Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

12.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 650

Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevien periaatteiden muuttaminen

HEL 2017-006518 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevat periaatteet seuraavasti:

        Tukea myönnetään sekä valtuustoryhmien sisäisen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen että toimintaan, joka suuntautuu kaupungin asukkaisiin.

        Tukea haetaan kirjallisesti kaupunginkanslian antamia menettelytapaohjeita noudattaen. Hakemuksessa on ilmoitettava tuen käyttötarkoitus ja siihen on liitettävä asianmukaiset tositteet tai selvitys erikseen yksilöidyistä kustannuksista.

        Tuen myöntämisestä päättää kansliapäällikkö tai tämän määräämä viranhaltija kuntalain 19 §:n ja valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa.

        Tukea myönnettäessä noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta. Tukea myönnetään yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille.

        Kustannukset valtuustoryhmää kohden eivät saa ylittää sitä summaa, joka käytettävissä olevista määrärahoista vastaa valtuustoryhmän kokoa. (Määräraha jaettuna kaikkien valtuutettujen lukumäärällä ja kerrottuna valtuustoryhmän valtuutettujen määrällä).

        Valtuustoryhmien, joista ei ole valittu pormestaria tai apulaispormestaria, valtuutettukohtainen tuen määrä on kaksinkertainen verrattuna niiden ryhmien valtuutettukohtaisen tuen määrään, joista on valittu pormestari tai apulaispormestari. Tämän toteutuminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tätä varten määrärahasiirron kaupunginhallituksen käyttövaroista  päättäessään toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamista muutoksista vuoden 2017 talousarvioon.

        Valtuustoryhmien sihteereille hankitaan sähköisen asianhallintajärjestelmän edellyttämät kannettavat tietokoneet, joihin on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat.
 

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota aiemmat valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista tekemänsä päätökset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtuustoryhmät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 19 §:n mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunta voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vastaava sääntely oli voimassa 2007 lukien myös vuoden 1995 kuntalaissa.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2007 (§ 945) valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevista periaatteista ja periaatteita on päivitetty 21.6.2010 (§ 792) hyväksytyllä kaupunginhallituksen päätöksellä. Keskushallinnon yhdistyttyä kaupunginkansliaksi vuoden 2014 alussa, ohjeisiin on tehty teknisiä korjauksia.

Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui 1.6.2017. Uudistuksen myötä kaupunkia johtaa pormestari, joka toimii kaupunginhallituksen ja elinkeinojaoston puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö. Kaupungissa on lisäksi neljä apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Myös apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Johtamisjärjestelmän muuttuessa on perusteltua päivittää tuen myöntämisen periaatteet. Päivitykset ovat yhtä sisällöllistä muutosta, joka selostetaan jäljempänä, lukuun ottamatta stilistisiä. Tuen käyttötarkoitukset ja hakemisessa noudatettava menettely säilyvät ennallaan.

Kuntavaalien jälkeisissä luottamushenkilöpaikkaneuvotteluissa on käynyt ilmeiseksi, että osa pormestarikunnan avustajapalveluista on tarkoituksenmukaista järjestää poliittisin perustein valittavien erityisavustajien kautta. Poliittisten ryhmien jäseninä pormestarikunta voi käyttää erityisavustajia myös ryhmän asioiden edistämiseen. Ryhmillä, joilla ei ole pormestaria tai apulaispormestaria, vastaavaa mahdollisuutta ei ole.

Ryhmien välisen yhdenvertaisuuden johdosta on perusteltua, että tätä eroa tasoitetaan  valtuustoryhmille maksettavan tuen porrastuksella siten, että niiden valtuustoryhmien, joihin ei kuulu pormestarikunnan edustajaa, valtuutettukohtainen ryhmätuki on kaksi kertaa niin suuri kuin niiden ryhmien tuki, joihin kuuluu pormestarikunnan edustaja. Vaikka valtuutettukohtainen ryhmätuki ei ole enää sama kaikille ryhmille, järjestely ei edellä mainituin perustein riko laissa tarkoitettua yhdenvertaisuusperiaatetta.

Valtuustoryhmien tukea hakemusten perusteella myönnettäessä noudatetaan vuoden 1995 kuntalain muuttamiseksi annetussa hallituksen esityksessä 8/2006 esitettyjä kriteerejä ja kaupungilla vuoden 2007 jälkeen muodostunutta tulkintakäytäntöä.

Kaupungin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävillä toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi keskustelutilaisuuksia sekä tiedottamistoimintaa. Tukea ei voida myöntää yksittäisen luottamushenkilön vaalitilaisuuksiin, mutta avustusta voidaan myöntää ryhmän ennen vaaleja järjestämään keskustelutilaisuuteen.

Sisäistä toimintaa voidaan tukea esimerkiksi myöntämällä tukea kokouspaikan vuokraan tai sihteeripalvelujen ostamiseen.

Valtuustoryhmän tuki on tällä hetkellä 3 000 euroa valtuutettua kohden. Kaupunginvaltuustolle tehdyssä määrärahaesityksessä esitetään, että nykyinen tarkoitukseen varattu määräraha nostetaan 255 000 eurosta 392 000 euroon, jolloin ryhmien, joilla on pormestari tai apulaispormestari, tuki nousisi 3 500 euroon/valtuutettu ja edellä kuvatun periaatteen mukaisesti muiden ryhmien tuki nousisi 7 000 euroon/valtuutettu.

Tarvittava määräraha vuoden 2017 osalta on otettu huomioon esityksessä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamaista muutoksista vuoden 2017 talousarvioon määrärahasiirtona kaupunginhallituksen käyttövaroista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Periaatteet valtuustoryhmien tuen myöntämiseksi (vanha)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtuustoryhmät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566