Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/28

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 944

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi vanhusten palveluasuntotarpeen selvittämisestä kaavoituksessa Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012150 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Huru Nina, toivomusponsi 23, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kohtuuhintaisten, vanhusten palveluasuntotarpeet ja niiden mahdolliset tonttivaraustarpeet kaavoituksessa". (Nina Huru)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto liittyy Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaavan muuttamisen yhteydessä hyväksyttyyn toivomusponteen (kvsto 14.12.2016 Hakanen), joka koski muistisairaiden asuntojen, virkistyksen ja palvelujen sijoittamista tuleville asemakaava-alueille.

Helsingin kaupungin tulee huolehtia asukasryhmien tasa-arvoisesta asemasta maankäytön suunnittelussa. Asuntomuotoista palveluasumista voidaan joustavasti sijoittaa kaikille niille asuinkerrostalojen korttelialueille, joille ei sijoiteta ulkopuolisille tarjottavia ja siten liikennettä lisääviä palveluja ja joiden ilmanlaatu voidaan rakennusluvan yhteydessä osoittaa vanhusten ja sairaiden asumiseen riittäväksi.

Palveluasumiselle voidaan asemakaavoissa tarvittaessa varata myös erityisesti niitä varten osoitettuja korttelialueita erityisesti silloin, kun asemakaavaa tehdään kaupungin tai sote-järjestäjän tiedossa oleviin tarpeisiin tai kumppanuuskaavoituksena suunnitteluvaraukseen perustuen.

Muiden kuin korttelialueen asukkaille tarkoitettujen palveluiden sijoittaminen asuinkerrostalojen korttelialueelle edellyttää asemakaavan ne sallivaa merkintää tai määräystä. Palveluiden sijoittaminen voidaan sallia asemakaavassa silloin, kun se on asemakaavan tavoitteet ja arvioidut vaikutukset huomioon ottaen mahdollista.

Hoitolaitosta ei voi sijoittaa asuinkerrostalojen korttelialueelle, vaan se edellyttää esimerkiksi palvelurakennusten tai yleisten rakennusten korttelialueen kaavamerkintää. Uusilla alueilla tällaisia korttelialueita voidaan käytännössä varata tiedossa olevaa julkista tarvetta tai yksityistä hanketta varten.

Kaupunki myös tukee ikääntyneiden kaupunkilaisten kotona asumista. Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ympärivuorokautisessa hoidossa eli tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa asuvien osuus yhteensä pienenee. Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen toimintamallin mukaisesti, jossa tarjotaan palveluja ja toimintamahdollisuuksia helsinkiläisille ikääntyneille. Kotona asumista tukevia avopalveluja ovat palvelukeskustoiminta, omaishoidon toimintakeskus ja päivätoiminta ja jatkossa monipuolisen palvelukeskuksen toimintamalliin kuuluvana mm. kotihoito ja ikääntyneiden sosiaali- ja lähityö. Ympärivuorokautisia palveluja ovat lyhytaikaishoito, arviointijaksot ja pysyvä ryhmäkotimuotoinen palveluasuminen. Kaupungin omassa uudistuotannossa vanhusten palveluasuminen sisältyy monipuolisiin palvelukeskuksiin. Lautakunnan vuonna 2010 hyväksymä palveluverkkosuunnitelma vuodelle 2030 sisältää yhteensä 13 monipuolista palvelukeskusta ja Kampin palvelukeskuksen, joka ei sisällä asumista. Toiminnassa olevissa monipuolisissa palvelukeskuksissa asuminen on palveluasumista Kinaporin, Töölön, Riistavuoren, Syystien, Kontulan ja Roihuvuoren monipuolisissa palvelukeskuksissa. Laitoshoito tullaan korvaamaan ryhmäkotimuotoisella palveluasumisella peruskorjauksen yhteydessä Myllypuron, Kustaankartanon ja Pohjois-Haagan monipuolisissa palvelukeskuksissa. Jälkimmäisessä hankkeessa monipuolisen palvelukeskuksen muodostavat Mariankoti ja Hopeatien palvelutalo, jotka yhdistetään Mariankodin peruskorjauksen yhteydessä.

Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen tilat korvataan uudisrakennuksilla ja samalla laitoshoito muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi palveluasumiseksi. Koskelassa uudisrakennus toteutetaan lähelle nykyisiä rakennuksia.

