Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

14.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 739

Hankintaoikaisuvaatimus, siivouskoneet ja niiden huollot (H002-17)

HEL 2017-001825 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi Diversey Suomi Oy:n 29.5.2017 jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen lisäyksineen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, H002-17

2

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjouspyyntö  8.3.2017, H002-17

3

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, käytöstä poistettavat koneet,  H002-17

4

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjous 27.3.2017, H002-17

5

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, TASKI-koneet ja kierrätys , H002-17

6

Vastaus hankintaoikaisuvaatimukseen 2017

7

Puhastusmasinad-Lumeranta

8

Lisäys hankintaoikaisuun 21.6.2017

9

Lisäyksen liite, tilaajavastuu.fi raportti

10

Tilaajavastuu.fi raportti 5.4.2017 Dysnomia_Oy.pdf

11

Dysnomia Oy tilaajavastuuraportti 5.7.2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen uuden hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Hankintaoikaisuvaatimus

Siivouskoneiden ja niiden huoltojen hankinnassa tarjouksen antanut Diversey Suomi Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Diversey Suomi Oy on saattanut asian myös valituksena markkinaoikeuteen.

Diversey Suomi Oy vaatii hankintapäätöksen kumoamista, Dysnomia Oy:n tarjouksen hylkäämistä ja uuden vertailun suorittamista hankinnan 3. kohderyhmässä. Diversey Suomi Oy katsoo, että hankintakeskus on toiminut tarjouspyynnön vaatimusten vastaisesti hyväksyessään Dysnomia Oy:n selvityksen asianmukaisesta jätteenkäsittelystä. Toiseksi Diversey Suomi Oy pitää Dysnomia Oy:n tarjousta 3. kohderyhmässä tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintamenettely

Kilpailutuksessa hankittiin ammattikäyttöön tarkoitettuja siivouskoneita. Hankinnassa oli kolme kohderyhmää, ja osatarjoukset näihin olivat mahdollisia. Hankinnan 3. kohderyhmässä pyydettiin tarjouksia yhdistelmäkoneesta, jonka työleveys on 43-45 cm ja jossa on harjaveto. Muiden vaatimusten ohella edellytettiin, että myyjä ottaa tarvittaessa vastaan käytöstä poistettuja koneita uusia koneita vastaavan määrän. Tarjoajan tuli selvittää, miten käytöstä poistettavat koneet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Kohderyhmässä yhtenä vaatimuksena oli myös, että koneen vetoalustan irrotus ei vaadi työntekijän polvistumista tai kumartumista. Tarjoajan tuli selvittää, kuinka vetoalusta irrotetaan.

Käytettyjä, poistettavia koneita koskevat ehdot on tarjouspyynnössä esitetty Kierrätys-otsikon alla. On edellytetty, että tarjoajalla on valmiudet ottaa vastaan poistettavia koneita ja pyydetty selvitystä siitä, miten (myyjän/ostajan toimenpiteet) koneet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Jätelain määritelmän mukaan jätteen käsittelyllä tarkoitetaan jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu. Näin ollen asianmukainen jätteenkäsittely voi olla myös käytöstä poistettujen koneiden kierrätystä. Tarjoajan on toiminnanharjoittajana joka tapauksessa, riippumatta hankintamenettelystä tai tarjouspyynnön ehdoista, noudatettava jätelainsäädäntöä vastaanottaessaan käytöstä poistettuja koneita.

Dysnomia Oy on tarjouksessaan ilmoittanut ottavansa vastaan käytöstä poistetut koneet ja toimittavansa ne yhteistyökumppanilleen Puhastusmasinad OU:lle, jossa koneet joko kunnostetaan tai puretaan varaosiksi. Vastaus ja selvitys on täyttänyt tarjouspyynnön ehdon.

Siivouskoneen vetoalustan irrottamisesta Dysnomia Oy on tarjouksessaan selvittänyt, että alusta irtoaa napin painalluksella. Selvitys on täyttänyt tarjouspyynnön ehdon siitä, että vetoalustaa irrotettaessa ei tarvitse polvistua eikä kumartua. Hankintaoikaisuvaatimuksen esittäjä Diversey Suomi Oy on tarjonnut samaa konetta; kone täyttää tarjouspyynnön toiminnallisen vaatimuksen.

Kumpikaan Dysnomia Oy:n vastauksista tai selvityksistä ei ole antanut aihetta tarjouksen hylkäämiseen. Hankintaoikeudellisten periaatteiden pohjalta hylkääminen ei olisi ollut edes mahdollista.

