Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

07.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 727

Lainan myöntäminen Stiftelsen Arcadalle

HEL 2014-010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stiftelsen Arcadalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 283 200 euron lainan liikuntahallin rakentamiseksi. Päätös korvaa kaupunginvaltuuston 14.1.2015 § 15 tekemän 2 900 000 euron lainapäätöksen. Laina myönnetään seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava Fastighets Ab Arcada Novan osakkeita tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Stiftelsen Arcadan lainahakemus 14.3.2016

2

Arcadahallen ja opiskelija-asunnot - hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arcada-ammattikorkeakoulussa on liikunnanohjaajien ja terveyden
edistämisen koulutusohjelma sekä fysioterapian koulutusohjelma. Arcadan nykyiset liikuntatilat ovat näiden koulutusohjelmien tarpeisiin riittämättömät. Arcadatalon lisäksi alueella on oppilaskunta ASK:n talo, ammattikoulu Prakticum, Diakonia-ammattikorkeakoulun Kalasataman kampus ja lähes 500 opiskelija-asuntoa. Alueen 5000 opiskelijaa tarvitsevat sekä liikuntatiloja että opiskelija-asuntoja. Arabianrannan asuntoalue tarvitsee muutoinkin liikuntatiloja.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.01.2015, § 15 myöntää Stiftelsen Arcadalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan
liikuntahallin rakentamiseen. Kokonaisinvestointi oli tuolloin arvioitu 7 200 000 euron suuruiseksi.

Stiftelsen Arcadan aiemman liikuntahallisuunnitelman kokonaisinvestoinnin kasvettua tontin pohjaolosuhteiden vuoksi ennakoitua suuremmaksi kehitettiin hallia varten uusi konsepti, jossa hankkeeseen liitettiin 100 opiskelija-asuntoa. Uudessa suunnitelmassa liikuntahalli on asuinrakennuksen päällä ylimmässä kerroksessa. Halliin on oma sisäänkäynti ja sen tekniset järjestelmät eriytetään asuinrakennuksen järjestelmistä siten, että liikuntahallia voidaan käyttää itsenäisesti. Lisäksi urheiluhallin kokoa on pienennetty kustannusten vähentämiseksi. Pinta-alaltaan 980 m² urheiluhalliin on suunniteltu 660 m²:n suuruinen palloiluhalli, 160 m²:n kuntosali ja muita liikuntaa tukevia oheistiloja. Opiskelija-asuntojen rahoitus järjestetään erikseen.

Kiinteistövirasto on varannut hanketta varten tontin nro 21677/5 (Kyläsaarenkuja) Hermannin kaupunginosasta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (29.3.2017, § 175) alueelle valmistellun kaavamuutoksen, jossa tontille voi rakentaa opiskelija-asuntoja ja liikuntatiloja. Tontille on tarkoitus laatia hallinnanjakosopimus, jolla jaetaan tontin hallintaoikeus opiskelija-asuntoja omistavalle kiinteistöosakeyhtiölle ja liikuntahallin omistavalle yhtiölle. Liikuntatilat saatetaan myös vuokrata jonkin yksityisen yrityksen operoitavaksi.

Stiftelsen Arcada hakee kokonaiskustannuksiltaan 3 208 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 1 283 200 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan muiden säätiöiden ja rahastojen varoin 962 400 euroa ja omarahoituksella 962 400 euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 17.05.2017, § 240 muuttaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjä siten, että kaupunginhallitus voi päättää rahaston lainojen myöntämisestä 3 miljoonaan euroon asti.

Stiftelsen Arcadan toiminta on pitkäaikaista ja vakiintunutta. Säätiö on vakavarainen ja kykenee kattamaan rakentamisesta aiheutuvat pääomakulut, jolloin varsinaisen toiminnan vastuulle jäävät vain hallin operatiiviset kustannukset. Kevyempi kustannusrakenne ja suurella todennäköisyydellä toteutuva korkea käyttöaste antavat hyvän lähtökohdan käyttötalouden hallinnalle.

Liikuntalautakunta puoltaa lausunnossaan hankkeen rahoittamista ja toteaa hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 96,7 miljoonaa euroa, josta 93,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, rahaston varoja vapautuu noin 1,6 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Stiftelsen Arcadan lainahakemus 14.3.2016

2

Arcadahallen ja opiskelija-asunnot - hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kultturi- ja vapaa-ajan toimiala

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.05.2016 § 61

HEL 2014-010271 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Stiftelsen Arcadan lainahakemusta Arcadahallen-liikuntahallin rakentamiseksi:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Stiftelsen Arcadalle myönnettäisiin 1 283 200 euron laina Arcadahallen-liikuntahallin rakentamista varten.

