Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 928

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Lauttasaaren Kotkavuoren alueen kokonaistarkastelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012093 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 6, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään Lauttasaaren Kotkavuoren alueen kaavallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä." (Ulla-Marja Urho)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että alueelle, joka jää katujen Lauttasaarentie-Gyldenintie-Pohjoiskaari sisälle, on perusteltua tehdä kokonaistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia asemakaavoja. Tarkastelussa otetaan huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös se, että alueella on tärkeä merkitys virkistysalueena.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Urho Ulla-Marja, toivomusponsi 6, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 96

HEL 2016-012093 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Ponnessa todetaan, että Lauttasaaren Kotkavuoresta tulisi laatia kaavallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä alueesta, joka jää katujen Lauttasaarentie-Gyldenintie-Pohjoiskaari sisälle on perusteltua tehdä kokonaistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia asemakaavaoja. Tarkastelussa otetaan huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös se, että alueella on tärkeä merkitys virkistysalueena.

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Korvataan lausuntoehdotuksen kohdat 1,2,3 ja 4 seuraavasti:
Ponnessa todetaan, että Lauttasaaren Kotkavuoresta tulisi laatia kaavallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä alueesta, joka jää katujen Lauttasaarentie-Gyldenintie-Pohjoiskaari sisälle on perusteltua tehdä kokonaistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia asemakaavaoja. Tarkastelussa otetaan huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös se, että alueella on tärkeä merkitys virkistysalueena.

Kannattaja: Matti Niiranen

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtaja Rautavan tekemän ja jäsen Niirasen kannattaman vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566