Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/25

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 941

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveiden huomioimisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012097 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valokainen Tuomo, toivomusponsi 8, Kvsto 26.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää miten tulevassa yleiskaavasuunnitelmassa voidaan ottaa alueen asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveet huomioon mahdollisimman hyvin." (Tuomo Valokainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja liikuntalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että tiivistyvässä kaupunkirakenteessa onnistunut asukasvuorovaikutus on yhä merkityksellisempi asia parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Asukasyhteistyötä tullaan kehittämään jatkosuunnittelun yhteydessä siten, että yleiskaava konkretisoituu mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kaikki kaupunkilaiset ja muut osalliset huomioivaksi hyväksi uudeksi kaupungiksi.

Yleiskaavaa valmisteltaessa haluttiin kuulla mahdollisimman kattavasti kaupunkilaisten ajatuksia kaupungin kehittämisestä ja siitä, millaisena asukkaat tulevaisuuden Helsingin näkevät. Työn alkuvaiheessa kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden kaupungista kartoitettiin mm. avoimissa keskustelutilaisuuksissa, laajan karttakyselyn kautta sekä yleiskaava-blogin välityksellä.

Yleiskaavan valmistelu alkoi vuoden 2012 lopulla, jolloin osallisille kerrottiin yleiskaavatyön käynnistymisestä. Vuoden 2013 alussa kaupunkisuunnittelun infokeskus Laiturilla järjestettiin kymmenen eri yleiskaavan teemoihin syventynyttä avointa tilaisuutta, joissa kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ja pohjustettiin pitkän aikavälin kaupunkikehityksen visiota. Samanaikaisesti avattiin myös yleiskaavan verkkosivu (www.yleiskaava.fi), jossa viestitettiin työn etenemisestä ja suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä avoimen blogin kautta. Vuoden 2013 aikana toteutettiin internet-pohjainen karttakysely yleiskaavan tavoitteisiin liittyen, jossa vastaajilla oli mahdollisuus merkitä kartalle niin muutosta kuin myös suojelua kaipaavia kohteita. Kyselyyn osallistui noin 4 700 vastaajaa ja kokonaisuudessaan paikannuksia tehtiin yli 33 000. 

Vuoden 2014 aikana laadittiin yleiskaavaluonnos ja toteutettiin siihen liittyvää asukasvuorovaikutusta, keskeisessä roolissa olivat neljä Laiturilla pidettyä hetki suunnittelijana -tapahtumaa, joissa kaupunkilaisten kanssa tehtiin yhteissuunnittelua kaupunginosatasoisesti. Vuoden 2015 alussa yleiskaavaluonnos asetettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti nähtäville ja siitä oli mahdollisuus lausua mielipide. Mielipiteitä vastaanotettiin 1041 kappaletta ja teemallisesti mielipiteissä korostui huoli viheralueiden tulevaisuudesta. Mielipiteiden sisältö ja vastineet näihin esiteltiin päätöksentekijöille yleiskaavaehdotuksen liitteenä. Vastineet laadittiin teemakohtaisesti sekä kaupunginosakohtaisesti siltä osin kuin mielipiteet kohdentuivat vain yksittäiseen kaupunginosaan.

Vuoden 2015 lopussa esitelty yleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.11.2015-29.1.2016. Muistutuksia kaavasta tehtiin 1444 kappaletta ja sisällöltään niissä keskityttiin mielipiteiden tapaan viheralueisiin liittyviin suunnitteluratkaisuihin. Tarkistettu yleiskaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 14.6.2016. Raportti muistutuksista vastineineen esiteltiin tällöin yleiskaavan liitteenä.

Kaikkiin työvaiheisiin sisältyi myös runsaasti asukasjärjestöjen ja muiden sidosryhmien järjestämiä keskustelutilaisuuksia eri kaupunginosissa, joihin kaavan valmistelijat osallistuivat kutsuttuina.

Yleiskaavavaihetta seuraa kaavahierarkian mukaisesti yksityiskohtaisempaa suunnittelua sisältävät vaiheet kohti toteutusta mentäessä. Yksityiskohtaiseen suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen liittyy oma vuorovaikutusprosessinsa. Tässä yhteydessä myös asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valokainen Tuomo, toivomusponsi 8, Kvsto 26.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 63

HEL 2016-012097 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa onnistunut asukasvuorovaikutus on yhä merkityksellisempi asia parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Asukasyhteistyötä tullaan kehittämään jatkosuunnittelun yhteydessä siten, että yleiskaava konkretisoituu mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kaikki kaupunkilaiset ja muut osalliset huomioivaksi hyväksi uudeksi kaupungiksi.

