Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 925

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi  kaupunkibulevardien suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että mahdolliset kaupunkibulevardit suunnitellaan ennakoivasti niin, että keskustaan suuntautuva ja sieltä pois suuntautuva liikenne ei ruuhkautuisi, vaan pyrkimyksenä olisi, että liikenne sujuisi jopa entistäkin joustavammin. ""(Tuomo Valokainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kiinteistölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkibulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen hyväksymän liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuudesta, kaupungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi kahdeksasta tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkumuodoilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallintaa. Bulevardien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupunkibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittelemaan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymäratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös siihen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille, perustuu tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Bulevardien suunnittelussa tullaan huolehtimaan joukkoliikenteen etuisuuksista, jolloin joukkoliikenne on riittävän kilpailukykyinen ja houkutteleva vaihtoehto autoliikenteelle. Sujuvuus bulevardeilla toteutuu parhaiten, kun yhä useampi käyttää kestäviä kulkumuotoja liikkumiseen erityisesti ruuhka-aikoihin. Tällöin niille, joiden on tarve ajaa autolla bulevardilla jää myös tilaa tehdä niin ja sujuvuus on tavoitetilassa nykyistä parempaa. Sujuvuus bulevardeilla ei aamuruuhkassa nykyisestä parane, jos autoliikenteen määrä ei laske, sillä kantakaupunkiin ei mahdu enempää autoliikennettä.

Bulevardien sujuvuutta tulevat helpottamaan myös toimintaympäristön ennakoidut muutokset kuten uudet liikenne palveluna (MaaS) -sovellukset, ajoneuvotekniikan kehittyminen, mahdollinen ajoneuvoliikenteen hinnoittelu (esim. ruuhkamaksut), liikenteen operointia tukeva teknologia, etätyön lisääntyminen, ruuhka-aikojen laventuminen, kaupunkirakenteen tiivistyminen ja kestävien kulkutapojen saavutettavuuden parantuminen. Helsingin liikenteen sujuvuuden takaamiseksi kannattaa näitä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä edistää myös kaupunkisuunnittelun keinoin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valokainen Tuomo, toivomusponsi 9, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 122

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen hyväksymän liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuudesta, kaupungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi kahdeksasta tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkumuodoilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallintaa. Bulevardien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupunkibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittelemaan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteensujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymäratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös siihen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille perustuu tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Hyvät ja toimivat liikenneyhteydet sekä kaupungin eri osien saavutettavuuden parantaminen ovat kaupungin kehityksen elinehto, jossa tulee ottaa huomioon toimintaympäristön ennakoidut muutokset kuten esimerkiksi liikenteen uudet palvelut, yksityisautoilun osuuden pienentyminen ja julkisen liikenteen palvelutason lisääminen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 65

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen hyväksymän liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuudesta, kaupungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi kahdeksasta tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkumuodoilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallintaa. Bulevardien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupunkibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittelemaan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymäratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös siihen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille perustuu tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Bulevardien suunnittelussa tullaan huolehtimaan joukkoliikenteen etuisuuksista, jolloin joukkoliikenne on riittävän kilpailukykyinen ja houkutteleva vaihtoehto autoliikenteelle. Sujuvuus bulevardeilla toteutuu parhaiten, kun yhä useampi käyttää kestäviä kulkumuotoja liikkumiseen erityisesti ruuhka-aikoihin. Tällöin niille, joiden on tarve ajaa autolla bulevardilla jää myös tilaa tehdä niin ja sujuvuus on tavoitetilassa nykyistä parempaa. Sujuvuus bulevardeilla ei aamuruuhkassa nykyisestä parane, jos autoliikenteen määrä ei laske, sillä kantakaupunkiin ei mahdu enempää autoliikennettä.

Bulevardien sujuvuutta tulevat helpottamaan myös toimintaympäristön ennakoidut muutokset kuten uudet Liikenne Palveluna (MaaS) sovellukset, ajoneuvotekniikan kehittyminen, mahdollinen ajoneuvoliikenteen hinnoittelu (esim. ruuhkamaksut), liikenteen operointia tukeva teknologia, etätyön lisääntyminen, ruuhka-aikojen laventuminen, kaupunkirakenteen tiivistyminen ja kestävien kulkutapojen saavutettavuuden parantuminen. Helsingin liikenteen sujuvuuden takaamiseksi kannattaa näitä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä edistää myös kaupunkisuunnittelun keinoin.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Pihla Kuokkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37124

pihla.kuokkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566