Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

26.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 703

Vammaisneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen

HEL 2017-006901 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi sekä yhteistyön edistämiseksi vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on:

        edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen välistä yhteistyötä sekä järjestää yhteistyön kannalta tarpeellisia avoimia tilaisuuksia

        tehdä aloitteita ja esityksiä toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta

        antaa lausuntoja liittyen edellä mainittuihin asioihin

        edistää omalta osaltaan vammaisten henkilöiden näkökulman ja yhdenvertaisuuden huomioimista edellä mainituissa asioissa

Samalla kaupunginhallitus nimesi yhteisöt, jotka nimeävät vammaisneuvostoon jäsenen ja tälle tarvittavan määrän varajäseniä seuraavasti:

        Helsingin Kuurojen yhdistys ry

        Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

        Helsingin Invalidien Yhdistys ry

        Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

        Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry

        Uumu ry

        Helsingin Reumayhdistys ry

        Psykosociala föreningen Sympati rf

        Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö ry

        Kynnys ry

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

Jäsen

Varajäsen

1.

Kok.

Pia Hytönen

Mikko Savelius

2.

Vihr.

Niina Halonen-Malliarakis

Anuriikka Luotola

3.

SDP

Arzu Caydam-Lehtonen

Mika Taberman

4.

Vas.

Justus Mollberg

Edina Bilajac

5.

PS

Heikki Kaislanen

Sirpa-Liisa Kuittinen

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Justus Mollbergin ja kehottaa vammaisneuvostoa valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lisäksi kaupunginhallitus

        kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan vammaisneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vammaisneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden

        oikeuttaa vammaisneuvoston tehtäväkokonaisuuden kannalta keskeiset keskushallinnon ja toimialojen viranhaltijat ja työntekijät osallistumaan vammaisneuvoston kokouksiin

        kehottaa keskushallintoa ja toimialoja nimeämään kokouksiin osallistuvat pysyväisluonteiset asiantuntijat

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vammaisneuvoston kokouksiin jäseninä tai varajäseninä osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisia periaatteita soveltaen:

        kokouspalkkiota

        ansionmenetyksen korvausta

        korvausta avustajan käyttämisestä, jos henkilö tarvitsee vammansa vuoksi avustajaa kokoukseen tai siihen valmistautumiseen

        matkakustannusten korvausta, jos henkilö ei vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

        kumota vammaisneuvoston toimintasäännön siihen tehtyine muutoksineen

        merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan vammaisneuvoston toimintakertomuksen

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vammaisneuvoston toimintakertomus 2015 - 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut henkilöt ja yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet ovat kuntalaissa asetettavaksi säädettyjä toimielimiä, joiden tehtävät on edistää edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuttamistoimielimet toimivat tietyn erityisryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavina, joiden kautta erityisryhmä voi välittää näkemyksensä kunnan päätöksentekoon.

Vaikuttamistoimielimet eivät ole kuntalain mukaisia kunnan toimielimiä. Näin ollen kyseisille toimielimille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne voi tehdä hallintopäätöksiä. Toimielimen toimintaan ei myöskään sovelleta suoraan hallintosäännön määräyksiä. Vaikuttamistoimielinten toiminta on vapaamuotoisempaa kuin kuntalain mukaisten kunnan toimielinten.

Vaikuttamistoimielinten nykyiset toimintasäännöt on tarkoitus kumota asettamispäätösten yhteydessä. Toimi- ja neuvottelukuntia sekä vaikuttamistoimielimiä koskevien toimintasääntöjen tai vastaavien linjausten päivittämisen tarve selvitetään erikseen.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 3.4.2017 kokouksessaan.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kuntalain 28 §:n mukainen kaupunginhallituksen asettama vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Kuntalain mukaan vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kaupunginhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston kokoonpano ja toimikausi

Kuntalain mukaan vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Jäsenten valinnassa olisi hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kiinnitettävä huomiota vammaisten henkilöiden omaan osallistumiseen neuvostotyöhön. Kokoonpanossa tulisi huomioida se, että enemmistö neuvoston jäsenistä valitaan edellä mainitusta ryhmästä.

Vammaisneuvostoon jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä. Neuvostoon voidaan valita muitakin kun kunnan asukkaita. Kokoonpanoon ei myöskään suoraan sovelleta tasa-arvolain kunnan toimielimiä koskevia sukupuolikiintiötä.

Vammaisneuvoston on tarkoitus muodostua kymmenestä järjestöjen nimeämästä jäsenestä ja viidestä valtuustoryhmien nimeämästä jäsenestä. Menettelyllä, jossa järjestöt nimeävät itse jäsenensä, pyritään vähentämään turhaa päätöksentekoa järjestöjä edustavien jäsenten vaihtuessa sekä helpottamaan väliaikaisjärjestelyitä esimerkiksi lyhytkestoisissa poissaoloissa. Järjestöjen nimeämiskierrosta sovitaan yhteistyössä järjestöjen kanssa siten, että vammaisneuvoston kokoonpanoa yhteisöjen osalta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi kahden vuoden välein.

