Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/34

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 950

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle myönnetyn lainan sopimusehtojen muuttaminen

HEL 2017-009709 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Kiinteistö Oy Kalliolalle 15.4.2013, § 423 myöntämäänsä lainaan lyhennysvapaata 30.6.2018 asti sekä pidensi laina-aikaa 31.5.2035 saakka. Lainan jäljellä oleva pääoma maksetaan takaisin tasaerin lyhennysvapaan jälkeen uuden laina-ajan mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalliola_lykkäyshakemus.pdf

2

Kalliola_lainapäätös.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kalliolan setlementtitalo on rakennettu vuonna 1966 ja kaupungin lainoittama kiinteistön peruskorjaus valmistui elokuussa 2016. Tilat ovat valtaosin voittoa tavoittelemattoman toiminnan käytössä. Rakennuksessa toimii kansalaisopisto, kansalais- ja vapaaehtoistyö, Kalliolan ja Suomen Setlementtiliiton toimistot sekä maksuton sosiaalineuvontapiste. Toimintaa on järjestetty myös Kallio-liikkeen, Kallio Block Partyn sekä katutaideryhmä G-Rexin kanssa ja tavoitteena on saada lisää yhteistyökumppaneita alueen yrityksistä ja järjestöistä.

Kiinteistössä tapahtuvaa toimintaa järjestävän Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n taloustilanne on ollut jo pidemmän aikaa haastava ja maaliskuussa 2017 yhdistyksen hallitus hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman. Yhdistyksen taloustilanne onkin parantunut, mutta suuren peruskorjauslainan nopeahko lyhentäminen on osoittautunut haastavaksi. Lisäksi sote-uudistus asettaa toteutuessaan toiminnan kehittämiselle jälleen uusia tarpeita.

Kiinteistö Oy Kalliola ja Kalliolan Kannatusyhdistys näkevät perustellusti kiinteistön 50-vuotisen historian ensimmäisen suuren peruskorjauksen pitoajaksi vähintään hakemuksessa esitetyn 20 vuotta. Kaupungilla on myöntämäänsä lainaan turvaavat vakuudet. Lyhennysvapaan myöntäminen parantaa olennaisesti yhdistyksen ja kiinteistöosakeyhtiön lyhyen aikavälin taloustilannetta .

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kalliola_lykkäyshakemus.pdf

2

Kalliola_lainapäätös.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566