäristöhäiriöiden ja toteutuksen osalta. Kaavan liitteenä oleva liikennesuunnitelma on päivitetty. Lisäksi kaavakartan nimiö on päivitetty ja kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka koskevat oikeinkirjoitusta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää voimassa olevan maanvuokrasopimuksen muuttamista.

Lisätiedot

Laura Viljakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kati Immonen, insinööri, maaperän pilaantuneisuus, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, julkiset ulkotilat, puhelin: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.08.2017 § 4

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12431 pohjakartan kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12431
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero 10/2016
Pohjakartta valmistunut: 06.10.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 228

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Ida Aalbergin tien asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12431 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos

Ida Aalbergin tien asemakaavamuutos mahdollistaa tontin 29139/2 täydennysrakentamisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus puretaan. Opiskelija-asuntojen korttelialue (AY) on tarkoitus muuttaa asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot korjataan vuokra-asunnoiksi. Tontin pysäköintipaikat rakennetaan tontille maan päälle ja pihakannen alle.

Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 000 k-m², mikä mahdollistaa asukasmäärän lisäämisen noin 100 asukkaalla. Rakennusten suunnitellaan olevan noin 8-kerroksisia. Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa lisää asuntoja Pohjois-Haagaan hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Lausunnon antamisen määräaikaa on kiinteistöviraston tonttiosaston pyynnöstä pidennetty.

Lausunto

Tontti 29139/2 on kaupungin omistuksessa. Tontti on vuokrattu 31.12.2030 asti voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Ida Aalbergintie 1 -nimiselle yhtiölle.

Kaavamuutosehdotuksessa tontti 29139/2 on jaettu kahdeksi tontiksi 29139/9 ja 10. Uusi rakennusoikeus on sijoitettu tontille 29139/10. Uusiin muodostettaviin tontteihin kohdistuu vuokraoikeus, joka sitoo sekä vuokralaista että osaltaan myös kaupunkia. Tontin nykyinen vuokralainen on sopinut vuokraoikeuden/sitä hallinnoivan kiinteistöyhtiön luovuttamisesta Sato Oyj:lle, ja kaavamuutos on laadittu Sato Rakennuttajat Oy:n hakemuksesta.

Tontille 29139/10 osoitettavan uuden rakennusoikeuden varaaminen vuokralaiselle saatetaan vastaisuudessa lautakunnan ja kaupunginhallituksen päätettäväksi. Samoin nykyisten säilyvien rakennusten (uusi tontti 29139/9) mahdollinen käyttötarkoitusmuutos saatetaan lautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, mikäli nykyiset opiskelija-asunnot muutetaan vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon. Kiinteistövirasto neuvottelee hankkeen toteuttajan kanssa tarvittavista vuokrasopimuksen muutoksista ja tonttien luovutuksista. Tällöin yhtenä lähtökohtana pidetään, että vuokra-asuntojen saajina etusijalla olisivat opiskelijat.

Pysäköinnin, ajoyhteyden, johtojen ja yhteisten alueiden sijoittaminen toisen tontin alueelle edellyttää rasitesopimuksen/rasitteenluonteisen sopimuksen tekemistä. Em. sopimusjärjestelyt sekä vuokrasopimusmuutokset muodostavat raskaan olemassa olevan sopimuskokonaisuuden muutoksen, mitä ei kuitenkaan tässä tapauksessa voida välttää toteutettaessa täydennysrakentamista olemassa olevan rakennuskannan keskelle. 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää muun muassa voimassa olevan maanvuokrasopimuksen muuttamista, tontilla sijaitsevan huonokuntoisen liike- ja yhteistilarakennuksen purkamista, olemassa olevien autopaikkojen siirtämistä, maanalaisen pysäköintitilan rakentamista sekä johtosiirtoja.