Lisäys hankintaoikaisuvaatimukseen

Diversey Suomi Oy on 22.6.2017 toimittanut lisäyksen alkuperäiseen hankintaoikaisuvaatimukseensa. Lisäyksessä Diversey Suomi Oy vaatii Dysnomia Oy:n sulkemista kilpailutuksesta kelpoisuusvaatimusten täyttymättömyyden takia.

Hankintapäätös on tehty 16.5.2017. Tarjoajien kelpoisuusehdot (poissulkemisen perusteet ja kelpoisuudelle asetetut vaatimukset) on tarkistettu hankintalainsäädäntöä ja Helsingin kaupungin harmaan talouden torjunnan ohjetta noudattaen ennen hankintapäätöksen tekoa. Dysnomia Oy on täyttänyt kaikki kelpoisuudelle asetetut ehdot tilaajavastuu.fi-tarkastusraportin 5.4.2017 mukaisesti eikä edellytyksiä poissuljennalle ole ollut. Diversey Suomi Oy:n toimittaman vaatimuslisäyksen tilaajavastuu.fi-raportissa 15.6.2017 tarkastellaan puolestaan tilannetta, joka on vallinnut hankintayksikön (hankintakeskuksen) tekemän hankintapäätösajankohdan jälkeen.

Verovelka, josta ei ole lainvoimaista päätöstä tai tuomiota, on harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Harkinnassa tulee kiinnittää huomiota hankintaoikeudelliseen suhteellisuuden periaatteeseen. Hankintalain mukaan verovelan maksaminen tai sitova sopimus maksujärjestelystä estää perusteen käytön.

Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen, jolloin päätöstä ei tässä vaiheessa panna täytäntöön. Hankinnassa ei siten ole myöskään solmittu hankintasopimuksia, eikä hankintasopimusta lain mukaan voidakaan tehdä ennen kuin markkinaoikeus on antanut asiassa päätöksen. Markkinaoikeuden annettua päätöksensä voidaan päätöksen sisällöstä riippuen mahdollisesti tehdä hankintasopimukset. Tässä vaiheessa Dysnomia Oy:n tilaajavastuu.fi-raporttia tarkastellaan uudelleen ja tarkistetaan, ettei siinä ole selvitettäviä puutteita. Kaikkien sopimustoimittajien tilaajavastuu.fi-raportteja seurataan kattavasti ja säännönmukaisesti myös sopimuskauden aikana. Jos veroissa tai lakisääteisten eläkemaksujen maksamisessa ilmenee puutteita, pyydetään selvitys ja puutteet pyydetään korjaamaan. Helsingin kaupungin hankintasopimusehtojen mukaan voidaan hankintasopimus purkaa, jos puutteita ei korjata.

Diversey Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen lisäys ei anna aihetta hankintapäätöksen muuttamiseen.

Kuuleminen

Hallintolain mukaisesti on kaikille hankinnan 3. kohderyhmään tarjouksen antaneille varattu mahdollisuus lausua hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta. Dysnomia Oy on lausunut asiasta.

Kuulemislausunnossaan Dysnomia Oy selvittää, että käytöstä poistettujen koneiden akut, joihin hankintaoikaisuvaatimuksessa viitataan, toimitetaan Kuusakoski Oy:lle, jonka myös Diversey Suomi Oy ilmoittaa tarjouksessaan ongelmajätteiden käsittelijäksi. Vetoalustan irrottamisesta Dysnomia Oy toteaa, että vetoalusta irtoaa koneen alaosan polkimen/kytkimen/napin painamisella.

Dysnomia Oy:lle on varattu mahdollisuus lausua myös Diversey Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen lisäyksen johdosta. Dysnomia Oy on vastauksessaan 5.7.2017 selvittänyt, ettei sillä ole verovelkaa. Dysnomia Oy on toimittanut tilaajavastuu.fi-raportin 5.7.2017, jossa ei ole mitään selvitettävää, sillä kaikki velvoitteet ja maksut on hoidettu.

Päätelmä

Hankintaoikaisuvaatimus ja sen lisäys on huolellisesti tutkittu hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikössä. Hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä lain soveltamisessa, vaan hankintakeskus (1.6.2017 alkaen hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö) on toiminut hankintamenettelyssä tarjouspyynnön ehtojen, kaupungin harmaan talouden torjunnan ohjeen ja hankintalainsäädännön mukaisesti.

