Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

08.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi terassien aukioloaikoja selvittävän työryhmän kokoonpanosta

HEL 2017-001995 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 valtuutettu Sami Muttilaisen aloitetta terassien aukioloaikojen pidentämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Selvitysryhmää koottaessa selvitetään mahdollisuutta liittää myös kulttuuri ja vapaa-ajan johtaja niin kuin aloitteessa on alun perin linjattu.” (Sami Muttilainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian mukaan Helsinki mahdollistaa vireää kaupunkielämää ja toimii roolissaan yhä enemmän edellytysten luojana. Edelleen strategian mukaan Helsinki toimii aktiivisesti ja ketterästi kaupungin elävöittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa Helsingin vetovoimaisuuden ja kansainvälisyyden lisäämiseksi.

Kansliapäällikkö on 13.12.2017 § 174 asettanut työryhmän selvittämään terassien aukioloaikojen laajentamista. Työryhmän työtä johtaa kaupunginkanslian elinkeino-osasto. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edustajaksi työryhmään nimettiin kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikula ja varajäseneksi kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas.  Työryhmässä on edustus myös kaupunkiympäristön toimialalta. Lisäksi työryhmään on kutsuttu jäsenet aluehallintovirastosta, Helsingin poliisista sekä Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:stä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566