Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1024

V 29.11.2017, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentoaseman lentokonehallin vuokraamisesta

HEL 2017-004760 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Koskinen Kauko ym. valtuustoaloite kvsto 19.4.2017 asia 28

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki pyrkii tekemään lentokonehallin vuokrasopimuksen Malmin lentokenttäyhdistysten ja muiden ilmailutoimijoiden kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Malmin lentokenttäalue ja sillä olevat rakennukset siirtyivät kaupungin hallintaan 1.1.2017 lukien, kun Finavia lopetti toimintansa alueella. Lähes kaikki vanhat lentokenttäalueen rakennusten vuokralaiset halusivat jatkaa vuokrasuhdetta kaupungin kanssa. Halukkaiden kanssa on solmittu toistaiseksi voimassa olevia liike- ja asuinhuoneistojen sopimuksia lukuun ottamatta lentokoneiden säilytyshallina toimineen päähallirakennuksen ns. hangaarin vuokrasopimusta, joka tehtiin määräaikaisena 1.1. - 15.5.2017 väliseksi ajaksi.

Malmin lentokenttäyhdistys halusi jatkaa lentotoimintaa alueella ja kiinteistölautakunta vuokrasi Malmin lentokenttäyhdistykselle kentän länsiosasta 40 hehtaarin alueen valvomattoman lentopaikan pitämistä varten. Vuokra-aika jatkuu näillä näkymin 31.12.2019 saakka.

Laajempi lentotoiminta alueella tullee loppumaan, ja kaupungin tarkoituksena on jo ennen varsinaisten alueen asuntorakentamistöiden aloittamista tarjota ns. hangaarirakennusta ja sitä ympäröivää aluetta kaupunkilaisille suunnattuun monipuoliseen virkistys- ja tapahtumakäyttöön. Tapahtumakäyttöön vuokraamisesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden tukkutori-yksikön päällikkö. Pelastuslaitos suoritti 28.10.2016 katselmuksen lentokonehallin käytöstä yleisötapahtumissa. Katselmuksessa havaittiin poistumisreittien ja sähköasennusten puutteellisuus sekä lattian epätasaisuus. Pelastuslaitos toteaa, että käyttötavan muutos tulee selvittää rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

Hangaarin halliosa oli vuokrattuna kolmelle eri toimijalle lentokoneiden säilytystä ja korjausta varten. Vuokrasopimukset olivat määräaikaisia ja päättyivät 31.8.2017. Kaupunki on pyrkinyt järjestämään lentokoneisiin liittyvän harraste- ja huoltotoiminnan jatkumisen tarjoamalla yrittäjille mahdollisuutta rakentaa tilapäisiä säilytystiloja alueelle. Lisäksi kaupunki on saanut omistukseensa alueella sijaitsevan toisen hallin ns. Patria-hallin, jonka kaupunki tarjosi vuokralle hangaarin nykyisille vuokralaisille ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Saapuneiden tarjousten perusteella kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden yritysvuokraus-yksikön päällikkö päätti 20.6.2017 (14 §) vuokrata Patria-hallin 1.9.2017 lukien siitä määräpäivään menneessä eniten tarjonneelle. Kaupunki on lisäksi neuvotellut eri toimijoiden kanssa maanvuokrauksesta kevytrakenteisen lentokonehallin sijoittamista varten lentäjien tarpeisiin.

Hangaarista tehtiin keväällä 2017 kaksi vuokratarjousta vaikka kaupunki ei ollut järjestänyt hangaarirakennuksen osalta tarjouskilpailua eikä pyytänyt siitä vuokratarjouksia. Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden yritysvuokraus-yksikön päällikkö on 20.6.2017 (§ 13) tekemällään päätöksellä päättänyt hylätä kaupungille pyytämättä tehdyt vuokratarjoukset. Ko. päätöksestä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta, jotka kaupunkiympäristölautakunta on 12.9.2017 päättänyt hylätä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Koskinen Kauko ym. valtuustoaloite kvsto 19.4.2017 asia 28

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 264

HEL 2017-004760 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ym. tekemästä Malmin lentoaseman lentohallin vuokraamista koskevasta valtuustoaloitteessa seuraavan lausunnon:

Malmin lentokenttäalue ja sillä olevat rakennukset siirtyivät Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan 1.1.2017 lukien, kun Finavia lopetti toimintansa alueella.

Lähes kaikki vanhat lentokenttäalueen rakennusten vuokralaiset halusivat jatkaa vuokrasuhdetta kaupungin kanssa. Kiinteistöviraston tilakeskus solmi halukkaiden kanssa toistaiseksi voimassa olevia liike- ja asuinhuoneistojen sopimuksia lukuun ottamatta lentokoneiden säilytyshallina toimineen päähallirakennuksen ns. hangaarin vuokrasopimusta, joka tehtiin määräaikaisena 1.1. - 15.5.2017 väliseksi ajaksi.

Malmin lentokenttäyhdistys halusi jatkaa lentotoimintaa alueella ja kiinteistölautakunta vuokrasi Malmin lentokenttäyhdistykselle kentän länsiosasta 40 hehtaarin alueen valvomattoman lentopaikan pitämistä varten. Vuokra-aika jatkuu näillä näkymien 31.12.2019 saakka.

Kun näyttää lähes varmalta, että laajempi lentotoiminta alueella kuitenkin loppuu, kaupungilla on tarkoitus jo ennen varsinaisten alueen asuntorakentamistöiden aloittamista (arviolta vuosi 2020) tarjota ns. hangaarirakennusta ja sitä ympäröivää aluetta kaupunkilaisille suunnattuun monipuoliseen virkistys- ja tapahtumakäyttöön. Tapahtumakäytön vuokrausasioita vastaa Helsingin tukkutori.

Lentokoneiden säilytys- ja huoltotoimintaa hangaarirakennuksessa on mahdollista jatkaa syksyyn saakka, ja sen jälkeen asia täytyy järjestää toisin. Nykyisiä hallitilan vuokrasopimuksia jatketaan 31.8.2017 saakka, mikäli yrittäjät haluavat.

Tapahtumakäytön vuoksi lentokoneet joudutaan siirtämään pois hangaarirakennuksesta. Kaupunki on pyrkinyt järjestämään lentokoneisiin liittyvän harraste- ja huoltotoiminnan jatkumisen tarjoamalla yrittäjille mahdollisuutta rakentaa tilapäisiä säilytystiloja alueelle. Lisäksi kaupunki saa lähiaikoina omistukseensa alueella sijaitsevan toisen hallin ns. Patria-hallin, johon osa lentokoneista tarvittaessa mahtuu.

Kiinteistöviraston tilakeskus ei ole saanut ilmailuyrittäjiltä eikä Malmin lentokenttäyhdistykseltä virallista tarjousta hangaarin vuokraamisesta. Tilakeskus on pyytänyt yrittäjiltä tarjousta Patria-hallin vuokraamisesta.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566