Palveluverkkosuunnitelmassa on lisäksi kaksi uutta monipuolista palvelukeskusta, jotka sijoittuvat Vuosaaren ja Kannelmäki-Malminkartanon alueelle. Niistä jälkimmäiselle ei ole vielä löytynyt sopivaa tonttia tai sijaintia alueella, joten se edellyttää asemakaavan muutosta tai muuta ratkaisua. Hanke on ajoitettu vuosille 2022–2023 viraston 10-vuotissuunnitelmassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan 1.3.2016 asumisen ja maankäytön toteutusohjelmasta (AM-ohjelma) todennut, että on oleellista mahdollistaa ikääntyneiden asukkaiden erilaiset asumisratkaisut, joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista ikääntyneiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikääntyneiden omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikääntyneille suunnattuihin asuntohankkeisiin. Ikääntyneet kaupunkilaiset eivät ole erityisryhmä. Ikääntyneille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokraisia, pieniä asuntoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut edellä mainitussa lausunnossaan, että monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erimuotoista ikääntyneille soveltuvaa esteetöntä asumista täydennysrakentamisen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla. Tontinluovutusehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää ehto, jonka mukaan osan asukkaista edellytetään olevan ikääntyneitä. Samalla tulee kuitenkin taata monipuolinen asukasrakenne.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Huru Nina, toivomusponsi 23, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.02.2017 § 44

HEL 2016-012150 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon Nina Hurun toivomusponnesta koskien kohtuuhintaisia vanhusten palveluasumistarpeita ja niiden mahdollisia tonttivarauksia:

"Sosiaali- ja terveysvirasto tukee ikääntyneiden kaupunkilaisten kotona asumista. Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ympärivuorokautisessa hoidossa eli tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa asuvien osuus yhteensä pienenee. Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen toimintamallin mukaisesti.

Monipuolinen palvelukeskus tarjoaa palveluja ja toimintamahdollisuuksia helsinkiläisille ikääntyneille. Kotona asumista tukevia avopalveluja ovat palvelukeskustoiminta, omaishoidon toimintakeskus ja päivätoiminta ja jatkossa monipuolisen palvelukeskuksen toimintamalliin kuuluvana mm. kotihoito ja ikääntyneiden sosiaali- ja lähityö. Ympärivuorokautisia palveluja ovat lyhytaikaishoito, arviointijaksot ja pysyvä ryhmäkotimuotoinen palveluasuminen. Kaupungin omassa uudistuotannossa vanhusten palveluasuminen sisältyy monipuolisiin palvelukeskuksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014 hyväksymä palveluverkkosuunnitelma vuodelle 2030 sisältää yhteensä 13 monipuolista palvelukeskusta ja Kampin palvelukeskuksen, joka ei sisällä asumista. Toiminnassa olevissa monipuolisissa palvelukeskuksissa asuminen on palveluasumista Kinaporin, Töölön, Riistavuoren, Syystien, Kontulan ja Roihuvuoren monipuolisissa palvelukeskuksissa. Laitoshoito tullaan korvaamaan ryhmäkotimuotoisella palveluasumisella peruskorjauksen yhteydessä Myllypuron, Kustaankartanon ja Pohjois-Haagan monipuolisissa palvelukeskuksissa. Jälkimmäisessä hankkeessa monipuolisen palvelukeskuksen muodostavat Mariankoti ja Hopeatien palvelutalo, jotka yhdistetään Mariankodin peruskorjauksen yhteydessä.

Koskelan ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen tilat korvataan uudisrakennuksilla ja samalla laitoshoito muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi palveluasumiseksi. Koskelassa uudisrakennus toteutetaan lähelle nykyisiä rakennuksia. Kivelä korvataan Marian sairaala-alueelle toteutettavalla uudiskohteella.

Palveluverkkosuunnitelmassa on lisäksi kaksi uutta monipuolista palvelukeskusta, jotka sijoittuvat Vuosaaren ja Kannelmäki-Malminkartanon alueelle. Niistä jälkimmäiselle ei ole vielä löytynyt sopivaa tonttia tai sijaintia alueella, joten se edellyttää asemakaavan muutosta tai muuta ratkaisua. Hanke on ajoitettu vuosille 2022–2023 viraston 10-vuotissuunnitelmassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan 1.3.2016 asumisen ja maankäytön toteutusohjelmasta (AM-ohjelma) todennut, että on oleellista mahdollistaa ikääntyneiden asukkaiden erilaiset asumisratkaisut, joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista ikääntyneiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikääntyneiden omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikääntyneille suunnattuihin asuntohankkeisiin. Ikääntyneet kaupunkilaiset eivät ole erityisryhmä. Ikääntyneille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokraisia, pieniä asuntoja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut edellä mainitussa lausunnossaan, että monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erimuotoista ikääntyneille soveltuvaa esteetöntä asumista täydennysrakentamisen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla. Tontinluovutusehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää ehto, jonka mukaan osan asukkaista edellytetään olevan ikääntyneitä. Samalla tulee kuitenkin taata monipuolinen asukasrakenne.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Omassa kodissa asumisella sekä asuinpaikan pysyvyydellä on myönteisiä vaikutuksia ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin. Ikääntyneiden asumisen vaihtoehtoja tulee edistää normaaliasumisen yhteydessä."

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566