Yleiskaavaa valmisteltaessa haluttiin kuulla mahdollisimman kattavasti kaupunkilaisten ajatuksia kaupungin kehittämisestä ja siitä millaisena asukkaat tulevaisuuden Helsingin näkevät. Työn alkuvaiheessa kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden kaupungista kartoitettiin mm. avoimissa keskustelutilaisuuksissa, laajan karttakyselyn kautta sekä yleiskaava-blogin välityksellä.

Yleiskaavan valmistelu alkoi vuoden 2012 lopulla, jolloin osallisille kerrottiin yleiskaavatyön käynnistymisestä. Vuoden 2013 alussa kaupunkisuunnittelun infokeskus Laiturilla järjestettiin kymmenen eri yleiskaavan teemoihin syventynyttä avointa tilaisuutta, joissa kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ja pohjustettiin pitkän aikavälin kaupunkikehityksen visiota. Samanaikaisesti avattiin myös yleiskaavan verkkosivu (www.yleiskaava.fi), jossa viestitettiin työn etenemisestä ja suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä avoimen blogin kautta. Vuoden 2013 aikana toteutettiin internet-pohjainen karttakysely yleiskaavan tavoitteisiin liittyen, jossa vastaajilla oli mahdollisuus merkitä kartalle niin muutosta kuin myös suojelua kaipaavia kohteita. Kyselyyn osallistui noin 4 700 vastaajaa ja kokonaisuudessaan paikannuksia tehtiin yli 33 000. 

Vuoden 2014 aikana laadittiin yleiskaavaluonnos ja toteutettiin siihen liittyvää asukasvuorovaikutusta, keskeisessä roolissa olivat neljä Laiturilla pidettyä hetki suunnittelijana -tapahtumaa, joissa kaupunkilaisten kanssa tehtiin yhteissuunnittelua kaupunginosatasoisesti. Vuoden 2015 alussa yleiskaavaluonnos asetettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti nähtäville ja siitä oli mahdollisuus lausua mielipide. Mielipiteitä vastaanotettiin 1041 kappaletta ja teemallisesti mielipiteissä korostui huoli viheralueiden tulevaisuudesta. Mielipiteiden sisältö ja vastineet näihin esiteltiin päätöksentekijöille yleiskaavaehdotuksen liitteenä. Vastineet laadittiin teemakohtaisesti sekä kaupunginosakohtaisesti siltä osin kuin mielipiteet kohdentuivat vain yksittäiseen kaupunginosaan.

Vuoden 2015 lopussa esitelty yleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.11.2015-29.1.2016. Muistutuksia kaavasta tehtiin 1444 kappaletta ja sisällöltään niissä keskityttiin mielipiteiden tapaan viheralueisiin liittyviin suunnitteluratkaisuihin. Tarkistettu yleiskaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 14.6.2016. Raportti muistutuksista vastineineen esiteltiin tällöin yleiskaavan liitteenä.

Kaikkiin työvaiheisiin sisältyi myös runsaasti asukasjärjestöjen ja muiden sidosryhmien järjestämiä keskustelutilaisuuksia eri kaupunginosissa, joihin kaavan valmistelijat osallistuivat kutsuttuina.

Yleiskaavavaihetta seuraa kaavahierarkian mukaisesti yksityiskohtaisempaa suunnittelua sisältävät vaiheet kohti toteutusta mentäessä. Yksityiskohtaiseen suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen liittyy oma vuorovaikutusprosessinsa. Tässä yhteydessä myös asukkaiden ja ulkoilijoiden toiveet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316

alpo.tani(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 23

HEL 2016-012097 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponteen:

Liikuntalautakunta pitää tärkeänä, että yleiskaavan toteuttamisohjelmassa otetaan asukkaiden ja virkistysalueiden käyttäjien toiveet ja tarpeet huomioon mahdollisimman hyvin ja riittävän laajasti. Toteuttamisohjelmassa tulee myös huomioida asukkaiden muuttuvat tarpeet ja toimintaympäristön muutokset.

Liikuntalautakunnan mielestä toteuttamisohjelma on laadittava ja sitä on päivitettävä tiiviissä yhteistyössä virastojen ja jatkossa toimialojen kanssa. Toteuttamisohjelma on myös linkitettävä kaupungin strategiaan.

Helsingin viher- ja virkistysverkosto on ainutlaatuinen: meri- ja saaristoluonto, urbaanit puistot, ulkoilureitit, kulttuurimaisemat ja kaupunkimetsät tarjoavat merkittäviä liikunnan ja virkistymisen mahdollisuuksia. Liikuntalautakunnan mielestä yhtenä yleiskaavan toteuttamisen tavoiteena pitääkin olla, että viher- ja virkistysverkosta saadaan tulevaisuudessa entistä helpommin saavutettava, vetovoimaisempi ja palveluiltaan monipuolisempi.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566