Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

07.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 726

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

HEL 2017-006742 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon Kårkulla kuntayhtymälle sen taloussuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020:

Kårkulla kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveystoimen kehitysvammahuollon  ruotsinkielisille asiakkaille järjestetyistä palveluista. Helsingissä on 158 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt Kårkulla kuntayhtymän asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kuntayhtymän asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Heistä 25 asuu Helsingissä ja muut Kårkullan palvelujen piirissä muissa kunnissa.

Lausunto Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2018–2020 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn menettelyyn.

Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma pohjautuu vuosien 2017 - 2019 hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty yhdessä kuntien edustajien kanssa kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla.

Kårkulla kuntayhtymä esittää palvelujen hintojen laskevan 4,65 % vuoden 2017 hinnoista. Muutoksena aiempaan on se, että senioritoimintaan tulee kaksi uutta hintaluokkaa 30€/hpv (hintaluokka 1) ja 60€/hpv (hintaluokka 2). Kriisijaksojen hintojen esitetään pysyvän ennallaan. Lisäksi työtoiminnan hinta nousee 85,96 eurosta 87,09 euroon (1,13 %) ja asumistoiminnan hinta laskee 114,55 eurosta 112,55 euroon (1,75 %). Kotonaolopäivien maksuista luovutaan kokonaan vuonna 2018.

Tiukan taloustilanteen vuoksi Helsinki pitää erittäin myönteisenä, että Kårkullan taloussuunnitelmaehdotus merkitsee 4,65 prosentin laskua kuluvan 2017 vuoden budjettiin. Samoin Helsinki pitää kannatettavana, että kuntayhtymä luopuu erillisistä kotonaolopäivämaksuista, sillä maksetun vuorokausihinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päivittäin tai lomilla omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua. Tällaista lisäveloitusta ei ole ollut suomenkielisen palvelun osalta.

Helsingin kaupunki edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Lopulliset suunnitelmakauden käyttöpäivien määrät ja kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveystoimen ja Kårkulla kuntayhtymän johdon ja asiantuntijoitten välisissä neuvotteluissa noudattaen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle vuodelle 2018 asettamia määrärahalinjauksia.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2018 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio pienenee 0,3 prosenttia vuoden 2017 talousarvioon nähden. Talousarviokohdan mukaisesti 0,3 prosentin vähennyksellä katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi Helsingin kaupungin talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle yhden prosentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa kaikkien ostopalvelujen hinnankorotuksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla kuntayhtymä on pyytänyt kirjeellään 31.5. 2017 jäsenkunniltaan lausuntoa kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2018 - 2020 25.8.2017 mennessä. Lausuntopyyntö ja siinä esitetyt talousluvut ja hinnat ovat asian liitteenä.

Sosiaali- ja terveystoimen lausunto on päätöshistoriassa.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimi

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 10.7.2017

HEL 2017-006742 T 00 01 06

 

Sosiaali- ja terveystoimiala antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2018–2020 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn menettelyyn.

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Helsingissä on 158 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 25 asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä.

Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma pohjautuu vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hintojen esitetään kokonaisuutena laskevan 4,65 % vuoden 2017 hinnoista. Muutoksena aiempaan on, että senioritoimintaan tulee kaksi uutta hintaa kat.1 30e/hpv ja kat.2 60e/hpv. Kriisijaksojen hinnat esitetään pysyvän ennallaan. Lisäksi työtoiminnan hinta nousee 85,96 eurosta 87,09 euroon (1,13 %). Asumistoiminnan hinta laskee 114,55 eurosta 112,55 euroon (1,75 %). Kotonaolopäivien toiminnasta ja maksuista luovutaan 2018.

Tiukan taloustilanteen vuoksi Helsinki pitää hyvänä, että Kårkullan taloussuunnitelmaehdotus merkitsee 4,65 prosentin laskua kuluvan 2017 vuoden budjettiin. Helsinki pitää tarkoituksenmukaisena, että Kårkulla luopuu lisämaksullisista kotonaolopäiväpalveluista. Tällaista lisäveloitusta ei ole ollut suomenkielisen palvelun osalta. Maksetun vuorokausihinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päivittäin tai lomilla omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2018 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio pienenee 0,3 prosenttia vuoden 2017 talousarvioon nähden. Talousarviokohdan mukaisesti 0,3 prosentin vähennyksellä katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 prosentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankorotuksia."

Lisätiedot

Mikael Karell, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 43513

mikael.karell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566