Kiinteistölautakunta päätti 9.3.2017 (110 §) muuttaa täydennysrakentamisen edistämisperiaatteiden soveltamisohjeita siten, että täydennysrakentamiskorvausta ei suoriteta, mikäli asemakaavamuutoksen tuoma lisärakennusoikeus jää tontin vuokralaisen, tämän omistajana toimivan tahon tai muutoin näiden intressipiirissä olevan tahon hyödynnettäväksi ja tästä aiheutuu tälle merkittävää taloudellista hyötyä. Lisäksi kiinteistölautakunta päätti, että vastaavasti vuokralaiselle rahana maksettavia korvausinvestointikustannuksia voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan maksamatta, mikäli lisärakennusoikeus jää vuokralaisen, tämän omistajana toimivan tahon tai muutoin näiden intressipiirissä olevan tahon hyödynnettäväksi tai tämä muutoin saa erityistä hyötyä täydennysrakentamisesta. Asiassa ei siten lähtökohtaisesti makseta vuokralaiselle täydennysrakentamiskorvausta tai korvausinvestointeja. Tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisesta aiheutuvat toimet ja kustannukset, kuten rakennuksen purkamisesta, autopaikkojen siirtämisestä, maanalaisen pysäköintitilan rakentamisesta sekä johtosiirroista aiheutuvat kustannukset kuuluvat siten lähtökohtaisesti tontin vuokralaisen/varauksensaajan vastattaviksi.

Kaavassa on määräys, jonka mukaan maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Kaava-alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus, jonka perusteella alueella ei todettu olevan pilaantunutta maa-ainesta eikä alueella ole maaperän puhdistustarvetta. Rakennusten seinälinjojen läheisyydestä otetuissa maanäytteissä on havaittu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia PCB-yhdistettä. Vuokralainen vastaa aiheuttamansa pilaantumisen lisäksi vuokra-alueella vuokrasuhteen aikana (vuodesta 1970 alkaen) tapahtuneesta pilaantumisesta. Myös vuokra-alueen tutkiminen ja mahdollinen puhdistaminen kuuluu lähtökohtaisesti vuokralaisen vastuulle.

Vuokra-asuntotuotannossa asunnoille ei aseteta keskipinta-alavaatimusta.

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä saattaen tiedoksi lausunnossa esitetyt huomiot.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.2.2017

HEL 2015-007820 T 10 03 03

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa, joka koskee Pohjois-Haagan tontin 29139/2 asemakaavan muutosehdotusta osoitteessa Ida Aalbergin tie 1. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Lausunnolla oleva asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa tontin osoitteessa Ida Aalbergin tie 1 täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyisin tontilla sijaitseva liike- ja yhteistilarakennus on tarkoitus purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot korjata vuokra-asunnoiksi. Nykyisten kerrostalojen yhteinen kerrosalamäärä on noin 10 900 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa tulisi 5 000 k-m2, rakennuksista tulisi noin kahdeksankerroksisia. Asukasmäärä lisääntyisi noin sadalla asukkaalla. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1970 alue on merkitty opiskelija-asuntojen korttelialueeksi (AY). Tarkoituksena on muuttaa tontti asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja jakaa tontti ohjeellisella merkinnällä kahteen osaan.

Kaava-alue sijaitsee Haagan kaupunginosassa Pohjois-Haaga III:n alueella. Tontilla olemassa olevat kaksi opiskelija-asuntoina toimivaa kerrostaloa ja matala ravintola- ja huoltotilaa käsittävä liikerakennus valmistuivat vuosina 1970–71. Pohjois-Haagan kulttuurimaisemallisiin erityispiirteisiin kuuluvat 1. maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet, joihin kuuluu muun muassa maalinnoituksen puolustusasemia, tykkipattereita, luolia, suojahuoneita sekä tykkiteitä. Asemakaavan muutosalueella ja sen ympäristössä sijaitsee muinaismuistolain perusteella suojeltu 1. maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen tukikohta XXIII asema 7 (1000013840), joka on merkitty tuhoutuneeksi muutosalueella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa, 8.4.2016 pidetyssä kaupunginmuseon, kaupunkisuunnitteluviraston ja asemakaavamuutoksen hakijan välisessä kokouksessa on sovittu, että mahdolliset tontin piha- ja paikoitusalueella sijaitsevat peitetyt linnoituslaitteet otetaan rakennustöiden aikana esille ja dokumentoidaan asemakaavan toteuttajan toimesta. Tämän jälkeen Museovirasto poistaa muinaisjäännöksen rauhoituksen.

