Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Vaalitoimikuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentinvaaliin

HEL 2017-012633 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 4.12.2017 asetettujen vuoden 2018 presidentinvaalin vaalitoimikuntien kokoonpanoa esityslistan tämän asian liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

PRESIDENTINVAALI 2018 muutokset vaalitoimikunnissa.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 4.12.2017 vaalitoimikunnat ja valitsi  jäsenet niihin vuoden 2018 presidentinvaalin ennakkoäänestysaikana suoritettavaa toimikuntaäänestystä varten. Osa vaalitoimikuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä työn, matkan tai muun syyn takia toimimaan vaalitoimikunnassa. Toimikuntien kokoonpanoa tulee täydentää nimeämällä estyneiden tilalle uudet jäsenet.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

PRESIDENTINVAALI 2018 muutokset vaalitoimikunnissa.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 1091

HEL 2017-012633 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti 25 vaalitoimikuntaa vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten.

Kaupunginhallitus valitsi jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566