Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/41

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1044

Valtuutettu René Hurstin aloite valiokuntamaisesta työskentelymahdollisuudesta Helsingin kaupungin päätöksenteossa

HEL 2017-004750 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoo valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hursti Rene  valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti esittää aloitteessaan viitaten Helsingin 1.6.2017 aloittaneeseen hallintomalliin, että valiokuntamainen työskentelymahdollisuus sisällytetään kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen työskentelymuotoihin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että määriteltäessä valiokuntamaista työskentelymahdollisuutta tulee lähtökohtana pitää kuntalain 31 §:ää, jonka mukaan valtuusto voi päättää toimielinten kokoonpanosta mm, että: 1) kunnanhallitukseen ja lautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja, jolloin lautakuntaa voidaan kutsua valiokunnaksi (valiokuntamalli) ja 2) kunnanhallituksen jäseniä valitaan lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajiksi (puheenjohtajamalli).

Kaupunginhallituksen osalta johtamisuudistuksessa hallintosääntöön lisättiin uudet määräykset, että pormestari ja apulaispormestarit sekä kaupunginhallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutetuista ja varavaltuutetuista.

Johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä valiokuntamallin käyttöönottoa lautakuntien sijaan tarkasteltiin valmisteluvaiheessa. Mallin käyttöönotto eli lautakuntien jäsenten valinta valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta olisi merkinnyt luottamushenkilötehtävien keskittymistä aiempaa huomattavasti pienemmälle luottamushenkilöjoukolle. Uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa voidaan tiivistää periaatteena olleen, että demokraattinen päätöksenteko toteutuu Helsingissä paremmin ilman valiokuntamallia.

Johtamisuudistuksessa päätetyn hallintosäännön mukaan kaupungissa on neljä apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Uudistuksen periaatepäätöksen perusteluissa todettiin, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolia vahvistetaan valitsemalla lautakuntien puheenjohtajat kaupunginhallituksen jäsenistä. Tämä tarkoittaa kuntalain puheenjohtajamallia.

Aloitteessa mainittu laajapohjaisempi puolue-edustuksen käyttö ratkaistaan luottamushenkilöiden valintatilanteessa, joka tehdään poliittisessa päätöksenteossa ja joka ei kuulu hallintosäännön sääntelyn piiriin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hursti Rene  valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566