Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 933

Valtuutettu Timo Raittisen toivomusponsi yritys- ja matkailuvaikutusten tekemisestä koskien Rastilan leirintäalueen siirtoa Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012151 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Timo Raittinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Raittinen Timo, toivomusponsi 24, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen leirintäalueen ja Rastilan kartanoalueen asemakaavavaihetta tehdään yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi siitä, miten leirintäalueen siirto muualle, vaikuttaisi alueen yritysten, matkailupalveluiden ja Vuosaaren alueen talouteen, toimintakykyyn ja edellytyksiin sekä työpaikojen syntyyn alueelle." (Timo Raittinen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja liikuntalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Rastilan leirintäalueen mahdollisuudet uudelleensijoittua Helsingissä nykyisen kaltaisena matkailukohteena tullaan selvittämään ennen kuin nykyistä leirintäaluetta voidaan käyttää rakentamiseen. Rastilan leirintäalueen toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpymismäärineen sekä tiedot leirintäalueen käyttämästä rakennuskannasta, majoituskapasiteetista ja sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat olleet kaupunkisuunnitteluviraston käytettävissä yleiskaavan valmisteluvaiheessa.

Helsingissä on otettu käyttöön suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointimalli. Tätä mallia voidaan soveltaa myös Rastilan leirintäalueen siirron vaikutuksista tehtävään arviointiin. Ennen asemakaavavaihetta tullaan tekemään yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi siitä, miten leirintäalueen siirto vaikuttaisi alueen yritysten ja matkailupalveluiden edellytyksiin sekä Vuosaaren alueen talouteen ja työpaikkojen syntyyn alueelle. Selvitykset Rastilan leirintäalueen tulo- ja työllisyysvaikutuksista (Suomen leirintäalueyhdistys ry) sekä leirintäalueen synnyttämistä rahavirroista (Haaga-Helia) eri palveluihin ja tuotteisiin antavat hyvän pohjan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutuksen selvittämiselle.

Siirron vaikutuksista tehtävään arviointiin sisällytetään suorien talous- ja työllisyysvaikutusten lisäksi mahdolliset epäsuorat vaikutukset, esimerkiksi vaikutukset alueen muuhun elinkeinoelämään ja imagoon.

Rastilan leirintäalueen merkitys Helsingin matkailulle on suuri. Sen toimintaa ei kannata lakkauttaa ellei uusi vastaavat palvelut käsittävä alue Helsingissä ole käytettävissä. Rastilan leirintäalue on Rastilan metroaseman vieressä historiallisessa kartanomiljöössä meren rannalla sijaitseva viiden tähden leirintäalue, jossa on vuosittain lähes 100 000 yöpymistä. Tämä on lähes kolme prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpymisestä. Rastila on Suomen kansainvälisin leirintäalue, sillä sen asiakkaista 49 prosenttia on ulkomaalaisia. Rastilassa yöpyvät jättivät vuonna 2015 noin 10,6 miljoonaa euroa matkailutuloa Helsingin seudulle.

Rastilan leirintäalueella on kymmenen vakituista työntekijää ja kesäisin tämän lisäksi noin 40nuorta kausityöntekijää, jotka saavat työssään arvokasta kokemusta kansainvälisistä matkailualan tehtävistä. Rastilan vuotuinen liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa, josta käytetään vuosittain yli 600 000 euroa aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen ostoon suurelta osin Itä-Helsingin alueen yrityksiltä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Raittinen Timo, toivomusponsi 24, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 78

HEL 2016-012151 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Rastilan leirintäalueen mahdollisuudet uudelleensijoittua Helsingissä nykyisen kaltaisena matkailukohteena tullaan selvittämään ennen kuin nykyistä leirintäaluetta voidaan käyttää rakentamiseen. Rastilan leirintäalueen toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpymismäärineen sekä tiedot leirintäalueen käyttämästä rakennuskannasta, majoituskapasiteetista ja sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat olleet viraston käytettävissä yleiskaavan valmisteluvaiheessa.

Helsingissä on otettu käyttöön suunnitelmien ja päätösten yritysvaikutusten arviointimalli. Tätä mallia voidaan soveltaa myös Rastilan leirintäalueen siirron vaikutuksista tehtävään arviointiin. Ennen asemakaavavaihetta tullaan tekemään yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi siitä, miten leirintäalueen siirto vaikuttaisi alueen yritysten ja matkailupalveluiden edellytyksiin sekä Vuosaaren alueen talouteen ja työpaikkojen syntyyn alueelle. Selvitykset Rastilan leirintäalueen tulo- ja työllisyysvaikutuksista (Suomen leirintäalueyhdistys ry) sekä leirintäalueen synnyttämistä rahavirroista (Haaga-Helia) eri palveluihin ja tuotteisiin antavat hyvän pohjan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutuksen selvittämiselle.

