Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten laajentamisen kustannusvaikutuksista

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Vesa Korkkula) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa vaikuttamaan HSL:ään yhtymäkokouksessa tai muutoin siten, että HSL säilyttää yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden alennukset vähintään nykyisen käytännön mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotukseen lisätään: "Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa vaikuttamaan HSL:ään yhtymäkokouksessa tai muutoin siten, että HSL säilyttää yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden alennukset vähintään nykyisen käytännön mukaisesti."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Terhi Koulumies, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSLn lausunto 20.12.2017

2

HSL:n lausunto 7.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Vesa Korkkula) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 1.3.2017 valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta opiskelija-alennuksen laajentamisesta 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin, oppisopimuskoulutuksessa oleviin ja ammatillisen peruskoulutuksen valmentavassa koulutuksessa oleviin (VALMA) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään koko HSL-alueen osalta kustannusvaikutuksen nousu siltä osin, että opiskelija-alennus laajennettaisiin 30 vuotta täyttäneisiin ja sitä vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimuskoulutuksessa oleviin.' (Vesa Korkkula)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus käsitteli toivomusponteen annettavaa vastausta 4.9.2017. Vastauksessa ponteen todettiin tuolloin esityslistalla seuraavaa:

'HSL:n tariffijärjestelmässä pääperiaatteena on antaa opiskelija-alennus ns. ensiopiskelijoille 29 ikävuoteen saakka. Sitä vanhemmille myönnetään opiskelija-alennus silloin, kun heillä on Kelan myönteinen opintotuki- tai kuntoutusrahapäätös. Opiskelun tulee myös pääsääntöisesti johtaa tutkintoon tai ammattiin.

HSL päättää Helsingin seudun joukkoliikenteen alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet. Perusteet ja alennusprosentit ovat yhtenäiset kaikissa HSL -kunnissa. Alennukseen oikeutettuja on nykyisin noin 60 000 opiskelijaa. Toivomusponnen toteuttaminen kaksinkertaistaisi opiskelija-alennukseen oikeutettujen määrän, jos kaikki HSL-alueella opiskelevat ja oppisopimusopiskelijat saisivat alennuksen.

Mikäli alennus myönnettäisiin kaikille 30 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille opiskelijoille sekä oppisopimuskoulutuksen piirissä oleville, olisi kokonaiskustannuslisäys noin 32,0 milj. euroa. Tästä Helsingin osuus olisi noin 17,2 milj. euroa.

Kustannusvaikutus on tehdyn arviolaskelman perusteella huomattava. Lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien rahoitettavia kuntaosuuksia, nostamalla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa. Alennukseen oikeutettujen joukon laajentaminen nykyisestä ei ole perusteltua.’

Kaupunginhallitus päätti 4.9.2017 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus edellytti, että sille tuodaan selvitys siitä, mitkä nykytyyppisen mallin kustannusvaikutukset opiskelija-alennusten osalta ovat HSL:n uudessa vyöhykemallissa.

HSL on antanut asiasta uuden lausunnon 20.12.2017.

HSL:n mukaan kokonaiskustannuslisäys nykymallissa olisi tarkennetun ja 10/2017 toteumaennusteen perusteella lasketun arvion mukaan noin 27,8 milj. euroa, josta Helsingin osuus olisi noin 15,6 milj. euroa. Uudessa vyöhykemallissa kokonaiskustannuslisäys olisi noin 27,3 milj. euroa, josta Helsingin osuus olisi noin 15,8 milj. euroa. Laskelmassa on oletettu, että lippujen käyttö vastaa nykyistä opiskelijalippujen käyttöä.

HSL:n mukaan alennusoikeuden antaminen kaikille opiskeleville lisäisi todennäköisesti houkutusta kirjautua oppilaitoksen opiskelijaksi merkittävän lisäalennuksen saamiseksi, ja siten siirtymä aikuisten kausilipusta 50 %:sti alennettuun lippuun olisi arvioitua suurempaa.

Myös uudessa vyöhykejärjestelmässä kustannusvaikutus on uuden arviolaskelman perusteella huomattava. Lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien rahoitettavia kuntaosuuksia, nostamalla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa. Alennukseen oikeutettujen joukon laajentaminen nykyisestä ei ole perusteltua.

Nykyjärjestelmässä 30 vuotta täyttäneet saavat alennuksen, jos heillä on Kelan myönteinen opintotukipäätös. Lipputulon menetys on noin 147 000 euroa (ilman alv), josta Helsingin osuus on noin 82 000 euroa (ilman alv). Uudessa vyöhykejärjestelmässä 30 vuotta täyttäneet eivät ole oikeutettuja opiskelija-alennukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSLn lausunto 20.12.2017

2

HSL:n lausunto 7.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.01.2018 § 18

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.01.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

04.09.2017 Palautettiin

28.08.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 244

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Hankenumero 5264_114

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Toimialueellaan noudatettavasta joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmästä päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kaupunki voi pyytää HSL:ltä arvion opiskelija-alennuksen laajentamisen aiheuttamasta kustannusvaikutuksesta.

Uutta tariffijärjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä koskee myös opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperusteita.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566