Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 934

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012144 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Leo Stranius) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueet". (Leo Stranius)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Malmin lentokentän alueelle on hyväksytty kaavarunko (kslk 1.12.2015 ja 13.12.2016), joka toimii ohjeellisena maankäyttösuunnitelmana asemakaavoja laadittaessa. Koko koillista Helsinkiä yhdistävän ja vahvistavan alueen ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin—Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki—Kivikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdistetään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla sekä yhdistämällä viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksinä.

Kaavarungon suunnittelussa on painotettu riittävän tonttitarjonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Erilaiset maankäytön tavoitteet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkirakenteessa voidaan säilyttää myös olemassa olevia virkistys- ja luontoarvoja. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen virkistysmahdollisuuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Malmin lentokentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Rakentamisen määrään liittyvistä tavoitteista seuraa, ettei kaikkien kenttää ympäröivien nykyisten virkistys- ja luontoalueiden säilyttämistä ole pidetty mahdollisena. Avointa aluetta ei voida valitussa maankäyttömallissa säilyttää nykyisessä laajuudessa. Osa lentokenttää nykyisin ympäröivistä metsäalueista menetetään, osa säilyy virkistysverkoston osana. Suuri osa lentokentän ympäristön aktiivisessa virkistyskäytössä olevista alueista kuitenkin säilyy tulevaisuudessakin virkistysalueina. Fallkullan tilan laajaa ja kulttuuriperinnöltään merkittävää aluetta kehitetään monipuolisesti virkistyskäytössä. Tärkeä luontoalue, Longinojan puro, säilyy ja siellä esiintyvän uhanalaisen meritaimenen suojelu turvataan. Uusia, Longinojaan liittyviä vesialueita rakennetaan kaavarunkoalueelle ja niiden suunnittelussa on tavoitteena luoda meritaimenelle sopivaa elinympäristöä.

Malmin kaavarunko tarjoaa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet suunnitella aluetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä toteuttavien toimialojen kanssa niin, että uusille puistoalueille rakennetaan mahdollisimman monimuotoista kaupunkiluontoa. Näin voidaan saada täysin uusien virkistysalueiden ja -yhteyksien lisäksi myös uusia luontoarvoja.

Toiminnallisten puistoalueiden ja kaupunkimetsän lisäksi alueelle on tarkoitus suunnitella esimerkiksi niittymäistä kasvillisuutta, kosteikkoa ja paahdeympäristöä. Hulevesiä johdetaan luonnonmukaisiksi rakennettavilla uusilla uomilla ja kerätään vesialtaaseen, jonka reunoille on tarkoitus saada aikaan luonnonkaltaista kasvillisuutta. Erityisesti keskeiseen suureen lentokenttäpuistoon pyritään luomaan uutta korvaavaa elinympäristöä alueella esiintyville arvokkaille perhoslajeille, joita rakentaminen uhkaa.

Itse lentokenttäalueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää kiertävä reitti, jolla hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus korvata uudella, osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. Myös hiihtäminen on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkistysmahdollisuuksia huomattavasti.

Virkistyskäyttöä kehitetään ja virkistysalueita suunnitellaan aktiivisesti alueen asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Samalla alueen luontoarvoja selvitetään edelleen ja niiden tarkempaa sovittamista maankäytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo, toivomusponsi 18, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 54

HEL 2016-012144 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Malmin lentokentän alueen kaavarungossa erilaiset maankäytön tavoitteet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkirakenteessa voidaan merkittävästä rakentamisesta huolimatta säilyttää myös joitakin luontoarvoja. Osa suunnittelualueen luontoarvoista kuitenkin kytkeytyy avoimeen, aidattuun lentokenttäalueeseen, jonka pinta-ala supistuu sekä kasvillisuus ja pienilmasto muuttuvat voimakkaasti. Myös osa kentän lähimetsistä menetetään, vain osa metsästä ja Fallkullan tilan alue säilyvät virkistysalueina. Alueen keskelle on suunniteltu avoin lentokenttäpuisto, josta osa on tarkoitus rakentaa niittymäiseksi. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä mahdollisuutta rakentaa tänne uutta kaupunkiluontoa ja samalla tarjota harvinaisille lajeille korvaavia elinympäristöjä. Tämä vaatii vielä asemakaavoituksen ja myöhemmän viheraluesuunnittelun vaiheessa lajikohtaisia lisätutkimuksia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Alueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää kiertävä reitti, jolla hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus korvata uudella, osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. Myös hiihtäminen on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkistysmahdollisuuksia.

