Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

07.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 726

Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2018–2020

HEL 2017-006742 T 00 01 06

Utlåtande

Stadsstyrelsen beslutade ge följande utlåtande till Kårkulla samkommun om samkommunens ekonomiplan 2018–2020:

Kårkulla samkommun producerar största delen av tjänsterna avsedda för de svenskspråkiga klienterna inom social- och hälsovårdsväsendets omsorger om utvecklingsstörda. Det finns 158 svenskspråkiga helsingforsare som har ett gällande specialomsorgsprogram. Av dem har ca 120 anlitat Kårkulla samkommuns boende-, institutions- eller arbetsverksamhetsservice. Boendeservicen har omfattat ca 50 personer, 25 av dem bosatta i Helsingfors och resten i andra kommuner som omfattas av Kårkulla samkommuns tjänster.

Utlåtandet om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2018–2020 baserar sig på ett förfarande angivet i samkommunens grundavtal (§ 15).

Siffrorna i ekonomiplanen är riktgivande. Planen bygger på den godkända ekonomiplanen 2017–2019, som i samråd med representanter för medlemskommunerna justerats och uppdaterats med de förändringar som man fått kännedom om under det innevarande året.

Kårkulla samkommun föreslår att priserna för tjänsterna ska sänkas med 4,65 procent jämfört med priserna år 2017. En förändring i förhållande till dagens system är att seniorverksamheten får två nya priskategorier: 30 euro/vårddag (priskategori 1) och 60 euro/vårddag (priskategori 2). Priserna på krisvård föreslås stanna på nuvarande nivå. Dessutom höjs priset på arbetsverksamhet från 85,96 euro till 87,09 euro (1,13 %) och sänks priset på boendeverksamhet från 114,55 euro till 112,55 euro (–1,75 %). Avgifterna för hemmadagar slopas helt år 2018.

Med anledning av det snäva ekonomiska läget anser Helsingfors stad det som mycket positivt att Kårkulla samkommuns förslag till ekonomiplan innebär en sänkning på 4,65 procent i budgeten för innevarande år 2017. Staden anser det också som värt understöd att samkommunen slopar de separata avgifterna för hemmadagar eftersom det betalade priset per dag och den hyra klienten betalar ska innefatta rätt att dagligen eller under semester vara i sitt eget hem utan separat tilläggsavgift. Någon tilläggsavgift har inte tagits ut inom motsvarande finskspråkiga tjänster.

Helsingfors stad förutsätter att samkommunen tätt samarbetar med medlemskommunerna i syfte att utreda den ekonomiska utvecklingen och behoven att utvidga och förändra de olika serviceformerna. Det slutliga antalet vårddagar under planperioden och de slutliga kostnaderna bestäms under förhandlingar mellan social- och hälsovårdsväsendet och ledningen och sakkunniga vid Kårkulla samkommun, inom ramen för de anslagsriktlinjer som staden dragit upp för social- och hälsovårdsväsendet för år 2018.

Budgeten för år 2018 för Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen minskar i realvärde. Budgetförslaget för momentet social- och hälsovårdstjänster minskar med 0,3 procent jämfört med 2017 års budget. Enligt budgetmomentet täcker minskningen på 0,3 procent effekterna av löneuppgörelsen, stegringen i den allmänna kostnadsnivån och alla andra faktorer som höjer kostnadsnivån. Enligt anvisningarna för utarbetande av Helsingfors stads budget ska den reella ökningen i omkostnaderna motsvara ökningen i antalet invånare minskad med 1 procent, som är årsmålet för produktivitetsförbättringen. Detta begränsar också prishöjningar på alla tjänster som köps.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Lausuntopyyntö Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kårkulla samkommun

Förslagstext
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun har genom en skrivelse, daterad 31.5.2017, begärt utlåtande från medlemskommunerna om samkommunens förslag till ekonomiplan 2018–2020. Utlåtandena ska vara samkommunen tillhanda 25.8.2017.  Begäran om utlåtande och en förteckning över ekonomisiffror och priser utgör bilaga till detta ärende.

Social- och hälsovårdsväsendets utlåtande finns i beslutshistorien.

Utlåtandet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Lausuntopyyntö Kårkulla kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2018 - 2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kårkulla samkommun

Förslagstext
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Sosiaali- ja terveystoimi

Beslutshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 10.7.2017

HEL 2017-006742 T 00 01 06

 

Sosiaali- ja terveystoimiala antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2018–2020 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn menettelyyn.

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Helsingissä on 158 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 25 asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä.

Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma pohjautuu vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hintojen esitetään kokonaisuutena laskevan 4,65 % vuoden 2017 hinnoista. Muutoksena aiempaan on, että senioritoimintaan tulee kaksi uutta hintaa kat.1 30e/hpv ja kat.2 60e/hpv. Kriisijaksojen hinnat esitetään pysyvän ennallaan. Lisäksi työtoiminnan hinta nousee 85,96 eurosta 87,09 euroon (1,13 %). Asumistoiminnan hinta laskee 114,55 eurosta 112,55 euroon (1,75 %). Kotonaolopäivien toiminnasta ja maksuista luovutaan 2018.

Tiukan taloustilanteen vuoksi Helsinki pitää hyvänä, että Kårkullan taloussuunnitelmaehdotus merkitsee 4,65 prosentin laskua kuluvan 2017 vuoden budjettiin. Helsinki pitää tarkoituksenmukaisena, että Kårkulla luopuu lisämaksullisista kotonaolopäiväpalveluista. Tällaista lisäveloitusta ei ole ollut suomenkielisen palvelun osalta. Maksetun vuorokausihinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päivittäin tai lomilla omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2018 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio pienenee 0,3 prosenttia vuoden 2017 talousarvioon nähden. Talousarviokohdan mukaisesti 0,3 prosentin vähennyksellä katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 prosentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankorotuksia."

Lisätiedot

Mikael Karell, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 43513

mikael.karell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566