Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

09.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 899

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen

HEL 2017-009489 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 23.10.2017 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 23.10.2017 saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen tasa-arvotoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        edistää naisten ja miesten tasa-arvoista osallisuutta kaupunkistrategian mukaisen urbaanin ja toimivan Helsingin luomiseen

        valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa

        tukea sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingin kaupungin palveluissa.

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1.

Kok.

Maria Jokinen

Mukhtar Abib

2.

Kok.

Panu Mäenpää

Ogechukwu Eneh

3.

Vihr.

Alviina Alametsä

Kasper Kivistö

4.

SDP

Roby Mountrakis

Irma Marttila

5.

Vas.

Milla Pyykkönen

Ville Ritala

6.

RKP

Niklas Mannfolk

Anna Jungner-Nordgren

7.

Fem

Nelli Ruotsalainen

Annu Kemppainen

 

 

Puheenjohtaja

Alviina Alametsä

 

Varapuheenjohtaja

Roby Mountrakis

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosastoa vastaamaan toimielimen esittely- ja sihteeritehtävien järjestämisestä.

Vielä kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijän perustelut

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa edellytetään, että kunnat viranomaisroolissa edistävät suunnitelmallisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävän lähtökohtana on lisäksi Council of European Municipalities and Regions -järjestön (CEMR) laatima European Charter of Gender Equality of Men and Women in Local Life eli Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja miesten ja naisten osallistumisesta paikallishallintoon. Helsinki allekirjoitti peruskirjan vuonna 2007.

Tasa-arvolain suunnitteluvelvoitteen ja peruskirjan pohjalta on laadittu suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämisestä Helsingin kaupungin palveluissa 2013-2016 (jatkettu 2017-2018).

Vuodesta 2015 tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Henkilöstön sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät ja toimenpiteet käsitellään kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen muodostamissa yhteistyöelimissä.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 3.4.2017 kokouksessaan.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävät

Toimikunta edistää tietoisuutta sukupuolistereotypioiden vaikutuksesta tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua omaa elämänkokemusta ja luovuutta hyödyntäen kaupungin yhteiseen kehittämiseen.

Toimikunta huolehtii siitä, että kaikkien merkittävien kaupungin hankkeiden suunnitteluvaiheessa arvioidaan niiden mahdolliset vaikutukset sukupuolten tasa-arvon toteutumisen tai edistämisen kannalta valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti.

Toimikunta varmistaa naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallisuuden edistämiseen liittyvissä kaupungin hankkeissa.

Toimikunta seuraa tutkimuspohjaisia Helsingin kaupungin palveluiden tasa-arvon edistämisen arviointihankkeita sekä Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013-2016 (2017-2018) tavoitteiden toteutumista.

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on asiantuntemuksellaan ennaltaehkäistä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluviin kohdistuvaa syrjintää kaupungin palveluissa.

Yhteistyö vammais- ja vanhusneuvoston sekä yhdenvertaisuustoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan kanssa on tehtävien toteuttamisen kannalta tärkeää.

Tasa-arvotoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita tehtäviensä toteuttamiseksi.

Tasa-arvotoimikunnan kokoonpano

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Tasa-arvotoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimikunnan jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566