Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/29

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 945

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi Helsingin houkuttelevuuden edistämisestä matkailukohteena Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012141 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan  kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet edistää Helsingin houkuttelevuutta matkailukohteena. Kiinnitetään huomiota saariston tuomiin mahdollisuuksiin ja ympärivuotisten vierailukohteiden ideointiin, esimerkiksi Seurasaaren ja Korkeasaaren tapaan."(Mari Holopainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja eläintarhan johtokunnan lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että uudessa yleiskaavassa on nostettu esiin Helsingin merellisyyden kehittäminen erillisenä kaavamerkintänä, jossa viher- ja virkistysalueista on nostettu esiin ne alueet, joissa on merkittäviä kehittämismahdollisuuksia erityisesti merellisen matkailun ja loma-asumisen näkökulmasta. Yleiskaavakarttaan nämä on merkitty "Merellisen virkistyksen ja matkailun alueiksi". Kaavamääräyksen mukaan "alueita kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueina, jotka kytkeytyvät mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita."

Merkinnän keskeisenä tavoitteena on merellisen Helsingin houkuttelevuuden edistäminen niin matkailukohteena, kuin merellisten virkistysyhteyksien, elämys- ja palvelutarjonnan sekä meren ja saariston virkistys- ja matkailutarjonnan saavutettavuuden kehittämismahdollisuuksinakin.

Kaavamerkintä huomioi myös Helsingin edustalla olevien puolustusvoimilta vapautuvien saarten kehittämisen merellisen matkailun näkökulmasta, mahdollistaen matkailun ja nykyisen asutuksen täydentymisen edellyttämän rakentamisen.

Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen biennale.

Merellisen Helsingin houkuttelevuuden edistäminen matkailukohteena mahdollistuu Helsingin edustan saarien lisäksi Helsingin rantoja seurailevan ja seudulle jatkuvan Rantaraitin sekä paikallisen ja seudullisen vesiliikenteen ja siten saariston ja meren saavutettavuuden jatkuvana kehittämisenä. Merellisen Helsingin kehittämisestä hyötyvät myös mantereella sijaitsevat kohteet, kuten kaupunkikeskusta sekä esikaupunkialueiden virkistysalueet ja kartanopuistot.

Myös vesiliikenteen kehittyminen on edellytys, jotta saariston tarjoamat virkistys- ja matkailumahdollisuudet ylipäätään mahdollistuvat. Toisaalta kasvava asukasmäärä ja merellisten virkistyspalvelujen käyttäjämäärät luovat myös edellytyksiä vesiliikenteen kehittämiselle. Lisäksi olevan joukkoliikenteen kuten merenrannasta kävely-yhteyden päässä olevien metroasemien sekä yleiskaavakarttaan merkityn saaristoraitiovaunuyhteyden tuomat mahdollisuudet edistää merellistä matkailua ympärivuotisesti ovat merkittävät, ja edellisten lisäksi, tullaan huomioimaan merellisen Helsingin suunnittelussa.

Saariston tuomia muita mahdollisuuksia, kuten ympärivuotisten vierailukohteiden ideointia voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 18.05.2017 § 14

HEL 2016-012141 T 00 00 03

Lausunto

Eläintarhan johtokunta antoi valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Korkeasaaren eläintarha on kansainvälisessäkin vertailussa erityinen, koska se on saaressa sijaitseva
eläintarha. Korkeasaaren eläintarhan tavoitteena on tuoda entistä enemmän esille sen merellisyyttä ja hienoa kulttuurihistoriallisesti arvokasta puistomaista ympäristöä. Merellisyyttä korostetaan avaamalla rantanäkymiä ja mahdollistamalla eläintarhan asiakkaiden pääsy veden äärelle. Korkeasaari on laadukas ja ympärivuotisesti helposti saavutettava virkistysalue osana merellistä Helsinkiä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Susanna Silvonen, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 37875

susanna.silvonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 72

HEL 2016-012141 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Uudessa yleiskaavassa on nostettu esiin Helsingin merellisyyden kehittäminen erillisenä kaavamerkintänä, jossa viher- ja virkistysalueista on nostettu esiin ne alueet, joissa on merkittäviä kehittämismahdollisuuksia erityisesti merellisen matkailun ja loma-asumisen näkökulmasta. Yleiskaavakarttaan nämä on merkitty "Merellisen virkistyksen ja matkailun alueiksi". Kaavamääräyksen mukaan “alueita kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueina, jotka kytkeytyvät mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita”.

Merkinnän keskeisenä tavoitteena on merellisen Helsingin houkuttelevuuden edistäminen niin matkailukohteena, kuin merellisten virkistysyhteyksien, elämys- ja palvelutarjonnan sekä meren ja saariston virkistys- ja matkailutarjonnan saavutettavuuden kehittämismahdollisuuksina.

Kaavamerkintä huomioi myös Helsingin edustalla olevien puolustusvoimilta vapautuvien saarten kehittämisen merellisen matkailun näkökulmasta, mahdollistaen matkailun ja nykyisen asutuksen täydentymisen edellyttämän rakentamisen.

Merellisen Helsingin houkuttelevuuden edistäminen matkailukohteena mahdollistuu Helsingin edustan saarien lisäksi Helsingin rantoja seurailevan ja seudulle jatkuvan Rantaraitin sekä paikallisen ja seudullisen vesiliikenteen ja siten saariston ja meren saavutettavuuden jatkuvana kehittämisenä. Merellisen Helsingin kehittämisestä hyötyvät myös mantereella sijaitsevat kohteet, kuten kaupunkikeskusta sekä esikaupunkialueiden virkistysalueet ja kartanopuistot.

Myös vesiliikenteen kehittyminen on edellytys, jotta saariston tarjoamat virkistys- ja matkailumahdollisuudet ylipäätään mahdollistuvat. Toisaalta kasvava asukasmäärä ja merellisten virkistyspalvelujen käyttäjämäärät luovat myös edellytyksiä vesiliikenteen kehittämiselle. Lisäksi olevan joukkoliikenteen kuten merenrannasta kävely-yhteyden päässä olevien metroasemien sekä yleiskaavakarttaan merkityn saaristoraitiovaunuyhteyden tuomat mahdollisuudet edistää merellistä matkailua ympärivuotisesti ovat merkittävät, ja edellisten lisäksi, tullaan huomioimaan merellisen Helsingin suunnittelussa.

Saariston tuomia muita mahdollisuuksia, kuten ympärivuotisten vierailukohteiden ideointia voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Christina Suomi, arkkitehti, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566