Siirron vaikutuksista tehtävään arviointiin sisällytetään suorien talous- ja työllisyysvaikutusten lisäksi mahdolliset epäsuorat vaikutukset, esimerkiksi vaikutukset alueen muuhun elinkeinoelämään ja imagoon.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37073

elina.luukkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 18

HEL 2016-012151 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikuntalautakunta kannattaa kaikkia kolmea Rastilan leirintäalueen tulevaisuutta koskevaa toivomuspontta ja pitää niissä esitettyjä selvitys- ja arviointitarpeita tärkeinä. Rastilan leirintäalueen merkitys Helsingin matkailulle on niin suuri ettei sen toimintaa kannata lakkauttaa ellei uusi vastaavat palvelut käsittävä alue Helsingissä ole käytettävissä.

Rastilan leirintäalue on Rastilan metroaseman vieressä historiallisessa kartanomiljöössä meren rannalla sijaitseva viiden tähden leirintäalue, jossa on vuosittain lähes 100 000 yöpymistä. Tämä on lähes kolme prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpymisestä. Rastila on Suomen kansainvälisin leirintäalue, sillä sen asiakkaista 49 prosenttia on ulkomaalaisia. Rastilassa yöpyvät jättivät vuonna 2015 noin 10,6 miljoonaa euroa matkailutuloa Helsingin seudulle. Henkilöä kohden Rastilan asiakkaat jättävät Helsingille enemmän rahaa henkilöä kohden vuorokaudessa (117,00 euroa) kuin ulkomaiset risteilymatkustajat (65,00 euroa).

Rastilan leirintäalueella on kymmenen (10) vakituista työntekijää ja kesäisin tämän lisäksi noin 40 helsinkiläistä nuorta kausityöntekijää, jotka saavat työssään arvokasta kokemusta kansainvälisistä matkailualan tehtävistä. Rastilan vuotuinen liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa, josta käytetään vuosittain yli 600 000 euroa aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen ostoon suurin osin Itä-Helsingin alueen yrityksiltä.

Rastilan leirintäalueen koko on 14,249 hehtaaria ja alueella on majoituskapasiteettia:

        6 saunallista lomamökkiä

        7 hirsimökkiä

        5 perhemökkiä

        4 leirintämökkiä

        165 sähköistettyä ja tontitettua matkailuajoneuvopaikkaa

        80 telttapaikkaa

        lisäksi kesäisin kesähostelli Karavaanin 65 vuodepaikkaa sekä koulun hiekkakentällä 20 matkailuajoneuvopaikkaa

Kokous- ja vuokratila:

        Isännän talo

        Aitta

        Kartanon kenttä

        2 rantasaunaa

        2 perhesaunaa

Muut palvelut:

        keskushuolto- ja toimistorakennus

        vastaanottorakennus

        4 yleisökäytössä olevaa huoltorakennusta, joissa naisten ja miesten WC:t ja suihkut, 2 invasuihkua ja invawc:t, lasten hoitohuone, lasten leikkihuone, sisäkeittiö, kemiallisen wc:n tyhjennys ja asiakkaitten pyykkitupa

        3 kesäkeittiötä

        2 grillauspaikkaa

        tv-huone/ lasten leikkinurkka

        2 lasten ulkoleikkipaikkaa

Lisäksi eräs Rastilan kiistattomista valteista on hieno kahvilana ja ravintolana toimiva kartanorakennus monipuolisine tiloineen.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan Rastila on huipputasoa esimerkiksi energiatehokkuuden ja kierrätyksen osalta. Kaupunki on investoinut Rastilan leirintäalueeseen pelkästään vuosina 2011 – 2016 yli 2 miljoonaa euroa. Vastaavien tilojen rakentaminen muualle maksaisi infrastruktuureineen 15 – 20 miljoonaa euroa, jonka suuruisen rahoituksen löytyminen miltään taholta olisi erittäin epätodennäköistä.

Helsingin leirintämatkailun suuri ongelma on jo vuosia ollut Rastilan matkailuajoneuvoalueen pienuus, josta syystä Rastilasta joudutaan vuosittain lomasesongin aikaan ohjaamaan noin 2 000 matkailuajoneuvoa muualle, yleensä Porvooseen tai Järvenpäähän. Jotta näin mittava matkailutulojen menetys ei jatkuisi, on liikuntalautakunta lausunnossaan Östersundomin yleiskaavasta esittänyt 250 matkailuajoneuvon kapasiteetin omaavan leirintäalueen perustamista Östersundomiin Rastilan lisäalueeksi.

Rastilan leirintäalueen sijainti metroaseman vieressä on poikkeuksellisen hyvä jopa Euroopan mittakaavassa. Suora ja nopea metroyhteys vähentää vuosittain tuhansia matkailuajoneuvojen käyntikertoja Helsingin keskustasta helpottaen näin sekä ruuhkia että pysäköintiongelmia.     

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Terhi Paarnio, leirintäpäällikkö, puhelin: 310 71439

terhi.paarnio(a)hel.fi

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566