Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 929

Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuistossa sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jasmin Hamid) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet siirtää Pirkkolan urheilupuistossa sijaitseva pysäköintialue toisaalle. Samalla selvitetään mahdollisuudet ennallistaa nykyinen pysäköintialue niityksi tai metsäksi näin laajentaen yleiskaavan pohjois-etelä -suuntaista ekologista käytävää."(Jasmin Hamid)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, liikuntalautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaavassa Pirkkolan liikuntapuiston hallien pohjoispuolinen alue on osoitettu pysäköintipaikaksi, joka palvelee viereisten uima-, palloilu- ja jääkiekkohallien sekä ulkokenttien ja reittien käyttäjien pysäköintiä. Kaavoituksen yhteydessä on todettu, että kaikki pysäköintipaikat ovat tarpeellisia.

Liikuntapuiston uudet pysäköintijärjestelyt ja mahdollinen nykyisen pysäköimispaikan maisemointi niityksi tai metsäksi osana Keskuspuiston ekologista käytävää on mahdollista selvittää siinä vaiheessa, kun Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin maankäyttöä aletaan suunnitella yksityiskohtaisemmin tai kun Keskuspuiston asemakaavojen muutokset tulevat ajankohtaisiksi. Liikuntapuiston alue on kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan hallinnassa. Toimiala on laatinut Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikan peruskorjaussuunnitelman, jossa pysäköintialue jaetaan osiin istutusalueiden avulla. Istutusalueille on tarkoitus istuttaa lehtipuita. Peruskorjaus toteutetaan vaiheittain ja ensimmäinen vaihe rakennetaan vuonna 2017.

Metsä- tai puistoalaa lisäävä ratkaisu voisi olla rakentaa pysäköintilaitos maan alle nykyisen pohjoisen pysäköintialueen kohdalle. Pysäköintilaitos upotettaisiin maahan siten, että kansi asettuisi pysäköintialueen nykyiseen korkoon ja kannelle tulisi istutuksia tai pelikenttiä. Toisena vaihtoehtona voisi olla pysäköintilaitoksen rakentaminen nykyisen pysäköintialueen eteläpäähän. Kaksitasoinen laitos vapauttaisi puolet nykyisestä pysäköintialueesta metsitettäväksi. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan suoranaisesti levennä yhtenäistä vihreää aluetta.

Pysäköintialueen siirtäminen toiseen paikkaan aiheuttaa tarpeen kaataa puita muualla uimahallin lähialueella sekä asfaltin poiston ja istutustyön nykyisellä pysäköintialueella, ellei rakenneta pysäköintilaitosta nykyisten pelikenttien alle.

Pysäköintikannen rakentaminen Pirkkolan urheilupuiston eteläisen pysäköintialueen päälle säilyttäisi pysäköintipaikkojen määrän ennallaan, mutta saavutettavuus pohjoisesta heikkenisi ja autoliikenne Pirkolantiellä lisääntyisi tai siirto edellyttäisi ajoyhteyden järjestämistä pohjoisesta Kehä I:n suunnasta eteläiselle pysäköintialueelle, mikä saattaisi häiritä puiston ulkoilu- ja liikuntatoimintoja.

Vaikka nykyinen pysäköintialue onkin oman aikakautensa periaatteiden mukaisesti väljästi sijoitettu, aiheuttaa sen korvaaminen uudella rakenteellisella pysäköinnillä tai maantasoisella pysäköintialueella joko suuria kustannuksia tai metsän kaatamista toisaalla.

Pysäköinnin siirtäminen maan alle tai laitokseen on teknisesti mahdollista ja tätä voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä. Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun Raide-Jokeri valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hamid Jasmin, toivomusponsi 10, Kvsto 26.10.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 55

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Urheilupuiston pysäköintialueen pitkä sivu on Keskuspuiston suuntainen, ja sen tuottama lisäestevaikutus on melko vähäinen. Urheiluhallien poikittaissuunta lisää jonkin verran niiden tuottamaa estevaikutusta, mutta rakennusten molemmin puolin on metsäinen yhteys. Näiden metsien hoito on ekologisten yhteyksien kannalta tärkeää.

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin. Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse. Raideyhteyksien valmistuessa ja alueen saavutettavuuden parantuessa tulee jatkoselvittää, voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai Pirkkolan Metsätien päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta osittain tai kokonaan luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi Keskuspuistoa. Pysäköinnin siirtäminen laitokseen tai maan alle on teknisesti mahdollista ja asiaa voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Käsittely

14.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 2 jälkeen omaksi kappaleekseen

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin. Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse. Raideyhteyksien valmistuessa ja alueen saavutettavuuden parantuessa tulee jatkoselvittää, voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai Pirkkolan Metsätien päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta osittain tai kokonaan luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi Keskuspuistoa. Pysäköinnin siirtäminen laitokseen tai maan alle on teknisesti mahdollista ja asiaa voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kannattaja: Leo Stranius

