Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/40

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1043

Valtuutettu René Hurstin aloite äänestysohjeesta vaalitoimipisteille

HEL 2017-004751 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoo valtuutettu Rene Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Hursti René, valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 29

2

Ohje äänestäjälle.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Rene Hursti esittää aloitteessaan, että vaalilautakunnille esitetään tulevia vaaleja ajatellen vietäväksi äänestyspaikoille äänestysohje, joissa kerrotaan äänestäjälle kuinka äänestäjän pitää toimia.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuutettujen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa keskusvaalilautakunnan lausuntoon ja toteaa, että kaikille Helsingin ennakkoäänestys- ja äänestyspaikoille toimitetaan oikeusministeriön laatima ohje äänestäjälle. Ohjeessa on numeroesimerkit ja ohjeet merkinnän tekemisestä äänestyslippuun. Ohjeessa pyydetään äänestäjää kirjoittamaan äänestyslipussa olevaan ympyrään ehdokkaan numero, ei mitään muuta. Tämä ohje on jo useissa vaaleissa kiinnitetty äänestyskopin sisäpuolelle. Lisäksi oikeusministeriö on painattanut äänioikeutetuille ennen vaaleja lähetettävään ilmoituskorttiin esimerkit numeroiden kirjoitusasusta äänestysmerkinnän tekemisen helpottamiseksi.

Äänestäjän on vaalilain 58 §:n ja 76 §:n mukaisesti merkittävä selvästi sen ehdokkaan numero, jonka hyväksi antaa äänensä. Mikäli äänestyslipussa on muu merkintä, äänestyslippuja tarkastava keskusvaalilautakunta tulkitsee vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti onko merkintä vaalilain 85 §:n tarkoittama äänestyslipun mitättömyyden aiheuttava asiaton merkintä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Hursti René, valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 29

2

Ohje äänestäjälle.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 02.11.2017 § 66

HEL 2017-004751 T 00 00 03

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Rene Hurstin aloitteesta äänestysohjeiden toimittamisesta vaalilautakunnille seuraavan lausunnon: 

keskusvaalilautakunta toteaa, että kaikille Helsingin ennakkoäänestys- ja äänestyspaikoille toimitetaan oikeusministeriön laatima ohje äänestäjälle. Ohjeessa on numeroesimerkit ja ohjeet merkinnän tekemisestä äänestyslippuun. Ohjeessa pyydetään äänestäjää kirjoittamaan äänestyslipussa olevaan ympyrään ehdokkaan numero, ei mitään muuta. Tämä ohje on jo useissa vaaleissa kiinnitetty äänestyskopin sisäpuolelle. Lisäksi oikeusministeriö on painattanut äänioikeutetuille ennen vaaleja lähetettävään ilmoituskorttiin esimerkit numeroiden kirjoitusasusta, joilla pyritään helpottamaan äänestysmerkinnän selkeyttä.

Äänestäjän on vaalilain 58 §:n ja 76 §:n mukaisesti merkittävä selvästi sen ehdokkaan numero, jonka hyväksi antaa äänensä. Mikäli äänestyslipussa on muu merkintä, äänestyslippuja tarkastava keskusvaalilautakunta tulkitsee vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti onko merkintä vaalilain 85 §:n tarkoittama äänestyslipun mitättömyyden aiheuttava asiaton merkintä.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginsihteeri

Timo Linden

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566