Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

09.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 896

V 25.10.2017, Etelä-Haagan Kauppalantie 27 - 29:n asemakaavan muuttaminen (nro 12422)

HEL 2015-011519 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29002 tontin 7 asemakaavan muutoksen 27.9.2016 päivätyn ja 31.1.2017 muutetun piirustuksen numero 12422 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12422 kartta, päivätty 27.9.2016, muutettu 31.1.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12422 selostus, päivätty 27.9.2016, muutettu 31.1.2017, päivitetty Kslk:n päätöksen 31.1.2017 mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 27.9.2016, täydennetty 31.1.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Liikennevirasto

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee asunto- ja liikerakennusten korttelialuetta, joka sijaitsee Huopalahden aseman läheisyydessä osoitteessa Kauppalantie 27–29. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen korttelin rautatien puoleiselle reunalle. Tavoitteena on Huopalahden asemanseudun maankäytön tehostaminen kaupunkikuvaan sopivalla täydennysrakentamisella Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteiden mukaisesti.

Nykyisen asuinrakennuksen tontti jaetaan kahteen osaan siten, että rautatien varteen voidaan rakentaa nelikerroksinen uudisrakennus. Oleskelupiha järjestetään uuden ja nykyisen talon väliin. Maanalainen pysäköintikellari sijoittuu uudisrakennuksen alle rinteeseen. Kulkuyhteys takatontille järjestetään ajorasitteena nykyisen ajoliittymän kautta.

Uutta asuntokerrosalaa on 2 104 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 50 asukasta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Kaavaratkaisu on myös Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa numero 4763 (vuodelta 1960) alue on merkitty yhdistettyjen asunto- ja liikerakennusten korttelialueeksi (ALK).

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.10.–21.11.2016. Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus ja nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui kaksi kirjettä.

Muistutus ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutus kohdistui vuorovaikutukseen, täydennysrakentamisen perusteluihin sekä kaavaratkaisun aiheuttamiin muutoksiin maisemassa, kaupunkikuvassa ja luonnonoloissa.

Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui kaksi kirjettä. Kirjeet kohdistuivat ympäristöhäiriöihin, Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteisiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, yleiskaavaan, täydennysrakentamisen perusteluihin, muualle rakentamiseen sekä kaavaratkaisun aiheuttamiin muutoksiin maisemassa, kaupunkikuvassa ja luonnonoloissa.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), liikenneviraston, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

HSY:n lausunnossa todettiin, että tontti 29002/9 tulee liittää yleiseen vesihuoltoverkkoon yksityisin liittymisjohdoin esim. tontille 29002/10 merkityn ajoyhteyden kautta. Lisäksi asemakaavassa tulee huomioida tontin 29002/10 liittyminen johtokuja-alueella sijaitsevaan yleiseen hulevesiviemäriin tontin 29002/9 kautta.

Liikennevirasto kiinnitti huomiota ympäristöhäiriöiden huomioon ottamiseen kaavaratkaisussa ja muistutti, ettei se osallistu uuden maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntorjunnan kustannuksiin.

ELY-keskuksen lausunnossa katsottiin, että asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tiivistyvästä yhdyskuntarakenteesta raideyhteyden varrella ja kaavassa on annettu riittävät määräykset melu-, tärinä- ja runkomeluhaittojen estämiseksi.

Kiinteistölautakunnan lausunnossa todetaan, että tontin omistajan kanssa tulee käydä kaupunginhallituksen maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyihin. Kaavaehdotus mahdollistaa uudisrakentamisen paikalle jossa on korkeuseroja, mutta joka ei sijaitse katujen läheisyydessä. Näin ollen pelastusjärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todettiin, ettei kaavamuutoksen toteuttaminen aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Ympäristölautakunnan lausunnossa todettiin, että kaavaehdotuksen mukainen täydennysrakentaminen kävelyetäisyydelle tärkeästä joukkoliikenteen solmukohdasta on kannatettavaa. Lausunnossa muistutettiin lisäksi ympäristöhäiriöiden huomioon ottamisesta kaavaratkaisussa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Helen Oy, kaupunginmuseo ja rakennusvalvontavirasto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksessa, kirjeissä ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisestä luvusta.

