Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/35

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 951

Tarkastusjohtajan virkasuhteen päättyminen

HEL 2017-008880 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Pirjo Hakanpään eroilmoituksen tarkastusjohtajan virasta 1.1.2018 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pirjo Hakanpää on jättänyt eroilmoituksen tarkastusjohtajan virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.1.2018 alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 17 kohdan mukaan kaupunginhallitus toteaa tarkastusjohtajan virkasuhteen päättymisen viranhaltijan suorittaman irtisanomisen perusteella.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan tarkastusjohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 12.09.2017 § 90

HEL 2017-008880 T 01 01 04 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tarkastusjohtajan eroilmoituksen tiedoksi.

Esittelijä

vs. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566