Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

25.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 875

V 11.10.2017, Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma

HEL 2017-005362 T 10 05 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Jätkäsaaren liikuntapuiston 28.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 13 000 000 euroa maaliskuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren liikuntapuisto

Jätkäsaaren liikuntapuiston asemakaava nro 12277 mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen ja laadukkaan liikuntapuiston rakentamisen eteläiseen Helsinkiin Jätkäsaaren kaupunkirakenteessa näkyvälle, keskeiselle paikalle.

Hankesuunnitelman mukainen uusi liikuntapuisto hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella monipuolistaa ja parantaa lähialueen asukkaiden liikunta- ja virkistysaluetarjontaa ja on samalla helposti saavutettava liikuntapaikka kaikille kaupunkilaisille. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet myös kilpa- ja harrastustoiminnalle.

Liikuntapuisto tarjoaa samalla lähiympäristön kouluille ulkoliikuntamahdollisuudet. Puiston pohjoisia osia voidaan hyödyntää myös välituntikäytössä.

Liikuntapuiston mitoituksessa on huomioitu, että eteläisen kantakaupungin liikuntapalvelutarjonta on vähäisempää kuin esikaupungeissa. Nykyisin asukkaita palvelevat vain Selkämerenpuiston, Tehtaanpuiston, Johanneksen, Väinämöisen ja Kaisaniemen yksittäiset isommat kentät.

Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma

Liikuntapuistoon on sijoitettu kaksi täysikokoista urheilukenttää ja niiden toimintaa tukeva pukusuoja- ja huoltorakennus. Yksi kentistä voidaan kattaa talvikausiksi, toista taas voidaan käyttää talvisin tekojääratana. Kenttien lisäksi liikuntapuistoon on suunniteltu toteutettavaksi monipuolinen lähiliikuntapaikka, jossa on vapaata pallottelunurmea, pienempiä pelikenttiä sekä skeittipaikka.

Hankkeessa tavoitellaan turvallista ja kestävää liikuntapuistoa, joka palvelee monipuolisesti lähiasukkaita, koululaisia ja urheiluseuroja. Kentät ja liikuntapaikat täyttävät mitoitukseltaan ja tekniseltä laatutasoltaan harrastajatason ja junioreiden kilpailutason kriteerit.

Liikuntapuiston hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen rahoitus

Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään liikuntatoimen rakentamisohjelmaan vuosiksi 2017 - 2026. Hankkeen ensimmäisen vaiheen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu rahoitusta yhteensä 7,8 milj. euroa vuosille 2019 - 2023.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävä hankesuunnitelma sisältää myös hankkeen toisen vaiheen, koska Jätkäsaaren alueen nopea toteutumisen johdosta on tarkoituksenmukaista ja taloudellista toteuttaa koko hanke kerralla, minkä lisäksi toisessa vaiheessa päästään teknisistä syistä alkuperäistä suunnitelmaa alemmilla kustannuksilla.

Hankkeen yhteensä edellyttämä 13 miljoonan euron rahoitustarve tullaan sisällyttämään vuoden 2018 talousarvion 10-vuotiseen investointiohjelmaan.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke on suunniteltu siten, että esirakentaminen päästään aloittamaan vuoden 2017 aikana. Silloin liikuntapuiston ensimmäinen vaihe valmistuisi arviolta syksyllä 2019, samalla kun Jätkäsaaren peruskoulun päärakennus valmistuu. Hankesuunnittelu on saatettu viimeistelyvaiheeseen siten, että on saavutettu valmius urakoiden kilpailuttamiseen.

Kohteen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla ja ylläpitovastuu on liikunnan palvelukokonaisuudella.

Lopuksi

Hankkeen mahdollisimman nopea toteutuminen on muodostunut erityisen toivottavaksi nyt, kun Helsingin hallinto-oikeus 11.9.2017 antamallaan päätöksellä kumosi kaupunginvaltuuston tekemän Jätkäsaaren Bunkkeri-kiinteistön myyntiä koskevan päätöksen. Kumotulla päätöksellä hyväksyttiin samalla myös Bunkkeriin vuokratiloiksi rakennettavien liikunta- ja uimahallitilojen hankesuunnitelma, mikä väistämättä merkitsee aikalisää tuolle hankkeelle.

Jätkäsaaren liikuntapuistohanke turvaisi osaltaan alueen kouluja, kasvavaa kaupunginosaa ja myös koko eteläistä Helsinkiä palvelevan liikuntatilojen tarjonnan.

Ehdotus on liikuntalautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Rakennetun omaisuuden hallinta

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566