Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 919

V 8.11.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen, kulttuurijaoston varajäsenen ja liikuntajaoston varajäsenen valinta

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Tuomas Finne varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Tomi Sevanderin ehdotuksesta, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi valitaan Tuomas Finne.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 27.9.2017

2

Eronpyyntö 29.9.2017

3

Eronpyyntö 2.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Kukka Eskolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valita Pazilaiti Simayijiang jäseneksi ja ___________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Tuomo Valokaiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita _____________ varajäseneksi (Elisa Gebhardin henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Sanna-Mari Oraselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Pirjo Kivistö varajäseneksi (Jukka Järvisen henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kukka Eskolan (FP) 7.6.2017 (§ 275) jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Kukka Eskola pyytää 27.9.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Tuomo Valokaisen (SDP) 7.6.2017 (§ 273) varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tuomo Valokainen pyytää 29.9.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Sanna-Mari Orasen (SDP) 7.6.2017 (§ 274) varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sanna-Mari Oranen pyytää 2.10.2017 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 27.9.2017

2

Eronpyyntö 29.9.2017

3

Eronpyyntö 2.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566