Myöskään kuulemisessa ei ole noussut esiin sellaista uutta tietoa, joka muuttaisi tätä käsitystä. Dysnomia Oy:n kuulemislausunnot vahvistavat osaltaan, että hankintamenettelyssä on toimittu hankintalain mukaisesti tasapuolisesti ja syrjimättä tarjouspyynnön ehtoja noudattaen.

Näin ollen saapunut hankintaoikaisuvaatimus tai sen lisäys eivät anna aihetta muuttaa 16.5.2017 tehtyä hankintapäätöstä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, H002-17

2

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjouspyyntö  8.3.2017, H002-17

3

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, käytöstä poistettavat koneet,  H002-17

4

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjous 27.3.2017, H002-17

5

Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, TASKI-koneet ja kierrätys , H002-17

6

Vastaus hankintaoikaisuvaatimukseen 2017

7

Puhastusmasinad-Lumeranta

8

Lisäys hankintaoikaisuun 21.6.2017

9

Lisäyksen liite, tilaajavastuu.fi raportti

10

Tilaajavastuu.fi raportti 5.4.2017 Dysnomia_Oy.pdf

11

Dysnomia Oy tilaajavastuuraportti 5.7.2017.pdf

Oheismateriaali

1

Vertailu Siivouskoneet H002-17

2

Ohje harmaan talouden torjumiseksi.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 6
Liite 7

Päätöshistoria

Hankintakeskus Hankintajohtaja 16.05.2017 § 30

HEL 2017-001825 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä alla mainitut tarjoukset siivouskoneista kahdeksi (2) vuodeksi hinnaltaan halvimpina.

Kohderyhmä 1. Pölynimurit

- Suomen Alfa Cleaning Oy (0238741-3)

- CC-tukku Oy (0679560-9)

Kohderyhmä 2. Yhdistelmäkoneet, työleveys enintään 38 cm

- CC-tukku Oy (0679560-9)

Kohderyhmä 3. Yhdistelmäkone, työleveys 43-45 cm, harjaveto

- Suomen Alfa Cleaning Oy (0238741-3)

- CC-tukku Oy (0679560-9)

- Dysnomia Oy (2494330-2)

Lisäksi hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 370 000 euroa sisältäen mahdollisen optiokauden.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 21.2.2017 julkaistuun tarjouspyyntöön. Siivouskoneiden ja niiden huoltojen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 22.2.2017 ja korjausilmoitus 8.3.2017 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 27.3.2017.

Määräaikaan mennessä saapui 7 tarjousta: CC-tukku Oy (2 rinnakkaista tarjousta), Diversey Suomi Oy, Dysnomia Oy, Oy Hako Ground & Garden Ab, Papyrus Supplies Oy ja Suomen Alfa Cleaning Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu niiden tarjoajien osalta, jotka näyttivät tulevan valituiksi

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta

- Dysnomia Oy:n ja Oy Hako Ground & Garden Ab:n tarjouksia kohderyhmässä 2 (Yhdistelmäkoneet, työleveys enintään 38 cm). Tarjotut koneet eivät testausten perusteella täyttäneet tarjouspyynnössä vaadittua ominaisuutta imu taaksepäin ajettaessa.

- Oy Hako Ground & Garden Ab:n tarjousta kohderyhmässä 3 (Yhdistelmäkone, työleveys 43-45 cm, harjaveto). Tarjotussa koneessa ei testauksen perusteella ole tarjouspyynnössä vaadittua irrotettavaa likavesisäiliötä.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintakeskuksen on hylättävä tarjouspyynnön vastaisina Dysnomia Oy:n ja Oy Hako Ground & Garden Ab:n tarjoukset kohderyhmässä 2 sekä Oy Hako Ground & Garden Ab:n tarjous kohderyhmässä 3.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena on hinnaltaan halvin laatuvaatimukset täyttävä kone. Kaikissa kohderyhmässä valitaan 3 halvimman tarjouksen tehnyttä toimittajaa. Samasta koneesta tehdään sopimus vain yhden tarjoajan kanssa.

Hankittaville tuotteille on asetettu vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjottu tuote hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman laadulliset kriteerit täyttävän tarjouksen ovat tehneet:

Kohderyhmä 1. Pölynimurit

- Suomen Alfa Cleaning Oy

- CC-tukku Oy

Kohderyhmä 2. Yhdistelmäkoneet, työleveys enintään 38 cm

- CC-tukku Oy

Kohderyhmä 3. Yhdistelmäkone, työleveys  43-45  cm, harjaveto

- Suomen Alfa Cleaning Oy

- CC-tukku Oy

- Dysnomia Oy

Lisätiedot

Raili Alanko, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566