Käsittely

14.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Latikka: Poistetaan: Ympäristölautakunta pitää tärkeänä mahdollisuutta rakentaa tänne uutta kaupunkiluontoa ja samalla tarjota harvinaisille lajeille korvaavia elinympäristöjä.

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 74

HEL 2016-012144 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Malmin lentokentän alueelle on hyväksytty kaavarunko (kslk 1.12.2015 ja 13.12.2016), joka toimii ohjeellisena maankäyttösuunnitelmana asemakaavoja laadittaessa. Koko koillista Helsinkiä yhdistävän ja vahvistavan alueen ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdistetään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla sekä yhdistämällä viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksinä.

Kaavarungon suunnittelussa on painotettu riittävän tonttitarjonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Erilaiset maankäytön tavoitteet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkirakenteessa voidaan säilyttää myös olemassa olevia virkistys- ja luontoarvoja. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen virkistysmahdollisuuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Malmin lentokentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Rakentamisen määrään liittyvistä tavoitteista seuraa, ettei kaikkien kenttää ympäröivien nykyisten virkistys- ja luontoalueiden säilyttämistä ole pidetty mahdollisena. Avointa aluetta ei voida valitussa maankäyttömallissa säilyttää nykyisessä laajuudessa. Osa lentokenttää nykyisin ympäröivistä metsäalueista menetetään, osa säilyy virkistysverkoston osana. Suuri osa lentokentän ympäristön aktiivisessa virkistyskäytössä olevista alueista kuitenkin säilyy tulevaisuudessakin virkistysalueina. Fallkullan tilan laajaa ja kulttuuriperinnöltään merkittävää aluetta kehitetään monipuolisesti virkistyskäytössä. Tärkeä luontoalue, Longinojan puro, säilyy ja siellä esiintyvän uhanalaisen meritaimenen suojelu turvataan. Uusia, Longinojaan liittyviä vesialueita rakennetaan kaavarunkoalueelle ja niiden suunnittelussa on tavoitteena luoda meritaimenelle sopivaa elinympäristöä.

Malmin kaavarunko tarjoaa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet suunnitella aluetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä toteuttavien toimialojen kanssa niin, että uusille puistoalueille rakennetaan mahdollisimman monimuotoista kaupunkiluontoa. Näin voidaan saada täysin uusien virkistysalueiden ja -yhteyksien lisäksi myös uusia luontoarvoja.

Toiminnallisten puistoalueiden ja kaupunkimetsän lisäksi alueelle on tarkoitus suunnitella esimerkiksi niittymäistä kasvillisuutta, kosteikkoa ja paahdeympäristöä. Hulevesiä johdetaan luonnonmukaisiksi rakennettavilla uusilla uomilla ja kerätään vesialtaaseen, jonka reunoille on tarkoitus saada aikaan luonnonkaltaista kasvillisuutta. Erityisesti keskeiseen suureen lentokenttäpuistoon pyritään luomaan uutta korvaavaa elinympäristöä alueella esiintyville arvokkaille perhoslajeille, joita rakentaminen uhkaa. Suunnitteluhankkeille ja niiden toteuttamiselle tulee osoittaa riittävä rahoitus. 

Itse lentokenttäalueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää kiertävä reitti, jolla hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus korvata uudella, osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. Myös hiihtäminen on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkistysmahdollisuuksia huomattavasti.

Virkistyskäyttöä kehitetään ja virkistysalueita suunnitellaan aktiivisesti alueen asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Samalla alueen luontoarvoja selvitetään edelleen ja niiden tarkempaa sovittamista maankäytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566