Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

08.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Valtuutettu René Hurstin aloite palvelujen rakentamisesta Alppikylän alueelle

HEL 2017-004761 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hursti René valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 29

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti esittää aloitteessaan, että lähipalvelut puuttuvat Alppiharjusta, ja kaupunginvaltuuston olisi saatettava ne alueelle heti. Aloitteessa puhutaan Koillis-Helsingissä sijaitsevasta Alppiharjusta, mutta tarkoitetaan Alppikylää.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Alppikylän pohjoisosaan, Suurmetsäntien varteen suunnitellaan uutta päivittäistavarakauppaa. Sen eteläpuolella (Kyytimiehenkatu 22) on vielä vapaa tontti, jolle voidaan sijoittaa liike- ja toimistorakentamista. Rakentamattomia toimitilatontteja, joille myös liike- ja palvelutiloja voidaan sijoittaa, on Alppikylänkadulla ja Reppukujalla. Myös osalle vielä rakentamattomista asuintonteista voidaan rakentaa työ- ja liiketiloja. Liiketilaa on rakennettu myös Tattariharjuntien ja Repputien kulman kerrostalon pohjakerrokseen kaavan mukaisesti. Alppikylänkatu 5:een on avattu päiväkoti Alppikylä, joka on noin 130-paikkainen uusi päiväkoti. Omaa koulua Alppikylään ei ole suunnitteilla.

Alppikylä tukeutuu pääosin Jakomäen palveluihin. Lahdentien ali kulkee jalankulun ja pyöräilyn yhteys Alppikylästä suoraan Jakomäen keskustaan, jossa on ostoskeskuksen (päivittäistavarakauppa, apteekki, ravintola, kioski) lisäksi uusi päivittäistavarakauppa. Jakomäessä on myös terveysasema, kirjasto, kirkko sekä koulut ja päiväkodit, joita ollaan korvaamassa uudisrakennuksella (Jakomäen sydän). Uutta koulu-, päiväkoti- ja asukastilarakennusta ja alueen täydennysrakentamista koskeva asemakaavan muutosehdotus käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2017.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hursti René valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 29

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566