Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/38

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 954

Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

HEL 2017-009490 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen yhdenvertaisuustoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa

        varmistaa asukkaiden osallisuus ja konkreettisten tarpeiden huomiointi yhdenvertaisuussuunnittelussa

        valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa

        edistää syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa

        seurata kohtuullisen mukautuksen ja positiivisen erityiskohtelun periaatteen soveltamista tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1.

Kok.

Päivi Kiili-Laakko

Yakup Yilmaz

2.

Vihr.

Katja Mannerström

Milo Toivonen

3.

Vihr.

Tino Singh

Tekla Kosonen

4.

SDP

Maria Loima

Samuel Jokela

5.

SDP

Mikko Weckström

Maria Nyroos

6.

Vas.

Binar Mustafa

Elina Vainikainen

7.

RKP

Byoma Tamrakar

Pentti Pieski

 

 

Puheenjohtaja

Maria Loima

 

Varapuheenjohtaja

Katja Mannerström

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosastoa vastaamaan toimielimen esittely- ja sihteeritehtävien järjestämisestä.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Kohdan 1 tehtävät poistetaan ja muutetaan kuulumaan seuraavasti:

- edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa
- varmistaa asukkaiden osallisuus ja konkreettisten tarpeiden huomiointi yhdenvertaisuussuunnittelussa
- valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa
- edistää syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa
- seurata kohtuullisen mukautuksen ja positiivisen erityiskohtelun periaatteen soveltamista tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Kannattaja: Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimikunnan jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen yhdenvertaisuustoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        edistää moniarvoisen ja toimivan arjen luomista Helsinkiin

        varmistaa asukkaiden yhdenvertaista osallisuutta

        edistää syrjimätöntä ja yhdenvertaista kohtelua kaupungin järjestämissä palveluissa.

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1.

Kok.

Päivi Kiili-Laakko

Yakup Yilmaz

2.

Vihr.

Katja Mannerström

Milo Toivonen

3.

Vihr.

Tino Singh

Tekla Kosonen

4.

SDP

Maria Loima

Samuel Jokela

5.

SDP

Mikko Weckström

Maria Nyroos

6.

Vas.

Binar Mustafa

Elina Vainikainen

7.

RKP

Byoma Tamrakar

Pentti Pieski

 

 

Puheenjohtaja

Maria Loima

 

Varapuheenjohtaja

Katja Mannerström

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosastoa vastaamaan toimielimen esittely- ja sihteeritehtävien järjestämisestä.

Vielä kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen osallisuus ja hyvä ja toimiva arki. Saavutettavuutta ja esteettömyyttä lisätään.

Muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Syrjintä on nykyisin kielletty kaikkiin pysyviin tai niihin rinnastettaviin ominaisuuksiin liittyen. Kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuuden linjaukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.4.2017. Uudet kaupungin toimialat vastaavat yhdenvertaisuuden tavoitteista ja edistämistoimenpiteistä.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 3.4.2017 kokouksessaan.

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät

Yhdenvertaisuustoimikunta tukee koko kaupungin yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelman linjausten ja toimenpiteiden toteutusta.

Toimikunta edistää kaupungin johdon sitoutumista yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseen ja tietoisuutta kunnan roolista yhtenä valtakunnallisena viranomaisena.   

Toimikunta seuraa tutkimuksia syrjinnälle alttiiden väestöryhmien kohtelusta.

Toimikunta lisää tietoisuutta yhdenvertaisuuden merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle.

Lisäksi yhdenvertaisuustoimikunta suunnittelee toimenpiteitä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä risteävästä syrjinnästä kärsivien tasa-arvon parantamiseksi.

Yhteistyö vammais- ja vanhusneuvoston sekä yhdenvertaisuustoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan kanssa on tehtävien toteuttamisen kannalta tärkeää.

Yhdenvertaisuustoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita tehtäviensä toteuttamiseksi.

Yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Yhdenvertaisuustoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimikunnan jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.10.2017 § 898

HEL 2017-009490 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 23.10.2017 saakka.

Käsittely

09.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 23.10.2017 saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566