Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

27.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1083

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite roska-astioista Lauttasaaren Länsiulapanniemelle

HEL 2017-006091 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lauttasaaren Länsiulapanniemelle lisättäisiin roska-astioita vuosittain kesäajaksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Aloitteessa mainitulla Länsiulapanniemen alueella on tarvetta roska-astioille. Kaupunkiympäristön toimiala kartoittaa ylläpidon ym. kannalta soveltuvat paikat siten, että roska-astiat voidaan asentaa keväällä 2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 31.10.2017 § 188

HEL 2017-006091 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lauttasaaressa sijaitseva Länsiulapanniemi on metsäinen viheralue, jossa sijaitsee Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:lle vuokrattu kesämaja-alue.

Länsiulapanniemeen johtaa huoltoajoreitit, jotka palvelevat erityisesti kesämajojen asukkaita, mutta niiltä pääsee myös kaupungin viheralueille. Niemen voi kiertää merenrantaa pitkin osin polkumaista reittiä kulkien. Polkumaisten raittien varsilla ei ole roska-astioita, koska yleisille alueille sijoitettavien roska-astioiden tyhjentäminen edellyttää huoltoajoneuvon pääsyn astian luo. Länsiulapanniemen rantavyöhykkeestä on tullut aiempaa suositumpi ajanviettopaikka lämpiminä kesäpäivinä, minkä lieveilmiönä alueen roskaantuminen on lisääntynyt.

Länsiulapanniemen viheralueen osalta mahdollisten uusien roska-astioiden paikat kartoitetaan vuonna 2017. Mahdolliset uudet roska-astiat hankitaan ja asennetaan kevään 2018 aikana.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566