Asemakaavaehdotuksen kaavakartalla todetaan suojelukohteista seuraavaa: ”Tontilla maanrakennustöiden yhteydessä havaittavista 1. maailmansodan aikaisista linnoitelaitteista on tehtävä arkeologinen tutkimus ja dokumentointi.” Kaavamerkintää tulee täydentää maininnalla, että arkeologinen tutkimus ja dokumentointi teetetään asemakaavan toteuttajan toimesta.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.4.2016

Lisätiedot

Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 24.01.2017 § 35

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa. Vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 11

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 13.12.2016 § 148

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaavamuutoksesta nro 12431 Iida Ahlbergintie 1 Haaga:

Tontin ajoväylät, pelastustiet ja nostolava-ajoneuvojen nostopaikat on suunniteltava niin, että ne pysyvät esteettöminä myös talvikaudella. Tontille on suunniteltava riittävä sammutusveden saanti maanpäällistä palopostia käyttäen.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016 § 378

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 5314_1, karttaruutu 679494

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

        asettaa 15.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) korttelin 29139 tonttia 2.
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.
 

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12431 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Laura Viljakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi

Pia Sjöroos, projektipäällikkö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi

Pirjo Koivunen, insinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 9.5.2016

HEL 2015-007820 T 10 03 03

 

Ida Aalbergintie 1 sijaitsee kallioisella kitkamaa-alueella, jolla on runsaasti avokalliota. Kohde sijaitsee likimain alueen korkeimmalla kohdalla. Maakerrokset ovat ohuet. Rakennusten ja putkijohtojen kohdalla on kalliota louhittu, ja tontilla tehty jonkin verran täyttöjä. Gasum oy:n kaasun siirtolinjan 100 m suojavyöhyke sivuaa tontin koilliskulmaa. Tällä alueella louhinta on luvanvaraista.

Täydennysrakentaminen alueella edellyttää louhintaa. Louhinnassa tulee huomioida alueella nykytilassa sijaitsevat rakenteet ja niiden tärinärajat sekä mahdolliset muut tärinäherkät rakenteet tärinärajoineen.

Lisätiedot

Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 21.4.2016

HEL 2015-007820 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1236-00/16 (Kiinteistö Oy Ida Aalbergin tie 1, asemakaavan muutoshakemus Haagan tontille 29139/2), 22.4.2016 mennessä.

Ida Aalbergin tie 1:n tonttia täydennetään uusilla asuinkerrostaloilla. Nykyinen liike- ja yhteistilarakennus on tarkoitus purkaa. Vanhat opiskelijoiden soluasunnot korjataan vuokra-asunnoiksi. Ida Aalbergin tien kääntöpaikoille suunnitellaan lisää vieraspysäköintipaikkoja.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 22.03.2016 § 21

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavan muutoksessa on otettava huomioon tilavaraukset pelastusteiden ja nostopaikkojen rakentamiselle sekä riittävä sammutusveden saanti.

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutos koskee Ida Aalbergin tien päätteenä olevaa tonttia 29139/2 (Ida Aalbergin tie 1), jossa nykytilanteessa sijaitsevat opiskelijoiden asuntolarakennukset ja niihin liittyvä liike- ja yhteistilarakennus. Tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentaminen tontille. Samalla nykyinen huonokuntoinen ja peruskorjauksen tarpeessa oleva liike- ja yhteistilarakennus voitaisiin purkaa. Vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.
Uusista rakennuksista kaavaillaan noin kahdeksankerroksisia ja niiden yhteenlaskettu kerrosneliömäärä olisi noin 5000. Uusiin taloihin tulisi noin 100 asukasta

Lisätiedot

Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566