Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/43

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1046

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön kaupungintalokortteleiden kehittämistä varten

HEL 2017-008372 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 02 03, Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, Khn käytettäväksi

 

7 680 000 euroa Helsingin Leijona Oy:n Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion kohdassa 8 02 03, Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on varauduttu Sarvikuono korttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4 perusparannuksen rakentamiseen, torikortteleiden opasteiden ja julkisivuvalaistuksen uusimiseen, torikorttelien 1. kerroksen myymälätilojen muutostöihin sekä muihin torikortteleiden K4, K30 ja K32 pieniin muutostöihin. Hankkeet ovat aktiivisia.

Kaupungintalokortteleiden kehittämiseen on vuosina 2010–2016 käytetty yhteensä 54,5 milj. euroa. Vuoden 2017 tarpeeksi on arvioitu
8,66 milj. euroa, joka kostuu talousarviossa osoitetusta 7,68 milj. euron määrärahasta ja vuonna 2016 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnetystä 0,98 milj. euron ylitysoikeudesta vuodelle 2017. Kaupungintalokortteleiden kehittämisvaihe päättyy vuonna 2018, jolloin arvioidaan tarvittavan 1,9 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esittää, että kaupunginhallitus myöstäisi kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön talousarviossa osoitetun 7,68 miljoonan euron määrärahan.

Esitetty yhteensä 7 680 000 euron määräraha tulisi myöntää kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi kiinteistökehityssuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 02 03, Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.08.2017 § 14

HEL 2017-008372 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan käyttämään vuoden 2017 talousarvion kohdassa 8 02 03, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitetut määrärahat 7,68 miljoonaa euroa vuoden 2017 talonrakennusinvestointiohjelman toteuttamiseen.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566