Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

07.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 728

Lainan myöntäminen HPS Areenat Oy:lle

HEL 2017-001643 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää HPS Areenat Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 127 500 euron lainan tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus_HPS Areenat Oy_Paloheinän kenttäalue

2

Lainahakemuksen liitteet

3

Lainahakemuksen lisäliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Palloseura ry (HPS) on perustettu vuonna 1917 ja on Helsingin vanhimpia seuroja. HPS toimii Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen, Oulunkylän, Maunulan ja Maununnevan alueilla ja sen kotikenttänä on vuonna 2013 valmistunut tekonurmikenttä Paloheinässä. Seuran jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja pelilisenssi on tällä hetkellä noin 850 pelaajalla.

Helsingin Palloseura ry teki Paloheinän kentälle vaiheittain toteutettavan hankesuunnitelman vuonna 2012 ja seuran kenttäyhtiö HPS Areenat Oy toteutti ensimmäisen tekonurmikentän rakennusvaiheen vuonna 2013. Kaupunginvaltuusto myönsi 10.4.2013, § 348  HPS Areenat Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 354 888 euron lainan. Nyt rakennettava tekonurmikenttä on suunnitelman toisen vaiheen mukainen junioritoimintaa palveleva kenttä.

Liikuntalautakunta on kaupunginhallituksen (28.1.2013, § 141) antamin oikeuksin vuokrannut HPS Areenat Oy:lle (12.2.2013, § 38) Helsingin kaupungin 35. kaupunginosasta Paloheinänkentästä määräalan 14.3.2028 asti. Liikuntalautakunta on vuokrannut sisäisin perustein alueen kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti.

HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 319 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 127 500 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 90 000 euroa, ELY-tuella 51 500 euroa sekä HPS:n jäsenistön olosuhdemaksulla 50 000 euroa.

Liikuntalautakunta puoltaa lainan myöntämistä HPS Areenat Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 97,3 miljoonaa euroa, josta 93,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus_HPS Areenat Oy_Paloheinän kenttäalue

2

Lainahakemuksen liitteet

3

Lainahakemuksen lisäliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 11.05.2017 § 102

HEL 2017-001643 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle HPS Areenat Oy:n laatimasta lainahakemuksesta, joka koskee Paloheinänkentän toisen vaiheen rakentamista ja alueella olevan nappulakentän peruskorjausta.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja rahoitussuunnitelmalla 127 734 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla HPS Areenat Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena Paloheinänkentän toisen vaiheen rakentamisen toteuttamista varten liikuntalautakunnan (12.2.2013, § 36) vuokraamalle Paloheinän kentällä sijaitsevalle maa-alueelle.

HPS Areenat Oy on toteuttanut sovitusti hankkeen 1. vaiheen. Hankkeelle haettiin ja myönnettiin 354 888 euron laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta kaupunginvaltuuston 10.4.2013 ja kaupunginhallituksen 15.4.2013 myöntämänä.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. HPS Areenat Oy:n hanke täydentää Paloheinänkentän 1. vaiheen rakentamista ja näin ollen 2. vaiheen toteutuessa kenttäalueesta tulee paremmin jalkapalloa ja muuta liikuntaa palvelevan kokonaisuus.

HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 319 335 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 127 734 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 90 000 euroa, ELY-tuella 51 506 euroa sekä HPS jäsenistön olosuhdemaksulla 50 000 euroa.

Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566