Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/47

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1050

Kaupunginvaltuuston 8.11.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 8.11.2017 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-4

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle.

 

 

 

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolle, kulttuurijaostolle ja liikuntajaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin poliisilaitokselle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnalle, Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, pelastuslautakunnalle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

 

 

12

Aloite kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566