Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

26.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 706

VR-Yhtymä Oy:ltä ostettavien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden maksaminen

HEL 2017-006829 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja 31 000 euroa VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden kauppahinnan maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) sekä VR-Yhtymä Oy:n (VR) omistama kalustoyhtiö.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34 %.

Junakalustoyhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava uusi junakalusto ja järjestää sen kunnossapito. Yhtiö vastaa myös rahoituksen järjestämisestä junakalustohankinnoille. Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa kaluston HSL:lle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Junakalustoyhtiön toimintakonseptiin kuuluu, että se vuokraa kaikki hankkimansa junat HSL:lle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, joka on voimassa leasingsopimusten keston ajan, eli 25 vuotta junien käyttöönotosta. HSL puolestaan antaa Junakalustoyhtiöltä vuokraamansa junat pääkaupunkiseudun lähijunaliikennettä hoitavan operaattorin käyttöön. Liikenneoperaattori on tällä hetkellä VR.

HSL:n tarkoituksena on, että 1.4.2016 käynnistyneellä suorahankintajaksolla valmistaudutaan kilpailuttamiseen ja toteutetaan koko kilpailuttamisprosessi niin, että kilpailutettu liikenne alkaa kesällä 2021.

VR:n omistamien osakkeiden ostaminen

Jo Junakalustoyhtiön perustamista edeltäneissä selvityksissä otettiin huomioon myös tuleva kilpailutilanne ja lähdettiin siitä, että tällaisissa tilanteissa tulisi varautua siihen, että toisaalta VR ja toisaalta kaupungit voivat edellyttää, että VR luopuu Junakalustoyhtiön osakkeista.

Junakalustoyhtiön osakassopimuksessa on myös nimenomaiset sopimusehdot osakkeiden myyntiä ja lunastusta koskevista ehdoista pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen varalle. Osakassopimuksessa myös annetaan kunnille lunastusoikeus sellaisen tilanteen varalle, että VR ei enää ole pääkaupunkiseudun lähiliikenteen operoija.

Pääkaupunkiseudun kunnat ja VR neuvottelivat alkuvuodesta 2016 osakassopimuksen perusteella esisopimuksesta, jonka mukaisesti kunnat ostavat VR:n omistamat Junakalustoyhtiön osakkeet vuonna 2017, kun kaikki Sm5-junat on toimitettu ja ne ovat liikenteessä, kuitenkin viimeistään 29.9.2017.

Kaupunginhallitus päätti 29.2.2016, § 185 hyväksyä, että kaupunki ostaa VR:n omistamat Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeet yhdessä Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja Kauniaisten kaupungin kanssa. Helsingin osuus ostettavista Junakalustoyhtiön osakkeista on 31 osaketta, ja yhtiön nettovarallisuuteen perustuva kauppahintaosuus arviolta 31 000 euroa (alv 0).

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että osakkeiden kaupasta sovittiin sitovalla esisopimuksella, ja että liitteen mukainen kauppakirja tehdään sen jälkeen, kun kaikki Sm5-junat ovat tulleet toimitetuksi, joka tapauksessa viimeistään 29.9.2017.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta esisopimuksen ja kauppakirjan sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

VR:n omistamien osakkeiden ostamista koskeva sitova esisopimus allekirjoitettiin 5.4.2016. Varsinainen kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa 15.8.2017.

Kaupan toteuttamisen jälkeen kaupungin omistusosuus Junakalustoyhtiöstä tulee olemaan 49,5 %.

Kauppaan liittyen Junakalustoyhtiö maksaa VR:lle takaisin VR:n yhtiölle myöntämän pääomalainan, jonka pääoma on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Esittelijä

Vuonna 2016 tehtyjen päätösten ja Junakalustoyhtiön osakkeenomistajien tekemän sitovan esisopimuksen mukaisesti on tarpeen saattaa loppuun VR:n omistamien Junakalustoyhtiön osakkeiden ostaminen. Osakkeiden ostamisen myötä VR ei ole enää yhtiön osakkeenomistaja, joten samassa yhteydessä on tarpeen muuttaa myös Junakalustoyhtiön osakassopimusta vastaamaan yhtiön muuttunutta omistustilannetta. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaisesti uuden osakassopimuksen hyväksymisestä kokouksessaan 19.6.2017.

Päätösesitys perusteluineen vastaa Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden kauppahinnan maksamisen osalta kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Esisopimus ja liite_allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566