Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

29.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 615

Valtuutettu Wille Rydmanin toivomusponsi kaupunginorkesterin taiteellisesta ja hallinnollisesta yhteistyöstä

HEL 2016-008024 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Wille Rydman) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rydman Wille, toivomusponsi 2, Kvsto 22.6.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 22.6.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, toiminnallisen ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö varmistetaan korkean taiteellisen ja toiminnallisen laadun turvaamiseksi.” (Wille Rydman)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hyväksyi samalla Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmän kokonaisuutta, toimielinten kokonaisuutta ja toimialarakennetta koskevat ratkaisut.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016 hallintosäännöstä kokonaisuudessaan. Tällöin hallintosääntöön lisättiin mm. taloutta ja valvontaa, henkilöstöä, hallintoa, osallistumista ja viestintää, kokousmenettelyä, valtuustoa ja muita määräyksiä koskevat osat sekä hyväksyttiin kesäkuussa päätettyihin hallintosäännön osiin syksyn 2016 valmistelussa havaittuja muutoksia.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 7.11.2016 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatiosta. Kaupunginorkesteri on 1.6.2017 alkaen yksi kulttuurin palvelukokonaisuuden palveluista ja vastaa organisatorisesti ja toiminnallisesti aiempaa rakennetta. Johtamisen jaoston 1.11.2017 tekemän päätöksen mukaan kaupunginorkesteri huolehtii sinfoniaorkesteritoiminnasta ja tuottaa klassisen musiikin palveluita.

Hallintosäännön mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön, jossa päätetään toimialan yksityiskohtaisesta organisaatiosta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 11.1.2017 hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatiota koskevat toimintasäännön määräykset. Kaupunginorkesterille ei päätetty alarakennetta. Johtamisuudistuksen työryhmätyöskentelyssä päädyttiin siihen, ettei kaupunginorkesterin hallinto- ja tukitoimintoihin tehdä muutoksia. Toisaalta osana kulttuurin palvelukokonaisuutta kaupunginorkesteri tukeutuu jatkossa myös toimialan hallinto- ja tukipalveluihin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rydman Wille, toivomusponsi 2, Kvsto 22.6.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566