Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

15.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 2.

kaupunginhallituksen jaostot

        konsernijaosto

        elinkeinojaosto

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

lautakunnat ja niiden jaostot

kasvatus- ja koulutuslautakunta

        suomenkielinen jaosto

        ruotsinkielinen jaosto

kaupunkiympäristölautakunta

        ympäristö- ja lupajaosto

        rakennusten ja yleisten alueiden jaosto                        11.1.2018

        pelastuslautakunta                                                          9.1.2018

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

        kulttuurijaosto                                                                   9.1.2018

        liikuntajaosto                                                                    9.1.2018

        nuorisojaosto                                                                    9.1.2018

sosiaali- ja terveyslautakunta

        sosiaali- ja terveysjaosto

johtokunnat

        palvelukeskusliikelaitos

        taloushallintopalveluliikelaitos

        työterveysliikelaitos

        rakentamispalveluliikelaitos

        liikenneliikelaitos

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta                         11.1.2018

pormestari

apulaispormestarit

        kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

        kaupunkiympäristön toimiala

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

        sosiaali- ja terveystoimiala

kaupunginkanslian viranhaltijat

        kansliapäällikkö

        elinkeinojohtaja

        hallintojohtaja

        hankintajohtaja

        henkilöstöjohtaja

        kaupunginlakimies

        kaupunkitietopäällikkö

        rahoitusjohtaja

        tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

        tietotekniikkapäällikkö

        viestintäpäällikkö

keskushallinnon viranhaltijat

        palvelukeskusliikelaitos

        taloushallintopalveluliikelaitos

        työterveysliikelaitos

        rakentamispalveluliikelaitos

        Korkeasaaren eläintarha

henkilöstökassatoimikunta

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sarvilinna, Sami

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

+358 9 655 783

 

FI02012566