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 66

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 12185 Pirkkolan liikuntapuiston hallien pohjoispuolinen alue on osoitettu pysäköintipaikaksi, joka palvelee viereisten uima-, palloilu- ja jääkiekkohallien sekä ulkokenttien ja reittien käyttäjien pysäköintiä. Kaavoituksen yhteydessä on todettu, että kaikki pysäköintipaikat ovat tarpeellisia. Liikuntapuiston uudet pysäköintijärjestelyt ja mahdollinen nykyisen pysäköimispaikan maisemointi niityksi tai metsäksi osana Keskuspuiston ekologista käytävää on mahdollista selvittää siinä vaiheessa, kun Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin maankäyttöä aletaan suunnitella yksityiskohtaisemmin tai kun Keskuspuiston asemakaavojen muutokset tulevat ajankohtaisiksi. Liikuntapuiston alue on liikuntaviraston hallinnassa. Liikuntavirasto on laatinut Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikan peruskorjaussuunnitelman, jossa pysäköintialue jaetaan osiin istutusalueiden avulla. Istutusalueille on tarkoitus istuttaa lehtipuita. Peruskorjaus toteutetaan vaiheittain ja ensimmäinen vaihe rakennetaan vuonna 2017.

Pysäköintialueen siirtäminen toiseen paikkaan aiheuttaa tarpeen kaataa puita muualla uimahallin lähialueella sekä asfaltin poiston ja istutustyön nykyisellä pysäköintialueella, ellei rakenneta pysäköintilaitosta nykyisten pelikenttien alle.

Metsä- tai puistoalaa lisäävä ratkaisu voisi olla rakentaa pysäköintilaitos maan alle nykyisen pohjoisen pysäköintialueen kohdalle. Pysäköintilaitos upotettaisiin maahan siten, että kansi asettuisi pysäköintialueen nykyiseen korkoon ja kannelle tulisi istutuksia tai pelikenttiä. Toisena vaihtoehtona voisi olla pysäköintilaitoksen rakentaminen nykyisen pysäköintialueen eteläpäähän. Kaksitasoinen laitos vapauttaisi puolet nykyisestä pysäköintialueesta metsitettäväksi. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan suoranaisesti levennä yhtenäistä vihreää aluetta.

Pysäköintikannen rakentaminen Pirkkolan urheilupuiston eteläisen pysäköintialueen päälle säilyttäisi pysäköintipaikkojen määrän ennallaan, mutta saavutettavuus pohjoisesta heikkenisi ja autoliikenne Pirkolantiellä lisääntyisi tai siirto edellyttäisi ajoyhteyden järjestämistä pohjoisesta Kehä I:n suunnasta eteläiselle pysäköintialueelle, mikä saattaisi häiritä puiston ulkoilu- ja liikuntatoimintoja.

Vaikka nykyinen pysäköintialue onkin oman aikakautensa periaatteiden mukaisesti väljästi sijoitettu, aiheuttaa sen korvaaminen uudella rakenteellisella pysäköinnillä tai maantasoisella pysäköintialueella joko suuria kustannuksia tai metsän kaatamista toisaalla.

Pysäköinnin siirtäminen maan alle tai laitokseen on teknisesti mahdollista ja tätä voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Tapani Rauramo, arkkitehti, puhelin: 310 37071

tapani.rauramo(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 39

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponteen:

Liikuntalautakunta ei puolla toivomusponnessa esitettyä pysäköintialueen siirtämistä.

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoille. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla.

Liikuntalautakunta katsoo, että jäähallien, palloilu- ja uimahallin sekä useiden kenttien ja ulkouimalan muodostama liikuntapaikkakokonaisuus, joka sijaitsee ulkoilu- ja kuntoilureitistöjen solmukohtana ja jonka tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia otteluita, suuri määrä turnauksia sekä useita suurempia liikuntatapahtumia ei voi toimia ilman riittäviä pysäköintitiloja. Pirkkolan alueen kaupunkirakenteen ja liikuntapuiston merkittävän luonteen johdosta liikuntapuiston toimivin pääliikennesuunta on pohjoiseen kehä 1 suuntaan juuri nykyiselle Pirkkolan Metsätien päässä sijaitsevalle pysäköintialueelle.

Koska ainoa vaihtoehto nykyiselle, hyvin toimivalle ja runsaasti käytetylle pysäköintialueelle olisi uuden pysäköintialueen rakentaminen Keskuspuiston metsäalueelle liikenteellisesti huonompaan paikkaan, josta jouduttaisiin raivaamaan pois nykyistä metsää, ei liikuntalautakunta katso voivansa puoltaa pysäköintialueen siirtoa, etenkään siirrosta aiheutuvien merkittävien kustannusten sekä ekologisten ja maisemallisten haittojen takia.

Käsittely

09.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Jäsen Joonas Lyytinen teki seuraavan vastaehdotuksen: Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponteen:

Liikuntalautakunta esittää, että toivomusponnessa esitettyä pysäköintialueen siirtämistä jatkoselvitetään.

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoille. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla.

Liikuntalautakunta katsoo, että jäähallien, palloilu- ja uimahallin sekä useiden kenttien ja ulkouimalan muodostama liikuntapaikkakokonaisuus, joka sijaitsee ulkoilu- ja kuntoilureitistöjen solmukohtana ja jonka tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia otteluita, suuri määrä turnauksia sekä useita suurempia liikuntatapahtumia ei voi toimia ilman riittäviä pysäköintitiloja.

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolan tietä pitkin. Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse.

Raideyhteyksien valmistuessa ja alueen saavutettavuuden parantuessa tulee jatkoselvittää, voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai Pirkkolan Metsätien päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi Keskuspuistoa.

Jäsen Joonas Lyytisen ehdotusta ei kannatettu.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566