Arcada-ammattikorkeakoulussa on liikunnanohjaajien ja terveyden edistämisen koulutusohjelma sekä fysioterapian koulutusohjelma. Arcadan nykyiset liikuntatilat ovat näiden koulutusohjelmien tarpeisiin riittämättömät. Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien oma käyttö ei kokonaisuudessaan täytä hallin koko kapasiteettia, joten halli voi palvella myös muita käyttäjäryhmiä.

Stiftelsen Arcadan aiemman liikuntahallisuunnitelman kokonaisinvestoinnin kasvettua ennakoitua suuremmiksi kehitettiin hallia varten uusi konsepti, jossa hankkeeseen liitettiin n. 100 opiskelija-asuntoa, joista alueella on kysyntää. Uudessa suunnitelmassa liikuntahalli on asuinrakennuksen päällä ylimmässä kerroksessa. Halliin on oma sisäänkäynti ja sen tekniset järjestelmät eriytetään asuinrakennuksen järjestelmistä siten, että liikuntahallia voidaan käyttää itsenäisesti.

Urheiluhallin laajuutta on myös pienennetty kustannusten saamiseksi alhaisemmiksi. Urheiluhalliin (980 m²) on suunniteltu 660 m²:n suuruinen palloiluhalli, 160 m²:n kuntosali ja muuta liikuntaa tukevia oheistiloja yhteensä 335 m².

Kiinteistövirasto on varannut hanketta varten tontin nro 21677/5 (Kyläsaarenkuja) Hermannin kaupunginosasta. Voimassa olevaan asemakaavaan on merkitty tontin käyttötarkoitukseksi YU eli urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Tontille on valmisteilla asemakaavan muutos, joka sallisi liikuntahallin rakentamisen lisäksi opiskelija-asuntojen rakentamisen. Uuden asemakaavan odotetaan saavan lainvoiman kuluvan vuoden aikana.

Hankkeen rakentamisen on tarkoitus alkaa huhtikuussa 2017. Rakennusaika on n. 16 kk, ja liikuntahallin on tarkoitus olla valmis elokuussa 2018.

Liikuntahallin arvioidut perustamiskustannukset ovat (alv 0 %):
Rakennuksen hinta                    3 140 000
Rakennusaikainen tontin vuokra  18 000
Rakennusaikaiset korot              50 000
Yhteensä                                 3 208 000

Liikuntahalli rahoitetaan seuraavasti:
Stiftelsen Arcada               962 400
Muut säätiöt ja rahastot     962 400
Helsingin kaupungin laina  1 283 200
Yhteensä                         3 208 000

Tontille on tarkoitus laatia hallinnanjakosopimus, jolla jaetaan tontin hallintaoikeus opiskelija-asuntoja omistavalle kiinteistöosakeyhtiölle ja liikuntahallin omistavalle yhtiölle. Liikuntatilat saatetaan vuokrata myös jonkin yksityisen yrityksen operoitavaksi.

Stiftelsen Arcadan toiminta on pitkäaikaista ja vakiintunutta. Säätiö on vakavarainen. Muun kuin velkapääoman määrä on tässä hankkeessa moniin muihin vastaaviin verrattuna poikkeuksellisen suuri. Säätiö kattaa hakemuksen mukaan rakentamisesta aiheutuvat pääomamenot, jolloin varsinaisen toiminnan vastuulle jäävät vain hallin operatiiviset menot. Tämä antaa terveen pohjan liikuntahallin käyttötalouden hallinnalle. Liikuntatilojen käyttö päivisin ammattikorkeakoulun opetustoimintaan ja iltaisin sekä viikonloppuisin muuhun liikuntatoimintaan varmistaa tilojen korkean käyttöasteen.

Stiftelsen Arcadan suunnitelma rakentaa Arabianrantaan uusi liikuntahalli on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukainen. Liikuntahalli tarjoaa lisää liikuntamahdollisuuksia alueen asukkaille, opiskelijoille ja helsinkiläisille liikuntaseuroille. Tämä edistää liikunnan määrän lisääntymistä kaupungissa ja sitä kautta tuottaa positiivisia fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaikutuksia.

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Stiftelsen Arcadan lainahakemus on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

07.10.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

 

Kaupunginvaltuusto 14.01.2015 § 15

HEL 2014-010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Stiftelsen Arcada -säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan Arcadahallen-liikuntahallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron (0,5 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava 50 % Fastighets Ab Arcada Novan osakkeista tai muu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymä vakuus

Lainan erityisehdot: Laina-ajan kolme ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1320

HEL 2014-010271 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Stiftelsen Arcada -säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 900 000 euron lainan Arcadahallen-liikuntahallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron (0,5 %) suuruinen ilman marginaalia

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava 50 % Fastighets Ab Arcada Novan osakkeista tai muu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymä vakuus

Lainan erityisehdot: Laina-ajan kolme ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita

Käsittely

15.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566