Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

V 31.1.2018, Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2017-013046 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen sosiaali- ja terveystoimialan varastopalveluja koskevasta liikkeenluovutuksesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka -liikelaitokseen 1.5.2018 lukien.

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki

Asian aikana kuultavana oli hankintajohtaja Jorma Lamminmäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus sosiaali- ja terveystoimialan varastopalveluja koskevasta liikkeenluovutuksesta

2

Henkilöstön asemaa koskeva liite

3

Siirtyvän omaisuuden luovutuskirja

4

Luettelo siirtyvistä sopimuksista

5

Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen tuotantoa koskeva yhteistoimintasopimus

6

HUS-Logistiikan ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan varastotoiminnan yhteistyön palvelukuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta (12.12.2017) ja palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta (20.12.2017) esittävät Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksessa olevan sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan varastotoiminnan osan siirtämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka -liikelaitokseen 1.5.2018 lukien liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.   

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 23.11.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella hankintakeskuksen logistiikka- ja varastotoimintojen Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan osan siirtäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Logistiikalle liikkeenluovutuksena ja sosiaali- ja terveystoimialan tarvitsemien varastopalvelujen järjestäminen yhteistyössä HUS-Logistiikan kanssa. Helsingin kaupunki ja HUS-Logistiikka ovat laatineet asiasta aiesopimuksen (allekirjoitettu 12. ja 20.4.2017).

Liikelaitos HUS-Logistiikka toimii HUSin yhteishankintayksikkönä ja huolehtii HUSin logistiikkapalveluista.
Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos on huolehtinut kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan varasto- ja logistiikkapalveluista.

Muutoksen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä yhteistoiminta hankinta- ja logistiikka-asioissa ja sen myötä yhtenäisten hoitoketjujen tukeminen, tuotekokonaisuuksien yhdenmukaistaminen, hoitotarvikkeiden nimikkeistön standardoiminen ja volyymietujen saavuttaminen sekä sopijapuolten voimavarojen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, toiminnallisesti ja taloudellisesti. Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleen järjestelystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää horisontaalista yhteistyötä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistoiminnalla ei ole kaupallista luonnetta ja sen toteuttamista ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat.

Sosiaali- ja terveystoimialan varastonimikkeiden hankkimiseen ja varastotoimintaan käytetään noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Vuositason kustannussäästöksi arvioidaan vuonna 2018 noin 700 000 euroa, vuonna 2019 noin 870 000 ja vuonna 2020 noin miljoona euroa vuoden 2016 tasoon verrattuna.

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksesta siirtyy enintään 18 henkilöä liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen ja siirtymisessä sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n  säännöksiä. Liitteenä 2 on henkilöstön asemaa koskeva liite. Siirto ei koske sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöä.    

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja sosiaali- ja terveystoimialan sekä palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunnissa. Henkilöstön asemaa koskeva liite ja tarkentava lisäpöytäkirja on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa.

Liitteessä 3 on kuvattu irtaimen omaisuuden luovuttamisen periaatteet. Liikkeenluovutuksessa HUS-Logistiikalle siirtyvät sopimukset on lueteltu liitteessä 4.

Helsingin kaupungin ja HUS-Logistiikan välille solmitaan yhteistoimintasopimus, jossa määritellään tarkemmin palvelun tuottaminen (liite 5). Palvelu on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 6.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 kohdan perusteella kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kesken.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa kansliapäällikköä allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen allekirjoittamista varten tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan huolehtimaan luovutettavia palveluja koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen.     

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus sosiaali- ja terveystoimialan varastopalveluja koskevasta liikkeenluovutuksesta

2

Henkilöstön asemaa koskeva liite

3

Siirtyvän omaisuuden luovutuskirja

4

Luettelo siirtyvistä sopimuksista

5

Sosiaali- ja terveystoimialan varastopalvelujen tuotantoa koskeva yhteistoimintasopimus

6

HUS-Logistiikan ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan varastotoiminnan yhteistyön palvelukuvaus

Oheismateriaali

1

aiesopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 20.12.2017 § 19

HEL 2017-013046 T 00 00 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan;

- merkitä tiedoksi toimitusjohtajan selvityksen ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 12.12.2017 (§ 326) liitteineen,

- hyväksyä omalta osaltaan Palvelukeskusliikelaitoksen sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan varastotoiminnan siirtämisen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle edellä todetun päätöksen ja sen perusteluiden mukaisesti ja  omalta osaltaan päättää esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, että näin päätettäessä Palvelukeskusliikelaitos tulee jatkamaan selvittelyä yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa (kaupunginkanslian tilaama logistiikka- ja varastotoimintojen selvitys, joka valmistuu tammikuun 2018 aikana) jäljelle jäävän varaston uudelleen järjestelyjen osalta. Vaihtoehtoina tarkastellaan jatkamista omana palveluna, ostopalveluna tai näiden välimuotona.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 § 326

HEL 2017-013046 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin nykyisen palvelukeskuksen varaston sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan osan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) osaksi HUS-Logistiikkaa 1.5.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Ann-Marie Turtiainen, tukipalvelupäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566