Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

13.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1015

V 29.11.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 38 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki aloittaa osana talousarviovalmistelua tekemään sukupuolitietoista budjetointia ja kehittämään budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnin menetelmiä. Samaan aikaan Helsingin talousarvioprosessiin integroidaan tasa-arvonäkökulma.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategiassa 2017-2021 on kirjattu seuraavasti: Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että mm. aloitteessa kuvattujen tavoitteiden edistämiseksi on käynnistetty Helsingin kaupungin oma kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa päätösvalmisteluun sisältyvää vaikutusarviointia. Hankkeessa on tarkoitus ottaa huomioon eri väestöryhmiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi myös kaikki muut olennaiset vaikutukset, kuten taloudelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset, elinkeinovaikutukset sekä vaikutukset terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Sukupuolivaikutusten arviointia on toteutettu talousarvioissa Helsingissä aikaisemmin. Vuosien 2012 ja 2013 talousarvioissa esitettiin sukupuolivaikutusten arviointia osana virastojen ja liikelaitosten perustelutekstejä.

Helsingin kaupungin vuoden 2016 arviointikertomuksessa oli yhtenä arviointikohteena sukupuolten tasa-arvon edistäminen lasten ja nuorten palveluissa. Kaupunginhallitus totesi lausunnossaan arviointikertomukseen, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian tulee jatkaa hyviä toimintatapojaan ja käytänteitään asiassa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki sekä yhdenvertaisuuslaki uudistuksineen edellyttävät viranomaiselta ja mm. koulutuksen järjestäjältä suunnitelman laadintaa siitä, miten lain tavoitteita edistetään.

Sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee olla osa jokaisen toimialan ja liikelaitoksen normaalia toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sukupuolitietoisen budjetoinnin tarkastelukulma on otettava huomioon kaupungin osallisuusmallin toimeenpanossa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Honkasalo Veronika ym. valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566