Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1016

V 29.11.2017, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille

HEL 2017-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 20 muuta valtuutettua esittivät, että HKL:n henkilöstölleen tarjoama kaupunkipyöräetu (25 euroa/kausi) laajennettaisiin koskemaan koko kaupungin henkilöstöä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on tukenut henkilöstön liikkumista joko julkisilla välineillä tai polkupyörällä eri tavoin viime vuosina.

Kaupunki on ottanut käyttöön työsuhdematkaliput, joilla tuetaan työmatkaliikkumista. Tätä varten on varattu vuosittain määräraha (vuonna 2017 3 050 000 euroa) talousarviossa. Työsuhdematkalippuedun voi vaihtaa polkupyöräeduksi.

Lisäksi useimmilla toimialoilla ja kaupunginkanslialla on käytössä asiointipolkupyöriä, joita henkilöstö voi tarpeen tullen lainata. Myös sähköisiä polkupyöriä on hankittu. Asiointipolkupyörä on tarkoitettu työasioiden hoitamiseen työpäivän aikana. Työpäivän aikaiseen liikkumiseen kaupungin työntekijöille voidaan tarpeen mukaan myöntää myös asiointilippuja, silloin kun henkilö liikkuu paljon ja säännöllisesti työssään.

Ehdotuksen mukaiset kaupunkipyörät muodostaisivat päällekkäisen edun edellä mainittujen tukimuotojen kanssa.  Siinä tapauksessa, että kaupungin henkilöstö ottaisi laajamittaisesti edun käyttöönsä, kuormittaisi se kaupunkipyöräkapasiteettia kaupungin henkilöstömäärän ollessa noin 38 000 työntekijää. HKL:n henkilöstölleen tarjoama etu liittyy kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamiseen, ja on käytännössä ollut pienimuotoista, noin 70 henkilöä on ottanut palvelun käyttöönsä. Tämä määrä ei ole rasittanut polkupyöräkapasiteettia. HKL:n mukaan vilkkaimpien kuukausien aikana käyttäjiä on ollut niin paljon, että mikäli käyttäjiä tulisi lisää, tulisi polkupyörien määrää lisätä nykyisestä.

Sen sijaan, että hankittaisiin kaupunkipyörien käyttöoikeus koko kaupungin henkilöstölle, toimialoja ja kaupungin liikelaitoksia on kannustettu hankkimaan henkilöstön yhteiseen käyttöön edellä mainittuja lainattavia polkupyöriä tai vaihtoehtoisesti haltijakohtaisia matkalippuja työpäivien aikaiseen liikkumiseen.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että nykyisten työsuhde-etujen kirjo on kaupungilla laaja ja monipuolinen. Etuuksien laajentamista nykyisestään esityksen mukaisesti jo olemassa olevien vastaavien työsuhde-etujen rinnalle ei ole tarkoituksenmukaista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo Aloite Kvsto 07062017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566