Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/6

 

29.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 623

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden eräiden virkojen nimikkeiden muuttaminen

HEL 2017-004527 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti seuraavien kaupunkiympäristön toimialan virkojen nimikkeiden muuttamisesta 1.6.2017 alkaen:

Kaupunkiympäristö toimialan ympäristöpalvelujen ympäristöterveys-yksikön terveystarkastajien (vakanssinumerot 023032, 128029 ja 128043) nimikkeet muutetaan ympäristötarkastajiksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristölautakunta esittää ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston terveydensuojeluyksikön terveystarkastajien (vakanssinumerot 023032, 128029 ja 128043) nimikkeiden muuttamista ympäristötarkastajiksi. 1.6.2017 alkaen edellä mainitut virat ovat kaupunkiympäristö toimialan ympäristöpalveluissa ympäristöterveys-yksikössä.

Ympäristökeskuksen organisaatiomuutoksen yhteydessä (1.1.2014 alkaen) yhteensä kolme entisen ympäristöterveysyksikön terveystarkastajaa siirrettiin uuteen ympäristöterveysosastoon, jossa suurimmalla osalla on nimikkeenä ympäristötarkastaja. Myös yksikön esimiehen nimike on johtava ympäristötarkastaja. Vakanssien tehtäväkuvat ovat hyvin saman tyyppiset. Vakanssit sijoittuvat tehtävien vaativuusluokittelussa luokkiin E ja F. Osaston kaikkien tarkastajien tehtävänä ovat ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtävät, johon kuuluu mm. erilaisia lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä toimenpidepyyntöjen käsittelyä.  Mainitut kolme terveystarkastajaa ovat Helsingissä ainoat, joilla on ko. virkanimike. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa heille ohjautuu runsaasti heille kuulumattomia asioita ja mm. puheluita asiakkaan ottaessa yhteyttä terveystarkastajaan riippumatta asian sisällöstä. Terveydensuojeluyksikön rinnakkaisen asumisterveysyksikön kaikkien vakanssien nimike on ympäristötarkastaja.

Asiasta on jo aiempi ympäristölautakunnan esitys (9.8.2016, 255 §). Esitystä ei kuitenkaan käsitelty kaupunginhallituksessa, koska henkilöstön asianmukaisesta kuulemisesta ja edustuksellisesta käsittelystä oli syntynyt epäselvyyttä.

Ympäristökeskus on saanut 4.8.2016 kaupunginkanslian puoltavan nimike- ja palkkalausunnon nimikkeiden muuttamiseksi edellyttäen, ettei muutoksilla ole palkkavaikutuksia. Virkojen haltijoita on kuultu ja he esittävät nimikemuutoksen toteuttamista. Asia on käsitelty ympäristökeskuksen henkilöstötoimikunnassa 19.4.2017. Henkilöstötoimikunnalla ei ollut huomauttamista esityksestä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 141

HEL 2017-004527 T 01 01 00

Esitys

Ympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavien virkojen nimikkeiden muuttamista 1.6.2017 alkaen:

Ympäristökeskuksen ympäristöterveysosaston terveydensuojeluyksikössä terveystarkastajien (vakanssinumerot 023032, 128029 ja 128043) nimikkeet muutetaan ympäristötarkastajiksi.

Esittelijä

vs. ympäristöterveyspäällikkö

Päivi Vepsäläinen

Lisätiedot

Toni Lyyski, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64325

toni.lyyski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566