Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

21.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 749

Nimistötoimikunnan asettaminen

HEL 2017-007370 T 00 00 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista nimistökysymyksistä.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

 

1.

tiimipäällikkö Suvi Tyynilä,kaupunkiympäristön toimiala

yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula, kaupunkiympäristön toimiala

2.

yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, kaupunkiympäristön toimiala

viestintäassistentti Aki Antinkaapo, kaupunkiympäristön toimiala

3.

museolehtori Anna Finnilä,kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

tutkija Eva Packalén, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

4.

kaupungingeodeetti Heikki Laaksonen, kaupunkiympäristön toimiala

yksikönpäällikkö Timo Tolkki, kaupunkiympäristön toimiala

5.

kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi

kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi

6.

toimittaja Miska Rantanen

toimittaja Anu Nousiainen

7.

dosentti Mikko-Olavi Seppälä

filosofian maisteri Anton Eskola

8.

erityisasiantuntija Helinä Uusitalo

erityisasiantuntija Heikki Hurtta

9.

namnvårdare Maria Vidberg

språkvårdare Anna Maria Gustafsson

 

Puheenjohtaja

Suvi Tyynilä

 

Varapuheenjohtaja

Jussi Mäkinen

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

        määrätä nimistötoimikunnan esittelijäksi nimistönsuunnittelija Johanna Lehtosen maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta ja esittelijän sijaiseksi suunnittelija Hanna Ikosen maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuudesta

        kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi. Kaupunginhallituksen 30.12.1959 tekemän nimistötoimikunnan asettamispäätöksen mukaan nimistötoimikunta on vastannut uuden kaavanimistön luomisesta. Helsinki kasvaa jatkuvasti ja uusia nimiä tarvitaan vuosittain uusilla asemakaavoitettavilla alueilla ja täydennysrakentamisalueilla. 

Nimistötoimikunnan laaja-alaista asiantuntemusta tarvitaan myös koulujen, sairaaloiden, liikennepysäkkien, laiturien, siltojen yms. julkisten tilojen nimeämisessä. Nimistöön ja nimeämiseen liittyviä aloitteita tulee myös kaupunkilaisilta, yhdistyksiltä ja valtuutetuilta, joiden käsittelyssä nimistötoimikunnan asiantuntemus on tarpeen.

Lisäksi nimistötoimikunta seuraa nimistön kehittymistä myös välittömästi kaupungin rajojen ulkopuolella sijaitsevissa kunnissa sekä tekee kaupungin toimielinten ja viranomaisten pyynnöstä ehdotuksia sekä antaa lausuntoja nimikysymyksissä.

Nimistötoimikunnan tehtävät

Toimikunnassa on edustettuna kaupungin henkilöstön lisäksi nimistöasioiden monipuolisen käsittelyn kannalta välttämättömiä kaupungin ulkopuolisia asiantuntijakontakteja. Helsingin nimistön kaksikielisyys on huomioitu myös toimikunnan kokoonpanossa. Kaupunkiorganisaation ulkopuoliset jäsenet on tarkoitus valita asiantuntemuksensa perusteella.

Nimistötoimikunnan puheenjohtaja esitetään nimettäväksi kaupunkiympäristön toimialalta ja jäsenet edustavat nimistökysymysten eri osa-alueiden asiantuntemusta. Jäsenistössä on edustajat kaupunkiympäristön toimialalta maankäyttö ja kaupunkirakenne (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu, yleiskaavoitus ja kaupunkikehitys, viestintä), rakennukset ja yleiset alueet (kiinteistönmuodostus) ja palvelut ja luvat (karttatuotanto, osoitteet ja paikkatieto) sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta kaupunginmuseosta (Helsingin historia, mikrohistoria).

Kaupungin ulkopuolisia asiantuntijatahoja ovat Kotimaisten kielten keskus (suomen kielen ja ruotsin kielen sekä nimistöntutkimuksen ja nimistönhuollon asiantuntemus), Helsingin yliopisto ja tiedotusvälineet.

Helsingin nimistön kaksikielisyys asettaa toiminnalle erityisen haasteen. Nimistötoimikunnan jäsenistössä on pysyvästi ollut jäsenenä kaupunkiorganisaation ulkopuolinen ruotsin kielen asiantuntija, joka varmistaa suunniteltujen nimien oikeellisuuden ruotsiksi. Suorat kontaktit ulkopuolisiin asiantuntijoihin sekä yhteistyökumppaneihin (esim. Kotimaisten kielten keskus, Helsingin yliopisto, tiedotusvälineet) edesauttavat nimistökysymysten valmistelussa.

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Nimistötoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Nimistötoimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 3.4.2017 kokouksessaan. Toimikunnan tehtävät, asema kaavaprosessissa ja kokoonpano on tarkoitus säilyttää ennallaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566