Vammaisneuvostoon valitaan myös viisi luottamushenkilötaustaisia jäsentä, joiden osallistuminen on tarpeen vammaisneuvostossa käydyn keskustelun ja näkemysten välittämiseksi päätöksentekoon ja valtuustoryhmille.

Vammaisneuvoston kokouksissa olisi myös läsnäolo- ja puheoikeus tarvittavilla keskushallinnon ja toimialojen edustajilla, jotka eivät kuitenkaan olisi neuvoston jäseniä. Kokonaisuuden tuntevan toimialan henkilöstön pysyvä läsnäolo kokouksissa on neuvoston toiminnan kannalta välttämätöntä. Toimialojen on tarkoitus nimetä toimintaan osallistuvat henkilöt.

Vaikuttamistoimielimet on tarkoitus asettaa ilman toimikausirajausta toistaiseksi voimassa oleviksi toimielimiksi. Valtuustoryhmien valitsemien jäsenten kokoonpano tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa, viimeistään vaalien jälkeen.

Vammaisneuvoston tehtävät ja toiminta

Vaikuttamistoimielimen tehtävien turvaamiseksi toimielimille varataan mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä toimielimen edustaman ryhmän asemaan siten kuin kuntalaissa säädetään.

Toimielinten on mahdollista ottaa oma-aloitteisesti kantaa ja seurata päätettävänä olevia asioita. Tehtäviin kuuluisi muun muassa aloitteiden tekeminen sekä kannanottojen ja lausuntojen antaminen.

Nykyisen vammaisneuvoston tehtävänä edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten näkökulmasta sekä edistää Helsingin kaupungin ja vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen välistä yhteistoimintaa, vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille ja edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa sekä edistää osaltaan vammaisia henkilöitä, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua. Vammaisneuvoston tehtäviä tarkennetaan vastaamaan paremmin kuntalaissa määriteltyä osallistumista ja vaikuttamista korostavaa tehtäväkokonaisuutta. Tehtävien on tarkoituksenmukaista olla yhdenmukaiset muiden vaikuttamistoimielinten kanssa.

Vammaisneuvoston tehtäviin kuuluisi yleisluonteisesti kaupungin ja vammaistyötä tekevien järjestöjen välisen yhteistyön edistäminen. Tehtävää voitaisiin toteuttaa järjestämällä erillisiä seminaareja tai vastaavia avoimia tilaisuuksia, joihin kaikilla kaupungissa toimivilla järjestöillä ja yhteisöillä olisi mahdollisuus osallistua. Yhteistyön edistämisen kannalta vapaamuotoisten tilaisuuksien järjestäminen olisi perinteistä toimielintyöskentelyä tehokkaampi tapa saavuttaa kokonaisuuden kanssa työskentelevät toimijat.

Lisäksi yhteistyö vanhusneuvoston, yhdenvertaisuustoimikunnan sekä muiden toimi- ja neuvottelukuntien kanssa on tehtävien toteuttamisen kannalta tärkeää. Vaikuttamistoimielinten toimintaan voi liittyä myös erityislainsäädännön käytännössä edellyttämiä arviointiin, raportointiin tai seurantaan liittyviä tehtäviä.

Vaikuttamistoimielinten välittömät toimintaedellytykset turvataan muun muassa kokoustilojen, kokousten järjestämisen, kokouskustannusten ja kokousasioiden valmistelun sekä kokouksen sihteeritehtävien osalta.

Vammaisneuvoston jäsenille on tarkoitus maksaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia tiettyjä palkkioita ja korvauksia. Vaikuttamistoimielinten jäsenten palkkio on puheenjohtajan osalta 150 euroa ja jäsenen osalta 130 euroa. Lisäksi jäsenille ja varajäsenille maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaista ansionmenetyksen korvausta, joka on suuruudeltaan enintään 37 euroa tunnilta. Menettelyllä varmistetaan, että vaikuttamistoimielimet voivat kokoontua myös työaikana.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi vammaisneuvoston jäsenille maksettaisiin korvauksia avustajan palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta kokousta kohden. Avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 euroa. Lisäksi maksettaisiin matkakustannusten korvausta taksi- tai invataksikuluista niissä tapauksissa kun neuvottelukunnan jäsen tai kokoukseen osallistuva varajäsen ei vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä. Muita luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia korvauksia ei maksettaisi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Johanna Seppälä, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vammaisneuvoston toimintakertomus 2015 - 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut henkilöt ja yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tomialat, virastot ja liikelaitokset

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566