Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 937

Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Melkin alueen taajamarakentamisen pidättäytymisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jarmo Nieminen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nieminen Jarmo, toivomusponsi 21, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus pidättäytyä Melkin alueen taajamarakentamisesta. Alueen suunnitteluun palataan, jos asutuksen sijoittaminen saareen on välttämätöntä. Siihen asti Melkkiä kehitetään yhdessä Pihlajasaaren kanssa Helsingin läntisen saariston virkistysalueena." (Jarmo Nieminen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja liikuntalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viitaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Melkin saari on yleiskaavassa esitetty rakennettavaksi asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistys- ja viheralueeksi. Saaren rakentuminen ei kuitenkaan todennäköisesti ole strategisesti tärkeimpien tai ensisijaisempien maankäytön kehitystoimien joukossa. Yleiskaavan väestö- ja työpaikka-arviossa ei ole tarkastelujaksolle ennen vuotta 2050 osoitettu Melkkiin asukkaita tai työpaikkoja. Kun saaren rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, tehdään kaikki tarvittavat selvitykset saaren mahdollisesta asuinrakentamisesta.

Melkin saari on valtion omistuksessa ja kaikki alueen kehittäminen tulee tehdä yhteistyössä valtion kanssa. Alueen toteuttaminen tulee vaatimaan maankäyttösopimusta, mikäli Melkin saarelle osoitetaan merkittävää rakentamista. Alueen osoittaminen virkistyskäyttöön edellyttää maanhankintaa valtiolta.  Melkki on toistaiseksi huonosti saavutettavissa. Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksessa todetaan Melkin olevan pitemmän aikavälin varaus. Yleiskaavaa tarkempi suunnittelu on yleiskaavan alueista kauimpana tulevaisuudessa. Melkin eteläosa on merkitty yleiskaavassa virkistys- ja viheralueeksi, joten näiden alueiden kehittäminen on mahdollista jo ennen alueen taajamarakentamista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nieminen Jarmo, toivomusponsi 21, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 123

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Melkin saari on yleiskaavassa esitetty rakennettavaksi asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistys- ja viheralueeksi. Saaren rakentuminen ei kuitenkaan ole strategisesti tärkeimpien tai ensisijaisempien maankäytön kehitystoimien joukossa. Yleiskaavan väestö- ja työpaikka-arviossa ei ole tarkastelujaksolle ennen vuotta 2050 osoitettu Melkkiin asukkaita tai työpaikkoja.

Melkin saari on valtion omistuksessa ja kaikki alueen kehittäminen tulee tehdä yhteistyössä valtion kanssa. Alueen toteuttaminen tulee vaatimaan maankäyttösopimusta, mikäli Melkin saarelle osoitetaan merkittävää rakentamista. Alueen osoittaminen virkistyskäyttöön edellyttää maanhankintaa valtiolta. Melkin saaren kehittäminen tulisi edellyttämään erittäin laaja-alaisia investointeja esimerkiksi pysyvän silta- ja liikenneyhteyden osalta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 77

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Melkin saari on yleiskaavassa esitetty rakennettavaksi asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistys- ja viheralueeksi. Saaren rakentuminen ei kuitenkaan todennäköisesti ole strategisesti tärkeimpien tai ensisijaisempien maankäytön kehitystoimien joukossa. Yleiskaavan väestö- ja työpaikka-arviossa ei ole tarkastelujaksolle ennen vuotta 2050 osoitettu Melkkiin asukkaita tai työpaikkoja.

Kun saaren rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, tehdään luonnollisesti kaikki tarvittavat selvitykset saaren mahdollisesta asuinrakentamisesta. Melkki on myös toistaiseksi huonosti saavutettavissa, ja rakentaminen edellyttää säännöllistä ympärivuotista lauttaliikennettä.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksessa todetaan Melkin olevan pitemmän aikavälin varaus. Yleiskaavaa tarkempi suunnittelu on yleiskaavan alueista kauimpana tulevaisuudessa.

Melkin eteläosa on merkitty yleiskaavassa virkistys- ja viheralueeksi, joten näiden alueiden kehittäminen on mahdollista jo ennen alueen taajamarakentamista.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Hanna Käyhkö, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37265

hanna.kayhko(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 38

HEL 2016-012147 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponteen:

Liikuntalautakunta kannattaa Pihlajasaaren jatkokehittämistä ja toteaa, että liikuntatoimella ei ole kehittämissuunnitelmia Melkin saaren osalta.

Pihlasaarta on kehitetty pitkäjänteisesti, maltillisesti ja olemassa oleviin toimintoihin keskittyen, koska alue on tunnistettu myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi. Liikuntatoimen tavoitteena on edelleen kehittää Pihlajasaarta helsinkiläisten monipuolisena ulkoilualueena.

Uusia alueiden asemakaavoja laadittaessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä tulee kuitenkin huomioida myös asukkaiden ulkoilu- ja virkistysalueiden tarve. Pihlajasaaren ulkoilualueen kapasiteetti on äärimmillään kesäisillä 70 000 kävijän määrillä, joten lisää virkistyskäytössä olevia saaria tarvitaan nopeasti kaupunkilaisten käyttöön. Melkin avaaminen yleiseksi kaupunkilaisille avoimeksi saareksi riippumatta sen mahdollisesta tulevasta asuntorakentamisesta olisi hieno mahdollisuus.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Sanna Kallionpää, saaristopäällikkö, puhelin: 310 87733

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566