Kiinteistölautakunnan lausunnossa mainitut maapoliittiset neuvottelut on käyty ja maankäyttösopimus on allekirjoitettu 13.9.2017.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12422 kartta, päivätty 27.9.2016, muutettu 31.1.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12422 selostus, päivätty 27.9.2016, muutettu 31.1.2017, päivitetty Kslk:n päätöksen 31.1.2017 mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 27.9.2016, täydennetty 31.1.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva, 15.8.2016

4

Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Liikennevirasto

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.01.2017 § 42

HEL 2015-011519 T 10 03 03

Ksv 0740_44, karttaruutu 678494-a

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        27.9.2016 päivätyn ja 31.1.2017 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12422 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29002 tonttia 7.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

27.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275

elias.rainio(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 15.12.2016 § 506

HEL 2015-011519 T 10 03 03

Haaga, Kauppalantie 27 - 29

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29002 tonttia 7 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12422 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että asemakaavan muutosta koskeva tontti on yksityisomistuksessa ja kaavamuutoksen sisältö on neuvoteltu tontinomistajan kanssa.

Asemakaavan muutoksessa yhdistettyjen asunto- ja liikerakennusten korttelialue (ALK) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Muutoksessa tontin 29002/7 rakennetusta osasta muodostetaan tontti 29002/10 ja tontin rakentamattomasta osasta muodostetaan tontti 29002/9, jolle on osoitettu asuinrakennusoikeutta 2 100 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 22.11.2016 § 135

HEL 2015-011519 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Etelä-Haagan korttelin 29002 tontin 7 (Kauppalantie 27-29) asemakaavanmuutoksesta nro 12422:

Asemakaavassa tulee riittävällä tavalla huomioida sammutus- ja pelastustehtävien järjestely. Asemakaavaehdotus mahdollistaa uudisrakennuksen, joka tulee sijaitsemaan rakennuspaikalla, jossa on korkeuseroja ja joka ei sijaitse yleisten teiden välittömässä läheisyydessä. Näin ollen pelastustiejärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mahdollisia puutteita pelastustiejärjestelyissä on vaihtoehtoisesti varauduttava kompensoimaan edistämällä asukkaiden mahdollisuuksia omatoimiseen pelastautumiseen.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 22.11.2016 § 451

HEL 2015-011519 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee asunto- ja liikerakennusten korttelialuetta, joka sijaitsee Huopalahden aseman läheisyydessä osoitteessa Kauppalantie 27–29. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen korttelin rautatien puoleiselle reunalle. Asemakaavan muutos ei aiheuta muutoksia katu- tai viheralueille.

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä

vs. kaupunginarkkitehti

Jussi Luomanen

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 22.11.2016 § 352

HEL 2015-011519 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavaehdotuksen mukainen täydennysrakentaminen kävelyetäisyydelle Huopalahden asemasta, joka on tärkeä joukkoliikenteen solmukohta, on kannatettavaa.

Kaava-alue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn rautatien välittömään läheisyyteen, mikä on lähtökohtaisesti hyvin otettu huomioon kaavaratkaisussa. Äänitasoerovaatimuksia rakennuksen kaakkois- ja luoteisjulkisivuilla on syytä tarkistaa ylöspäin siten, että ne ottavat paremmin huomioon meluselvityksen mukaiset enimmäisäänitasot. Kaavaselostukseen on hyvä liittää tehdyt ympäristövaikutusselvitykset ainakin siltä osin, että kaavamääräysten riittävyyttä voi arvioida.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 26.5.2016

HEL 2015-011519 T 10 03 03

 

Kohde sijaitsee kallioisella kitkamaa-alueella, jolla maanpinta viettää paikoin jyrkästi koilliseen kohti rata-aluetta. Maakerrosten paksuus kasvaa niinikään koilliseen. Rakentaminen edellyttänee louhintaa. Louhinnassa tulee ottaa huomioon tärinävaikutukset nykyisiin rakennuksiin ja rakenteisiin sekä junaliikenteeseen. Junaliikenne aiheuttaa rajoituksia räjäytysten ajankohdille. Toisaalta suunnitellun rakennuksen sijoittuessa lähelle ratapengertä, tulee laatia tärinäselvitys ja raideliikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset tulee ottaa huomioon rakenteiden suunnittelussa. Tontin koillisreunassa sijaitsee 600 mm hulevesiviemäri, joka tulee joko ottaa huomioon uudisrakennuksen sijainnissa tai selvittää mahdollisuus siirtää hulevesiviemäri korvaavaan sijaintiin.

Lisätiedot

Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 18.5.2016

HEL 2015-011519 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Kauppalantie 27-29 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1241-00/16 (Haagan (29.ko) asemakaavan muutos), 18.5.2016 mennessä.

Kauppalantie 27–29 nykyiselle asunto- ja liikerakennusten tontille suunnitellaan uutta asuinkerrostaloa radan varteen. Kulkuyhteydet tontin takaosaan järjestetään nykyisestä ajoliittymästä.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566