Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

08.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi; Metropolian Myllypuron kampukselle tilat opiskelijaterveydenhoidolle

HEL 2015-005730 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 5.5.2015 (120 §) hyväksymän toivomusponnen (Seija Muurinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Muurinen Seija, toivomusponsi Kvsto 5.5.2015 asia 4.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 5.5.2015 (120 §) Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten Metropolian Myllypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle." (Seija Muurinen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Teknisen virheen vuoksi ponsivastaus ei tullut määräajassa päätöksentekoon, mikä havaittiin vasta myöhemmin. Ponsivastauksen tiedot on päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

Toivomusponnen johdosta

Sosiaali- ja terveysvirasto laati syksyllä 2015 tarvekuvauksen toimitilojen osoittamiseksi opiskeluterveydenhuollon käyttöön  Metropolian Myllypuron kampuksesta.

Tarvekuvauksen mukaan opiskeluterveydenhuoltoon pääsyn tulee olla opiskelijalle mahdollisimman helppoa. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu terveystarkastuksia (45-60 min /asiakas), joissa kirjaaminen tapahtuu
vastaanoton yhteydessä. Lisäksi on akuuttivastaanottoa ilman ajanvarausta tuleville opiskelijoille. Terveydenhoitajan on tärkeä olla käytettävissä koko työpäivän ajan. Päivät rytmittyvät eri tavoin riippuen meneillään olevista terveystarkastuksista, rokotuksista ja akuuttipalvelujen tarpeesta.

Metropolian Myllypuron kampukselle on suunniteltu ja toteutetaan tilat opiskelijaterveydenhuollolle Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteistyössä sovitun tilavarauksen mukaan.

Mahdollisten tulevien opiskeluterveydenhuollon toiminnan ja tilojen järjestämisvastuumuutosten takia tilat suunnitellaan niin, että ne on helposti muutettavissa ammattikorkeakoulun muuhun käyttöön, esim. luokka‐ tai pienryhmätiloiksi, mikäli opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuussa tai järjestämistavassa tapahtuu muutoksia.

Opiskeluterveydenhoitotilat ovat helposti saavutettavissa rakennuksen 2. vaiheessa syksyllä 2019 valmistuvassa osiossa, rakennuksen 6. kerroksessa. Terveydenhuoltotiloissa on yhteensä seitsemän vastaanottohuonetta, yksi lepohuone ja wc-tilat sekä odotusaula. Vastaanottotiloja tulevat käyttämään myös Metropolia Ammattikorkeakoulun kuraattori, psykologi ja opiskelijapastori.

Sosiaali- ja terveysvirastolla, nyttemmin sosiaali- ja terveystoimialalla, on tällä hetkellä Helsingissä toimivien ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon järjestämisvastuu. Tilavaraus on tehty kaupunginvaltuuston 5.5.2015 hyväksymän Metropolian Myllypuron kampuksen hankkeen enimmäislaajuuden ja rakentamiskustannusten enimmäishinnan puitteissa.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että Metropolian Myllypuron hankkeeseen on yhteistyössä suunniteltu riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle samalla varautuen mahdollisiin muutoksiin opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuussa tai järjestämistavassa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Muurinen Seija, toivomusponsi Kvsto 5.5.2015 asia 4.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toivomusponnen esittäjä

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 241

HEL 2015-005730 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta:

"Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto vastaa tällä hetkellä Helsingissä toimivien ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä. Eduskunnan 14.11.2014 hyväksymässä uudessa ammattikorkeakoululaissa ei oteta kantaa opiskeluterveydenhuollon tai toiminnan vaatimien tilojen järjestämiseen. Laki on astunut voimaan 1.1.2015.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan, että Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelmaan tulee lisätä suunnitelma opiskeluterveydenhuollon tiloiksi. Tällä hetkellä Metropolian ammattikorkeakoulussa on sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan opiskelijoita n. 8000. Opiskeluterveydenhuollon tiloissa työskentele neljä terveydenhoitajaa ja osapäiväisesti yksi lääkäri. Terveydenhoitajien asiakasvastaanotto on kokopäiväistä. Opiskeluterveydenhuollon tiloissa on lisäksi yksi lepohuone. Vastaanottotiloissa tulee olla käsienpesuallas. Yhteisissä tiloissa toimiminen muun opiskeluhuollon henkilöstön sekä opettajien kanssa on edellytys sujuvalle yhteistyölle.

Opiskeluterveydenhuollon tilat tulee suunnitella ja toteuttaa monimuotoisiksi ja muuntojoustaviksi, jolloin ne ovat tarvittaessa käyttöönotettavissa muuhun toimintaan. Kaupunginvaltuuston 5.5.2015 hyväksymän hankesuunnitelman mukainen hankkeen enimmäislaajuus ja rakentamiskustannukset eivät kuitenkaan saa ylittyä."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 268

HEL 2015-005730 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelmassa opiskelijaterveydenhoitotilojen järjestämiseen on varauduttu seuraavalla kirjauksella:

”Hankesuunnitelma ei sisällä tiloja opiskeluterveydenhuollolle, koska on mahdollista, että sitä koskevassa lainsäädännössä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta saattaa tapahtua muutoksia. Näiden muutosten yhteydessä tarkentuu, miten toiminta ja sen tarvitsemat tilat järjestetään. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa on tarvittaessa mahdollisuus varautua sijoittamaan tilaohjelman puitteissa rakennukseen opiskeluterveydenhuollon vastaanottotiloja.”

Eduskunta hyväksyi 14.11.2014 uuden ammattikorkeakoululain, joka astui voimaan 1.1.2015. Se ei suoraan ota kantaa opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen. Oppilaskuntia käsittelevä 41 § määrittelee yhdeksi opiskelijakunnan erityiseksi tehtäväksi osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä säädetyn opiskeluterveydenhuollon ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11 - 14 §:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Ammattikorkeakoululain hyväksymisen yhteydessä eduskunta hyväksyi seuraavan opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lausuman:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii viivytyksettä ehdotuksen, joka perustuslain vaatimukset täyttäen mahdollistaa pakollisen terveydenhoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi.”

Lainsäädäntö ei ota kantaa opiskelijaterveydenhuollon tilojen järjestämiseen.

Kiinteistölautakunta esittää lausuntonaan, että Metropolian Myllypuron kampukselle suunnitellaan ja toteutetaan tilat opiskelijaterveydenhuollolle Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteistyössä sovitun tilavarauksen mukaan. Sosiaali- ja terveysvirastolla on tällä hetkellä Helsingissä toimivien ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon järjestämisvastuu.  Tilavaraus tehdään kaupunginvaltuuston 5.5.2015 hyväksymän Metropolian Myllypuron kampuksen hankkeen enimmäislaajuuden ja rakentamiskustannusten enimmäishinnan puitteissa.

Opiskelijaterveydenhuollon tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi, jotta ne ovat tarvittaessa helposti otettavissa ammattikorkeakoulun muuhun käyttöön, mikäli opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuussa tai järjestämistavassa tapahtuu muutoksia.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566