Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/6

 

29.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 635

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin asuntopolitiikan poliittista ohjausta

HEL 2016-007121 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 12.6.2017 asti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 12.6.2017 asti Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 8.6.2016 (170 §) valtuutettu Pertti Villon poliittista edustusta Heka-yhtiöiden hallituksissa koskevan aloitevastauksen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että osana kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista selvitetään, miten kaupungin asuntopolitiikan poliittinen ohjaus olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää ja miten Hekan valvonta nivoutuu tähän."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Selvitys toimenpiteistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyy valtuustokausittain kaupunkistrategian kullekin valtuustokaudelle, jossa asetetaan strategisia tavoitteita mm. maankäytölle ja asumiselle. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyy ohjelmakausittain asumisen ja maankäytön toteutusohjelman, jossa jolla luodaan suuntaviivat kaupungin harjoittamalle asuntopolitiikalle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2016 ohjelmakaudelle 2016-2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman. Ohjelmassa asetettiin tavoitteet kaavoitukselle, asuntotonttien luovutukselle, kaupungin omalle asuntotuotannolle sekä kaupungin asunto-omaisuuden käytölle ja hoidolle.  Edellinen asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Kotikaupunkina Helsinki 2012, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2012.

Kesäkuussa 2016 hyväksyttyyn AM-ohjelmaan sisältyy laadullisia, mm. asuntorakentamisen kehittämiseen liittyviä tavoitteita.  Ohjelma sisältää ohjelmakauden päämäärät ja tavoitteet sekä niiden perustelut. Ohjelma on laadittu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla yhteistyössä jatkossa mm. kaupunkiympäristötoimialan edustajista muodostetun AM-ohjelmasihteeristön kanssa, joka myös seuraa ohjelman toteutumista.

Asumisen ja maankäytön ohjelma  on osoittautunut toimivaksi tavaksi ohjata kaupungin asuntopolitiikkaa. Ohjelman toteutumista on seurattu vuosittain ja seurannasta on raportoitu kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto vastaa aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitiikan koordinoimisesta ja valmistelee kaupunkiympäristön toimialan kanssa valtuuston päätöksentekoon mm . asumisen ja maankäytön ohjelman.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii puolestaan kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta mm. kaupunkikonserniin kuuluvien Heka- yhtiöiden osalta.

Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi konsernijaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016 (138 §) uuden konserniohjeen, jossa on otettu huomioon vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta sovellettavan konserniohjetta koskevan kuntalain 47 §:n
määräykset.

Kuntalain 47 §:ssä säännellään kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja konserniohjetta. Pykälän mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rantanen Tuomas, toivomusponsi Kvsto 8.6.2016 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566