Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/33

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 949

Lainan myöntäminen Tahvonlahden venekerho ry:lle

HEL 2017-006718 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Tahvonlahden venekerho ry:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 16 000 euron lainan venekerhon kotisataman satamarakenteiden ja laitureiden uusimiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 4 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laajasalossa sijaitsevan Tahvonlahden venekerhon sataman rakenteet ovat elinkaarensa päässä aiheuttaen turvallisuusriskin käyttäjilleen. Lisäksi alueen asukasmäärän kasvu lisää jatkuvasti venekerhon tarjoamien venepaikkojen kysyntää.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut satama-alueen kaupunkiympäristön toimialalta vuoden 2043 loppuun asti. Liikuntatoimi on tehnyt Tahvonlahden venekerho ry:n kanssa sopimuksen laiturinpito-oikeudesta (22.12.2005, 49 §), joka on toistaiseksi voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Tahvonlahden venekerho ry hakee kokonaiskustannuksiltaan 40 000 euron (alv 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 16 000 euron lainaa ja rahoittaa 24 000 euroa omilla varoillaan.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta puoltaa lainan myöntämistä Tahvonlahden venekerho ry:lle ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen. 

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 127,3 miljoonaa euroa, josta 119,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.09.2017 § 43

HEL 2017-006718 T 02 05 03 00

Viite

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Tahvonlahden venekerho ry:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee venekerhon kotisataman satamarakenteiden ja laitureiden uusimista:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja rahoitussuunnitelmalla 16 000 euron lainan myöntämistä neljän vuoden laina-ajalla Tahvonlahden venekerho ry:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi venekerhon kotisataman satamarakenteiden ja laitureiden osarahoituksena. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Tahvonlahden venekerho ry:n hanke täydentää venekerhon kotisataman satamapalveluja ja vastaa alueen lisääntyvään venepaikkapalvelujen tarpeeseen.

Tahvonlahden venekerho ry hakee kokonaiskustannuksiltaan 40 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 16 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 24 000 euroa. 

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566