Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

29.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 627

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin Montessori-yhdistys ry:n hakemuksesta perusopetuksen järjestämislupa-asiassa

HEL 2017-004297 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin Montessori-yhdistys ry:n hakemuksesta perusopetuksen järjestämislupa-asiassa:

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Montessori-yhdistys ry:n perusopetuksen järjestämislupahakemusta montessoripedagogiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan perusopetuksen järjestämiseksi vuosiluokille 1 – 6.
Helsingin kaupungilla on perusopetuslain 4 §:n mukaan kokonaisvastuu perusopetuksen järjestämisestä alueellaan. Perusopetuslain 7 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle luvan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Lupa erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen järjestämiseen voidaan myöntää alueellisen tai valtakunnallisen koulutus- tai sivistystarpeen perusteella. Vaikka perusopetuslain mukaan erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen osalta ei edellytetä sopimusta kunnan kanssa, tulee koulun sijaintikunnalta hankkia lausunto opetuksen tarpeellisuuden arviointia varten.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin Montessori-koulu perustuisi kansainvälisesti arvostetulle montessoripedagogiikalle ja rikastaisi helsinkiläisille tarjottavaa laadukasta perusopetuksen tarjontaa. Suomessa toimii joitakin montessoripedagogiikkaan painottuneita perusopetuksen ryhmiä, muttei varsinaista montessoripedagogiikan mukaisesti painottunutta koulua. Montessorikoulun avaaminen Helsinkiin on toivottavaa.

Erityisen koulutustarpeen osalta todetaan, että Helsingin kaupungin alueella ei siis ole montessoripedagogiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaa perusopetusta antavaa koulua. Sen sijaan kaupungissa toimii useita montessorileikkikouluja sekä alueella järjestetään myös montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta. Tähän Helsingin Montessori-koulu tarjoaisi jatkumon sitä haluaville oppivelvollisille. Asiassa saadun selvityksen mukaan koulun koko olisi korkeintaan sata oppilasta. Tällä määrällä ei ole vaikusta kaupungin perusopetuksen palveluverkkoon, koska oppilasmäärä kasvaa Helsingin kaupungissa muutenkin voimakkaasti.

Hakijan ammatillisten edellytysten osalta todetaan, että asiasta saadun tiedon mukaan koulun opettajilla on lähtökohtaisesti luokanopettajakoulutuksen lisäksi erityistä pedagogista lisäkoulutusta montessoripedagogiikkaan. Hakija on lisäksi osoittanut erityistä kiinnostusta perusopetuksen kehittämiskumppanuuteen Helsingin kaupungin kanssa. Hakijan kanssa on käyty myös keskusteluja verkostomaisesta kehittämisyhteistyöstä.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungilla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta osallistua Helsingin Montessori-koulun toiminnan rahoittamiseen. Yksityinen perusopetuksen järjestäjä saa kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain mukaisen perusopetuksen rahoituksen oppilaiden kotikunnilta kotikuntakorvauksena. Näin ollen Helsingin kaupungille ei aiheudu lainsäädäntöön perustuvaa velvollisuutta osallistua luvanhakijan perusopetuksen rahoittamiseen.

Jos yksityinen koulutuksen järjestäjä ei järjestä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan koulunsa oppilaille, tulee kaupungin nämä palvelut järjestää.

Kaupungin lähtökohtana on, että kaupunki ei osallistu toiminnan rahoittamiseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopyyntö 3.4.2017

2

Helsingin Montessori-koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

3

Opetushallituksen lausunto hakijan opetussuunnitelmasta

4

Opetusvirasto lausunto 180517.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja  kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa Helsingin Montessoriyhdistys ry:n hakemuksesta järjestämisluvan saamiseksi montessoripedagogiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perusopetuksen järjestämiseksi vuosiluokille 1-6. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 5.6.2017 saakka.

Ministeriö pyytää lausumaan erityisesti perusopetuslain 7 §:n mukaisesti hakijan ammatillisiin edellytyksiin järjestää perusopetusta sekä erityiseen koulutustarpeeseen.

Opetusvirasto on antanut asiassa lausunnon 18.5.2017 ja opetushallitus 10.10.2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopyyntö 3.4.2017

2

Helsingin Montessori-koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

3

Opetushallituksen lausunto hakijan opetussuunnitelmasta

4

Opetusvirasto lausunto 180517.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566