Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/36

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 952

Tietosuojavastaavan virkaan ottaminen

HEL 2017-010626 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi ********** Päivi Vilkin tietosuojavastaavan virkaan 1.12.2017 lukien 4 900 euron tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tietosuojavastaavan valitsee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti 26.6.2017 § 701 julistaa tietosuojavastaavan viran julkisesti haettavaksi.

Tietosuojavastaavan virka oli julkisesti haettavana 9.8.−28.8.2017. Hakuilmoitus julkaistiin Metro-lehdessä 9.8.2017 ja Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 13.8.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Moster.fi-, Oikotie.fi-, LinkedIn-ja LakimiesRekrytointi-palveluissa.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on huolehtia Helsingin kaupungin osalta EU:n tietosuoja-asetuksen 39 artiklan mukaisista tehtävistä:

        antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsitteleville työntekijöille tietoja ja neuvoja, jotka koskevat asetuksen ja muiden unionin tai jäsenvaltion tietosuojalainsäännösten mukaisia velvollisuuksia;

        seurata, että noudatetaan tietosuoja-asetusta, muita unionin tai jäsenvaltion tietosuojalainsäännöksiä ja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimintamenettelyjä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan, mukaan lukien vastuunjako, tiedon lisääminen ja käsittelyyn osallistuvan henkilöstön koulutus ja tähän liittyvät tarkastukset;

        antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevista vaikutustenarvioinneista ja valvoa sen toteutusta 35 artiklan mukaisesti;

        tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa;

        toimia valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien 36 artiklan mukainen ennakkokuuleminen ja tarvittaessa kuuleminen muista mahdollisista kysymyksistä.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.6.2017 § 701 mukaan viran kelpoisuusvaatimukset ovat ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tietosuojavastaavan hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että tietosuoja-asetuksen 37 artiklan 5 kohdan mukaan tietosuojavastaavaa nimitettäessä otetaan huomioon henkilön ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa 39 artiklassa tarkoitetut tehtävät.

Lisäksi eduksi ilmoitettiin luettavan julkisen hallinnon, erityisesti kunnallishallinnon, prosessien, hallintomenettelyn ja päätöksenteon tuntemuksen; kyvyn itsenäiseen työskentelyyn vastuullisissa tehtävissä, kokemus prosessijohtamisesta sekä yhteistyökyvyn.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 15 henkilöä. Liitteenä 1 on luettelo hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** Päivi Vilkki ja **********

Hakijoita haastattelivat 5−7.9.2017 hallintojohtaja Juha Summanen, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja johtava kaupunginasiamies Sari-Anna Pennanen.

Psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa: ********** ja Päivi Vilkki. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 18.−20.9.2017.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset.

Perustelut valintaesitykselle

Tietosuojavastaavan virka on uusi ja se on perustettu, koska EU:n tietosuoja-asetus edellyttää sitä, että kaikilla viranomaisilla on tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on suunnitella Helsingin kaupungin valmistautumista EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon sekä hoitaa tietosuoja-asetuksen mukaisia tietosuojavastaavan tehtäviä voimaantulon jälkeen. Tehtävä edellyttää uusien prosessien ja ohjeistusten luomista yhteistyössä kaupungin muiden asiantuntijoiden kanssa ja kaupungin henkilöstön kouluttamista.

Hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella Päivi Vilkki on tietosuojavastaavan virkaan parhaiten soveltuva.

********** EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että tietosuojavastaavaa nimitettäessä tulee huomioida erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566