Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/29

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1033

V 29.11.2017, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite pikatilausmatkojen lisäämisestä vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Anna Vuorjoen aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anna Vuorjoki ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan pikatilausmatkojen lisäämistä vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingissä vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut on järjestetty pääsääntöisesti Helsingin Matkapalvelujen kautta. Matka tulee tilata hyvissä ajoin, vähintään 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa. Jokaisella asiakkaalla on käytössään matkatyyppikohtaisesti kaksi pikatilausmatkaa.    

Kalenterikuukaudessa voidaan tehdä kaksi pikatilausmatkaa, jolloin kuljetus saapuu 15 minuutin kuluessa tilauksesta, mikäli asiakas pystyy matkustamaan tavallisella henkilöautolla. Inva-auto saapuu viimeistään 45 minuutin kuluessa tilauksesta. 

Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. Joustavuus lisää vaikeavammaisten elämänhallintaa, mm. epäsäännöllistä työtä tekevien työssäkäyntimahdollisuudet paranevat. Kuljetuspalvelujen periaatteet selvitetään lähiaikoina, kun hankintasopimukset päättyvät kesäkuussa 2018. Valmistelussa selvitetään ja määrärahojen puitteissa otetaan huomioon aloitteessa ehdotettu vaikeavammaisten pikatilausmatkojen mahdollinen lisäystarve.       

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.08.2017 § 231

HEL 2017-003888 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta pikamatkojen lisäämiseksi vaikeavammaisten kuljetuksissa:

"Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite vammaispalvelulain nojalla kuljetuspalvelua saavien asiakkaiden pikamatkojen lukumäärän nostamisen kuuteen yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa selvittämiseksi nostaa esiin tärkeän asian. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tarkoituksena on mahdollistaa henkilön osallistuminen yhteiskuntaan.

Helsingissä vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut on järjestetty pääsääntöisesti Helsingin Matkapalvelun kautta. Matkapalvelusta matka tulee tilata hyvissä ajoin, vähintään 40 minuuttia ennen toivottua lähtöaikaa. Jokaisella asiakkaalla on käytössään matkatyyppikohtaisesti kaksi pikatilausmatkaa.

Kalenterikuukaudessa voidaan tehdä kaksi pikatilausmatkaa, jolloin kuljetus saapuu 15 minuutin kuluessa tilauksesta, mikäli asiakas pystyy matkustamaan tavallisella henkilöautolla. Inva-auto saapuu viimeistään 45 minuutin kuluessa tilauksesta.

Helsingin hankintasopimukset liikennöinnin osalta päättyvät kesäkuussa 2018. Hankinnan yhteydessä selvitetään kuljetuspalvelujen periaatteet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavammaisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työssäkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve.

Käsittely

29.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Katriina Juva: Korvataan lausunnon viimeinen kappale (terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi) seuraavalla tekstillä: "Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavammaisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työssäkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve."

Kannattaja: Jäsen Karita Toijonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen pohjalta:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Katriina Juva): Korvataan lausunnon viimeinen kappale (terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi) seuraavalla tekstillä: "Pikatilausmatkat lisäävät kuljetuspalvelujärjestelmän joustavuutta. Vaikka niiden määrällä ei ole merkittävää yleistä vaikutusta kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, lisäävät ne selkeästi vaikeavammaisten elämänhallintaa. Erityisesti epäsäännöllistä työtä tekeville vaikeavammaisille pikatilausmatkojen lisäys kohentaa heidän elämänhallintaansa ja työssäkäynnin mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kun matkapalvelun hankinnan ehdoista seuraavan kerran sovitaan vuonna 2018, otetaan sopimuksissa huomioon erityisesti työssäkäyvien vaikeavammaisten pikatilausmatkojen lisäystarve."

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Markus Kalliola, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Katriina Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mari Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katriina Juvan vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566