Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1014

V 29.11.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite kunnallisesta perhepoliittisesta toimenpideohjelmasta

HEL 2017-005363 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 33

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet laatia kaupunkia koskeva konkreettinen perhepoliittinen toimenpideohjelma valtuustokauden 2017-2021 aikana.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin toimintaa ohjataan kokonaisuutena uuden kuntalain (410/2015) mukaisella kuntastrategialla, jonka yhtenä tarkoituksena on vähentää erillisten suunnitelmien laatimista.

Kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.09.2017 (§ 321). Siihen sisältyviä perhepoliittisesti keskeisiä tavoitteita ovat mm. varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen ja maksuttomuuden edistäminen, asumisen hinnan nousun hillitseminen, lasten ja nuorten palveluketjujen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä eriarvoisuuden vähentäminen.

Kaupunginhallitus katsoo, että perhepolitiikan osalta valtuuskaudella noudatetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian painotuksia eikä erilliselle toimenpideohjelmalle ole tällä hetkellä tarvetta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 33

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566